formas en comun.png
227411_afb5192917dd4a8a9ddf2f03a55905d7~

Quen somos?             ¿Quiénes somos?

Escola imaxinada é un colectivo independente e sen ánimo de lucro composto por profesionais do campo das artes, a arquitectura, a filosofía e a educación infantil e primaria e cuxos obxectivos son: achegar ás escolas metodoloxías baseadas nas artes e contribuír ao deseño de espazos e recursos educativos de calidade.  

​ 

Con base na Facultade de Formación de Profesorado de Lugo levamos a cabo propostas prácticas colaborando coas escolas, recuperando a idea de taller ou laboratorio, onde a aprendizaxe se produce a través da experiencia e do xogo. Son propostas nas que o profesorado acompaña aos nenos e nenas, dándolle materiais, facendo preguntas, respectando os seus tempos e a súa diversidade e non adiantándose a un resultado prefixado. 

 

Con este blog queremos crear unha ponte entre o ámbito artístico e o traballo nas escolas; conectar arte, estética, pensamento creativo, reflexión, diversidade, proceso, experimentación e experiencia; apoiar a tarefa docente na área das artes visuais e plásticas (unha área que carece de especialistas en infantil e primaria), e, en último termo, mellorar a práctica educativa compartindo experiencias que motiven ao profesorado en formación inicial ou en exercicio a repensar o seu traballo docente diario e a metodoloxía que o guía. 

 

CATEGORÍAS

As propostas levadas a cabo con distintos niveles formativos, xunto con outros recursos recomendados, aparecen agrupadas nas seguintes categorías: 

Profesorado: iniciativas dirixidas a docentes en activo e ao alumnado en formación. Afondan en cuestións metodolóxicas, estéticas e procesuais co propósito de incorporar metodoloxías baseadas nos procesos creativos no sistema educativo.  

Primaria: experiencias realizadas conxuntamente con alumnado desta etapa educativa. 

Infantil: propostas realizadas, principalmente, con nenos e nenas do segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 anos.   

Recursos: reúne libros e álbums ilustrados que consideramos de interese para o profesorado. 

Referentes: amosa o traballo de creadoras, principalmente das disciplinas visuais e plásticas: artistas, deseñadoras, arquitectas, artesáns, fotógrafas, co fin de dar a coñecer os seus procesos creativos e que así sirvan para ampliar o imaxinario docente e incorporalos na súa práctica docente. 

Debuxo:  talleres baseados no debuxo como medio, que incorporan, técnicas, materiais e ferramentas para que a expresión gráfica dos nenos e as nenas sexa unha prolongación do seu corpo, do seu xesto, da súa persoa. 

Volume: talleres que inciden na importancia do traballo con volume (modelado, estruturas modulares, construcións) na infancia. 

Deseño: proxectos que poñen en valor a estética e o deseño de espazos e materiais didácticos (mobiliario, materiais non estruturados, xoguetes...) de calidade. 

Microproxectos: nesta categoría recollemos experiencias interdisciplinares que amplían a curiosidade dos nenos e nenas nun pequeno ámbito da súa vida: como voa unha mosca?, como tecen as arañas? Para que serven as cellas?...  

Arte e natureza: propostas de interese relativas á arte, a natureza e a educación en ambientes activos de aprendizaxe, para o profesorado, familias e crianzas. 

 

METODOLOXÍA

Estas propostas están baseadas nos procesos creativos propios das artes, entendidos como un campo de acción interdisciplinario que se caracteriza por:   

  • aprender creando. Os nenos e nenas crean formas significativas para sí (non para as persoas adultas) a partires das súas experiencias;

  • incidir na idea de proceso, é dicir, descubrir formas de facer abertas, que non buscan un único resultado; 

  • favorecer a creación dun imaxinario e estilo persoal apartándose de respostas estereotipadas e convencionais;  

  • experimentar con diferentes materiais, técnicas e linguaxes artísticas.

INTEGRANTES

COORDINAN: 

Vicente Blanco, artista e profesor da área de Expresión Visual e Plástica da Universidade de Santiago de Compostela (USC) na Facultade de Formación de Profesorado de Lugo. 

 

Salvador Cidrás, artista e profesor da área de Expresión Visual e Plástica da Universidade de Santiago de Compostela (USC) na Facultade de Formación de Profesorado de Lugo. 

 

COLABORAN:

Rocío Modia é Mestra de Educación Infantil pola Universidade de Santiago de Compostela. 

 

Estella Freire é arquitecta e profesora da área de Expresión Plástica na USC. A súa investigación liga Arquitectura e Educación a través do deseño e posta en práctica de espazos coidadores. 

​ 

Noemi Lodeiro graduada como Mestra de Educación Infantil pola Universidade de Santiago de Compostela. 

 

Sofía Fernández Besteiro graduada como Mestra de Educación Infantil pola Universidade de Santiago de Compostela. 

Ananda Casanova, educadora con Mestrado en educación (Brasil, 2014) e en estudios transculturais europeos ao aire libre (Erasmus + / Philipps-Universität Marburg, 2017). Ten experiencia en educación ambiental e democrática, e formación docente en ensino infantil.

 

Escola Imaxinada es un colectivo independiente y sin ánimo de lucro compuesto por profesionales del campo de las artes, la arquitectura, la filosofía y la educación infantil y primaria y cuyos objetivos son: acercar a las escuelas metodologías basadas en las artes y contribuir al diseño de espacios y recursos educativos de calidad.  

​ 

Con base en la Facultad de Formación de Profesorado de Lugo llevamos a cabo propuestas prácticas colaborando con las escuelas, recuperando la idea de taller o laboratorio, donde el aprendizaje se produce a través de la experiencia y del juego. Son propuestas en las que el profesorado acompaña a los niños y niñas, dándole materiales, haciendo preguntas, respetando sus tiempos y su diversidad y no adelantándose a un resultado prefijado. 

Con este blog queremos crear un puente entre el ámbito artístico y el trabajo en las escuelas; conectar arte, estética, pensamiento creativo, reflexión, diversidad, proceso, experimentación y experiencia; apoyar la tarea docente en el área de las artes visuales y plásticas (un área que carece de especialistas en infantil y primaria), y, en último término, mejorar la práctica educativa compartiendo experiencias que motiven al profesorado en formación inicial o en ejercicio a repensar su trabajo docente diario y la metodología que le guía. 

 

CATEGORÍAS

Las propuestas llevadas a cabo con distintos niveles formativos aparecen agrupadas, junto con otros recursos recomendados, en las siguientes categorías: 

Profesorado: iniciativas dirigidas a docentes en activo y al alumnado en formación. Ahondan en cuestiones metodológicas, estéticas y procesuales con el propósito de incorporar metodologías basadas en los procesos creativos en el sistema educativo.  

Primaria: experiencias realizadas conjuntamente con niños y niñas de esta etapa educativa. 

Infantil: propuestas realizadas, principalmente, con niños y niñas del segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 años. 

Recursos: reúne libros y  albumes ilustrados que consideramos de interés para el profesorado. 

Referentes: muestra el trabajo de creadoras, principalmente de las disciplinas visuales y plásticas: artistas, diseñadoras, arquitectas, artesanas, fotógrafas, con el fin de dar a conocer sus procesos creativos y que así sirvan para ampliar el imaginario docente e incorporarlos en su práctica docente 

Dibujo: talleres basados en el dibujo como medio, que incorporan, técnicas, materiales y herramientas para que la expresión gráfica de los niños y las niñas sea una prolongación de su cuerpo, de su gesto, de su persona. 

Volumen:  talleres que inciden en la importancia del trabajo con volumen (modelado, estructuras modulares,  construcciones) en la infancia. 

Diseño: proyectos que ponen en valor a estética y el diseño de espacios y materiales didácticos (mobiliario, materiales no estructurados, juguetes...) de calidad. 

Microproyectos: En esta categoría recogemos propuestas interdisciplinares que amplían la curiosidad de los niños y niñas en un pequeño ámbito de su vida: ¿cómo vuela una mosca?, ¿cómo tejen las arañas? ¿para qué sirven las cejas?...  

Arte y naturaleza: Propuestas de interés relativas al arte, la naturaleza y la educación en ambientes activos de aprendizaje, para el profesorado, familias y niños y niñas. 

 

METODOLOGÍA

Estas propuestas están basadas en los procesos creativos propios de las artes, entendidos como un campo de acción interdisciplinar que se caracteriza por: 

  • aprender creando. Los niños y niñas crean formas significativas para sí (no para las personas adultas), a partir de sus experiencias;

  • incidir en la idea de proceso, es decir, descubrir formas de hacer abiertas, que no buscan un único resultado; 

  • favorecer la creación de un imaginario y estilo personal apartándose de respuestas  estereotipadas y convencionales;  

  • experimentar con diferentes materiales, técnicas y lenguajes artísticos; 

 

INTEGRANTES

COORDINAN:

Vicente Blanco, artista y profesor del área de Expresión Visual y Plástica de la Universidad de Santiago de Compostela en la Facultad de Formación de Profesorado de Lugo.

 

Salvador Cidrás, artista y profesor del área de Expresión Visual y Plástica de la Universidad de Santiago de Compostela en la Facultad de Formación de Profesorado de Lugo.

 

COLABORAN:

Rocío Modia es Maestra de Educación Infantil por la Universidad de Santiago de Compostela.

 

Estella Freire es arquitecta y profesora del área de Expresión Plástica en la USC. Su investigación une Arquitectura y Educación a través del diseño y práctica de espacios cuidadores.

Noemi Lodeiro es graduada como Maestra de Educación Infantil por la Universidad de Santiago de Compostela.

Sofía Fernández Besteiro es graduada como Maestra  de Educación Infantil por la Universidad de Santiago de Compostela.

 

Ananda Casanova, educadora con Master en educación (Brasil, 2014) y en estudios transculturales europeos al aire libre (Erasmus + / Philipps-Universität Marburg, 2017). Tiene experiencia en educación ambiental y democrática, y formación docente en enseñanza infantil.