top of page
Copia de IMG_2864.jpg
Copia de IMG_2876.jpg
Copia de IMG_3037.jpg

A AULA PORTÁTIL/

A aula portátil é un elemento activador da necesidade natural das crianzas por coñecer o contexto que lle rodea e que a escola, moitas veces, anula. Consta dun carriño de transporte de materiais necesarios para a contemplación e rexistro da contorna próxima. O material básico pode estar composto por unha tela impermeable para establecer un lugar base de operacións –refuxio– e útiles trazadores e soportes ríxidos onde pegar papel para facilitar o debuxo co que desenvolver proxectos de observación e coidado da natureza. 

A aula portátil retoma a tradición pedagóxica da Institución Libre de Ensino e en concreto as excursións naturalistas que reclaman o uso do exterior, rico e facilmente accesible na práctica educativa diaria. Rico en canto ao cambio de contexto, favorecedor de contacto sensorial e a percepción dun mesmo en relación coa contorna viva (biosfera) na que os nenos e nenas se inclúen. 

Este proxecto incide desde a práctica nunha pedagoxía do lugar na que non só interesa a natureza, a arte ou a cultura senón tamén a vida das persoas que habitan con nós. Os materiais, estruturas e metodoloxías que se propoñen nestes talleres queren convidar á construción colectiva, a reflexión crítica e o papel activo da infancia. En contextos rurais cobran importancia as relacións interxeracionais que recuperan historias, memorias e identidades indispensables para crear formas de vivir respectuosas coa diversidade.

--------------------------------

EL AULA PORTÁTIL/

El aula portátil es un elemento activador de la necesidad natural de os niños y niñas por conocer el contexto que le rodea y que la escuela, muchas veces, anula. Consta de un carrito de transporte de materiales necesarios para la contemplación y registro del entorno próximo. El material básico puede estar compuesto por una tenerla impermeable para establecer un lugar base de operaciones –refugio– y útiles trazadores y soportes rígidos donde pegar papel para facilitar el dibujo con el que desarrollar proyectos de observación y cuidado de la naturaleza. 

El aula portátil retoma la tradición pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza y en concreto las excursiones naturalistas que reclaman el uso del exterior, rico y fácilmente accesible en la práctica educativa diaria. Rico en cuanto al cambio de contexto, favorecedor de contacto sensorial y la percepción de un mismo en relación con el entorno vivo (biosfera) en la que los niños y niñas se incluyen. 

Este proyecto incide desde la práctica en una pedagogía del lugar en la que no solo interesa la naturaleza, el arte o la cultura sino también la vida de las personas que habitan con nosotros. Los materiales, estructuras y metodologías que se proponen en estos talleres quieren invitar a la construcción colectiva, la reflexión crítica y el papel activo de la infancia. En contextos rurales cobran importancia las relaciones intergeneracionales que recuperan historias, memorias e identidades indispensables para crear formas de vivir respetuosas con la diversidad.

bottom of page