top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Quen somos? / ¿Quiénes somos?

Actualizado: 30 nov 2020

Escola Imaxinada é un colectivo independente e sen ánimo de lucro composto por profesionais do campo das artes, a arquitectura, a filosofía e a educación infantil e primaria e cuxos obxectivos son: achegar ás escolas metodoloxías baseadas nas artes e contribuír ao deseño de espazos e recursos educativos de calidade para a aula. 


Con base na Facultade de Formación de Profesorado de Lugo levamos a cabo propostas prácticas colaborando coas escolas, recuperando a idea de taller ou laboratorio, onde a aprendizaxe se produce a través da experiencia e do xogo. Son propostas nas que o profesorado acompaña aos nenos e nenas, dándolle materiais, facendo preguntas, respectando os seus tempos e a súa diversidade e non adiantándose a un resultado prefixado.

Con este blog queremos crear unha ponte entre o ámbito cultural-artístico, a formación universitaria e o traballo nas aulas das escolas; conectar arte, estética, pensamento creativo, reflexión, diversidade, proceso, experimentación e experiencia; apoiar a tarefa docente na área das artes visuais e plásticas (unha área que carece de especialistas en infantil e primaria), e, en último termo, mellorar a práctica educativa compartindo experiencias que motiven ao profesorado en formación inicial ou en exercicio a repensar o seu traballo docente diario e a metodoloxía que o guía.


 

¿QUIÉNES SOMOS?


Escola Imaxinada es un colectivo independiente y sin ánimo de lucro compuesto por profesionales del campo de las artes, la arquitectura, la filosofía y la educación infantil y primaria y cuyos objetivos son: acercar a las escuelas metodologías basadas en las artes y contribuir al diseño de espacios y recursos educativos de calidad para el aula. 


Con base en la Facultad de Formación de Profesorado de Lugo llevamos a cabo propuestas prácticas colaborando con las escuelas, recuperando la idea de taller o laboratorio, donde el aprendizaje se produce a través de la experiencia y del juego. Son propuestas en las que el profesorado acompaña a los niños y niñas, dándole materiales, haciendo preguntas, respetando sus tiempos y su diversidad y no adelantándose a un resultado prefijado.


Con este blog queremos crear un puente entre el ámbito cultural-artístico, la formación universitaria y el trabajo en las aulas de las escuelas; conectar arte, estética, pensamiento creativo, reflexión, diversidad, proceso, experimentación y experiencia; apoyar la tarea docente en el área de las artes visuales y plásticas (un área que carece de especialistas en infantil y primaria), y, en último término, mejorar la práctica educativa compartiendo experiencias que motiven al profesorado en formación inicial o en ejercicio a repensar su trabajo docente diario y la metodología que el guía.CATEGORÍAS

As propostas levadas a cabo con distintos niveles formativos, xunto con outros recursos recomendados, aparecen agrupadas nas seguintes categorías:

Profesorado: iniciativas dirixidas a docentes en activo e ao alumnado en formación tanto do Grao en Mestra de Educación Infantil como de Primaria. Afondan en cuestións metodolóxicas, estéticas e procesuais co propósito de incorporar metodoloxías baseadas nos procesos creativos no sistema educativo.

Primaria: experiencias realizadas conxuntamente con alumnado desta etapa educativa.

Infantil: propostas realizadas, principalmente, con nenos e nenas do segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 anos.

Recursos: reúne libros e álbums ilustrados que consideramos de interese para o profesorado.

Referentes: amosa o traballo de creadores, principalmente das disciplinas visuais e plásticas: artistas, deseñadoras, arquitectas, artesáns, fotógrafas, co fin de dar a coñecer os seus procesos creativos e que así sirvan para ampliar o imaxinario docente e incorporalos na súa práctica docente.

Debuxo: talleres baseados no debuxo como medio, que incorporan, técnicas, materiais e ferramentas para que a expresión gráfica dos nenos e as nenas sexa unha prolongación do seu corpo, do seu xesto, da súa persoa.

Volume: talleres que inciden na importancia do traballo con volume (modelado, estruturas modulares, construcións) na infancia.

Deseño: proxectos que poñen en valor a estética e o deseño de espazos e materiais didácticos (mobiliario, materiais non estruturados, xoguetes...) de calidade.

Microproxectos: nesta categoría recollemos experiencias interdisciplinares que amplían a curiosidade dos nenos e nenas nun pequeno ámbito da súa vida: como voa unha mosca?, como tecen as arañas? Para que serven as cellas?...

Arte e natureza: propostas de interese relativas á arte, a natureza e a educación en ambientes activos de aprendizaxe, para o profesorado, familias e crianzas.

METODOLOXÍA

A metodoloxía na que se sustentan todas as propostas que se presentan está baseada nos procesos creativos propios das artes, entendidos como un campo de acción interdisciplinario que se caracteriza por:

- aprender creando. Os nenos e nenas crean formas significativas para sí (non para as persoas adultas) a partires das súas experiencias;

- incidir na idea de proceso, é dicir, descubrir formas de facer abertas, que non buscan un único resultado;

- favorecer a creación dun imaxinario e estilo persoal apartándose de respostas estereotipadas e convencionais;

- experimentar con diferentes materiais, técnicas e linguaxes artísticas.

 

CATEGORÍAS

Las propuestas llevadas a cabo con distintos niveles formativos, junto con otros reucrsos recomendados, aparecen agrupadas en las siguientes categorías:

Profesorado: iniciativas dirigidas a docentes en activo y al alumnado en formación tanto del Grado en Maestra de Educación Infantil como de Primaria. Ahondan en cuestiones metodológicas, estéticas y procesuales con el propósito de incorporar metodologías basadas en los procesos creativos en el sistema educativo.

Primaria: experiencias realizadas conjuntamente con niños y niñas de esta etapa educativa.

Infantil: propuestas realizadas, principalmente, con niños y niñas del segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 años.

Recursos: reúne libros y albumes ilustrados que consideramos de interés para el profesorado.

Referentes: muestra el trabajo de creadores, principalmente de las disciplinas visuales y plásticas: artistas, diseñadoras, arquitectas, artesanos, fotógrafas, con el fin de dar a conocer sus procesos creativos y que así sirvan para ampliar el imaginario docente e incorporarlos en su práctica docente

Dibujo: talleres de calidad, basados en el dibujo como medio, que incorporan, técnicas, materiales y herramientas para que la expresión gráfica de los niños y las niñas sea una prolongación de su cuerpo, de su gesto, de su persona.

Volumen: talleres que inciden en la importancia del trabajo con volumen (modelado, estructuras modulares, construcciones) en la infancia.

Diseño: proyectos que ponen en valor a estética y el diseño de espacios y materiales didácticos (mobiliario, materiales no estructurados, juguetes...) de calidad.

Microproyectos: En esta categoría recogemos propuestas interdisciplinares que amplían la curiosidad de los niños y niñas en un pequeño ámbito de su vida: ¿cómo vuela una mosca?, ¿cómo tejen las arañas? ¿para qué sirven las cejas?...

Arte y naturaleza: Propuestas de interés relativas al arte, la naturaleza y la educación en ambientes activos de aprendizaje, para el profesorado, familias y niños y niñas.


METODOLOGÍA

Estas propuestas están basadas en los procesos creativos propios de las artes, entendidos como un campo de acción interdisciplinar que se caracteriza por:

- aprender creando. Los niños y niñas crean formas significativas para sí (no para las personas adultas), a partir de sus experiencias;

- incidir en la idea de proceso, es decir, descubrir formas de hacer abiertas, que no buscan un único resultado;

- favorecer la creación de un imaginario y estilo personal apartándose de respuestas estereotipadas y convencionales;

- experimentar con diferentes materiales, técnicas y lenguajes artísticos.

733 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page