top of page
formas en comun.png
227411_afb5192917dd4a8a9ddf2f03a55905d7~

Quen somos?             ¿Quiénes somos?

Escola imaxinada é un colectivo independente e sen ánimo de lucro composto por profesionais do campo das artes, a arquitectura, a filosofía e a educación infantil e primaria e cuxos obxectivos son: achegar ás escolas metodoloxías baseadas nas artes e contribuír ao deseño de espazos e recursos educativos de calidade.  

​ 

Con base na Facultade de Formación de Profesorado de Lugo levamos a cabo propostas prácticas colaborando coas escolas, recuperando a idea de taller ou laboratorio, onde a aprendizaxe se produce a través da experiencia e do xogo. Son propostas nas que o profesorado acompaña aos nenos e nenas, dándolle materiais, facendo preguntas, respectando os seus tempos e a súa diversidade e non adiantándose a un resultado prefixado. 

 

Con este blog queremos crear unha ponte entre o ámbito artístico e o traballo nas escolas; conectar arte, estética, pensamento creativo, reflexión, diversidade, proceso, experimentación e experiencia; apoiar a tarefa docente na área das artes visuais e plásticas (unha área que carece de especialistas en infantil e primaria), e, en último termo, mellorar a práctica educativa compartindo experiencias que motiven ao profesorado en formación inicial ou en exercicio a repensar o seu traballo docente diario e a metodoloxía que o guía. 

 

CATEGORÍAS

As propostas levadas a cabo con distintos niveles formativos, xunto con outros recursos recomendados, aparecen agrupadas nas seguintes categorías: 

Profesorado: iniciativas dirixidas a docentes en activo e ao alumnado en formación. Afondan en cuestións metodolóxicas, estéticas e procesuais co propósito de incorporar metodoloxías baseadas nos procesos creativos no sistema educativo.  

Primaria: experiencias realizadas conxuntamente con alumnado desta etapa educativa. 

Infantil: propostas realizadas, principalmente, con nenos e nenas do segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 anos.   

Recursos: reúne libros e álbums ilustrados que consideramos de interese para o profesorado. 

Referentes: amosa o traballo de creadoras, principalmente das disciplinas visuais e plásticas: artistas, deseñadoras, arquitectas, artesáns, fotógrafas, co fin de dar a coñecer os seus procesos creativos e que así sirvan para ampliar o imaxinario docente e incorporalos na súa práctica docente. 

Debuxo:  talleres baseados no debuxo como medio, que incorporan, técnicas, materiais e ferramentas para que a expresión gráfica dos nenos e as nenas sexa unha prolongación do seu corpo, do seu xesto, da súa persoa. 

Volume: talleres que inciden na importancia do traballo con volume (modelado, estruturas modulares, construcións) na infancia. 

Deseño: proxectos que poñen en valor a estética e o deseño de espazos e materiais didácticos (mobiliario, materiais non estruturados, xoguetes...) de calidade. 

Microproxectos: nesta categoría recollemos experiencias interdisciplinares que amplían a curiosidade dos nenos e nenas nun pequeno ámbito da súa vida: como voa unha mosca?, como tecen as arañas? Para que serven as cellas?...  

Arte e natureza: propostas de interese relativas á arte, a natureza e a educación en ambientes activos de aprendizaxe, para o profesorado, familias e crianzas. 

 

METODOLOXÍA

Estas propostas están baseadas nos procesos creativos propios das artes, entendidos como un campo de acción interdisciplinario que se caracteriza por:   

  • aprender creando. Os nenos e nenas crean formas significativas para sí (non para as persoas adultas) a partires das súas experiencias;

  • incidir na idea de proceso, é dicir, descubrir formas de facer abertas, que non buscan un único resultado; 

  • favorecer a creación dun imaxinario e estilo persoal apartándose de respostas estereotipadas e convencionais;  

  • experimentar con diferentes materiais, técnicas e linguaxes artísticas.

INTEGRANTES

COORDINA: 

Vicente Blanco, artista e profesor da área de Expresión Visual e Plástica da Universidade de Santiago de Compostela (USC) na Facultade de Formación de Profesorado de Lugo. 

 

Salvador Cidrás, artista e profesor da área de Expresión Visual e Plástica da Universidade de Santiago de Compostela (USC) na Facultade de Formación de Profesorado de Lugo. 

 

COLABORA:

Rocío Modia, Mestra de Educación Infantil

 

Estella Freire, arquitecta e profesora da área de Expresión Plástica na USC. A súa investigación liga Arquitectura e Educación a través do deseño e posta en práctica de espazos coidadores. 

​ 

Noemi Lodeiro, Mestra de Audición e Linguaxe 

 

Sofía Fernández Besteiro, Mestra de Audición e Linguaxe

Ananda Casanova, educadora con Mestrado en educación (Brasil, 2014) e en estudios transculturais europeos ao aire libre (Erasmus + / Philipps-Universität Marburg, 2017). Ten experiencia en educación ambiental e democrática, e formación docente en ensino infantil.

Quen somos?: Acerca de

Escola Imaxinada es un colectivo independiente y sin ánimo de lucro compuesto por profesionales del campo de las artes, la arquitectura, la filosofía y la educación infantil y primaria y cuyos objetivos son: acercar a las escuelas metodologías basadas en las artes y contribuir al diseño de espacios y recursos educativos de calidad.  

​ 

Con base en la Facultad de Formación de Profesorado de Lugo llevamos a cabo propuestas prácticas colaborando con las escuelas, recuperando la idea de taller o laboratorio, donde el aprendizaje se produce a través de la experiencia y del juego. Son propuestas en las que el profesorado acompaña a los niños y niñas, dándole materiales, haciendo preguntas, respetando sus tiempos y su diversidad y no adelantándose a un resultado prefijado. 

Con este blog queremos crear un puente entre el ámbito artístico y el trabajo en las escuelas; conectar arte, estética, pensamiento creativo, reflexión, diversidad, proceso, experimentación y experiencia; apoyar la tarea docente en el área de las artes visuales y plásticas (un área que carece de especialistas en infantil y primaria), y, en último término, mejorar la práctica educativa compartiendo experiencias que motiven al profesorado en formación inicial o en ejercicio a repensar su trabajo docente diario y la metodología que le guía. 

 

CATEGORÍAS

Las propuestas llevadas a cabo con distintos niveles formativos aparecen agrupadas, junto con otros recursos recomendados, en las siguientes categorías: 

Profesorado: iniciativas dirigidas a docentes en activo y al alumnado en formación. Ahondan en cuestiones metodológicas, estéticas y procesuales con el propósito de incorporar metodologías basadas en los procesos creativos en el sistema educativo.  

Primaria: experiencias realizadas conjuntamente con niños y niñas de esta etapa educativa. 

Infantil: propuestas realizadas, principalmente, con niños y niñas del segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 años. 

Recursos: reúne libros y  albumes ilustrados que consideramos de interés para el profesorado. 

Referentes: muestra el trabajo de creadoras, principalmente de las disciplinas visuales y plásticas: artistas, diseñadoras, arquitectas, artesanas, fotógrafas, con el fin de dar a conocer sus procesos creativos y que así sirvan para ampliar el imaginario docente e incorporarlos en su práctica docente 

Dibujo: talleres basados en el dibujo como medio, que incorporan, técnicas, materiales y herramientas para que la expresión gráfica de los niños y las niñas sea una prolongación de su cuerpo, de su gesto, de su persona. 

Volumen:  talleres que inciden en la importancia del trabajo con volumen (modelado, estructuras modulares,  construcciones) en la infancia. 

Diseño: proyectos que ponen en valor a estética y el diseño de espacios y materiales didácticos (mobiliario, materiales no estructurados, juguetes...) de calidad. 

Microproyectos: En esta categoría recogemos propuestas interdisciplinares que amplían la curiosidad de los niños y niñas en un pequeño ámbito de su vida: ¿cómo vuela una mosca?, ¿cómo tejen las arañas? ¿para qué sirven las cejas?...  

Arte y naturaleza: Propuestas de interés relativas al arte, la naturaleza y la educación en ambientes activos de aprendizaje, para el profesorado, familias y niños y niñas. 

 

METODOLOGÍA

Estas propuestas están basadas en los procesos creativos propios de las artes, entendidos como un campo de acción interdisciplinar que se caracteriza por: 

  • aprender creando. Los niños y niñas crean formas significativas para sí (no para las personas adultas), a partir de sus experiencias;

  • incidir en la idea de proceso, es decir, descubrir formas de hacer abiertas, que no buscan un único resultado; 

  • favorecer la creación de un imaginario y estilo personal apartándose de respuestas  estereotipadas y convencionales;  

  • experimentar con diferentes materiales, técnicas y lenguajes artísticos; 

 

INTEGRANTES

COORDINA:

Vicente Blanco, artista y profesor del área de Expresión Visual y Plástica de la Universidad de Santiago de Compostela en la Facultad de Formación de Profesorado de Lugo.

 

Salvador Cidrás, artista y profesor del área de Expresión Visual y Plástica de la Universidad de Santiago de Compostela en la Facultad de Formación de Profesorado de Lugo.

 

COLABORA:

Rocío Modia, Maestra de Educación Infantil.

Estella Freire,  arquitecta y profesora del área de Expresión Plástica en la USC. Su investigación une Arquitectura y Educación a través del diseño y práctica de espacios cuidadores.

Noemi Lodeiro, Maestra de Audición y Lenguaje

Sofía Fernández Besteiro, Maestra  Audición y Lenguaje.

 

Ananda Casanova, educadora con Master en educación (Brasil, 2014) y en estudios transculturales europeos al aire libre (Erasmus + / Philipps-Universität Marburg, 2017). Tiene experiencia en educación ambiental y democrática, y formación docente en enseñanza infantil.

bottom of page