top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

A teoría das pezas soltas /La teoría de las piezas sueltas

Actualizado: 10 feb 2022


O concepto das «pezas soltas» é a base do xogo infantil con materiais non estruturados. En 1971, o arquitecto Simon Nicholson publicou a Teoría das pezas soltas como unha crítica aos materiais e ambientes «terminados» que normalmente se presentan á infancia, deseñados desde unha perspectiva adulta e que non dan lugar á imaxinación nin ao xogo simbólico.

A teoría de Nicholson xorde como crítica a un mundo onde a creatividade –que el define como o xogar coas compoñentes e variables do mundo para experimentar e descubrir cousas novas e formar novos conceptos– é dominio exclusivo dunha minoría de expertos (enxeñeiros, arquitectos, deseñadores) que toman as decisións sen ter en conta as necesidades e formas de vida do resto da comunidade. Isto é evidente na infancia, cun mundo particularmente restritivo. A creatividade, desde esta perspectiva, implica por tanto unha dimensión social: formar unha cidadanía crítica que participe nos procesos de construción da súa contorna.

A teoría das pezas soltas é unha aposta por unha infancia creativa. Baséase na seguinte premisa:

«En calquera contorna, tanto o grao de inventiva, a creatividade e a posibilidade de descubrimento, son directamente proporcionais á cantidade e tipo das variables nela».

A creatividade debe ser, ao mesmo tempo, formada e autorizada e isto conséguese a través do xogo, dando aos nenos e nenas a oportunidade de xogar cunha ampla variedade de materiais non estruturados (pezas, obxectos e materiais que podemos atopar na nosa vida diaria e que non teñen un propósito definido: poden ser calquera cousa e usados de calquera xeito). As pezas soltas permiten moverse, clasificarse, amontoarse, combinarse, ensamblarse e, polo tanto, crear novas relacións e significados, que é a base da creatividade.

Podemos atopar todo tipo de pezas soltas no noso día a día, desde paus, pedras, carretes de fío, botóns, follas, cartóns, parafusos, etc. Nós favorecemos o uso de materiais naturais fronte ao plástico. Un bo lugar onde conseguir pezas de madeira é unha carpintería. Aquí presentamos o material que recollemos dunha carpintería, conformado por molduras e recortes de madeira que se ían a tirar, e que poden atopar un novo uso nos xogos dos nenos e nenas.


 

La teoría de las piezas sueltas


El concepto de las «piezas sueltas» es la base del juego infantil con materiales no estructurados. En 1971, el arquitecto Simon Nicholson publicó la Teoría de las piezas sueltas como una crítica a los materiales y ambientes «terminados» que normalmente se presentan a la infancia, diseñados desde una perspectiva adulta y que no dan lugar a la imaginación ni al juego simbólico.

La teoría de Nicholson surge como crítica a un mundo donde la creatividad –que él define como el jugar con los componentes y variables del mundo para experimentar y descubrir cosas nuevas y formar nuevos conceptos– es dominio exclusivo de una minoría de expertos (ingenieros, arquitectos, diseñadores) que toman las decisiones sin tener en cuenta las necesidades y formas de vida del resto de la comunidad. Esto es evidente en la infancia, con un mundo particularmente restrictivo. La creatividad, desde esta perspectiva, implica por lo tanto una dimensión social: formar una ciudadanía crítica que participe en los procesos de construcción de su entorno.

La teoría de las piezas sueltas es una apuesta por una infancia creativa. Se basa en la siguiente premisa: «En cualquier entorno, tanto el grado de inventiva y creatividad, como la posibilidad de descubrimiento, son directamente proporcionales al número y tipo de variables en él».


La creatividad debe ser, al mismo tiempo, formada y autorizada y esto se consigue a través del juego, dando a los niños y niñas la oportunidad de jugar con una amplia variedad de materiales no estructurados (piezas, objetos y materiales que podemos encontrar en nuestra vida diaria y que no tienen un propósito definido: pueden ser cualquier cosa y usados de cualquier manera). Las piezas sueltas permiten moverse, clasificarse, apilarse, combinarse, ensamblarse y por lo tanto crear nuevas relaciones y significados, que es la base de la creatividad.

Podemos encontrar todo tipo de piezas sueltas en nuestro día a día, desde palos, piedras, carretes de hilo, botones, hojas, cartones, tornillos, etc. Nosotros favorecemos el uso de materiales naturales frente al plástico. Un buen lugar donde conseguir piezas de madera es una carpintería. Aquí presentamos el material que recogimos de una carpintería, conformado por molduras y recortes de madera que se iban a tirar y que pueden encontrar un nuevo uso en los juegos de los niños y niñas.

721 visualizaciones0 comentarios
bottom of page