top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Cara a unha estética feminista / Hacia una estética feminista

Actualizado: 3 feb 2022

No mundo educativo, especialmente na educación infantil, está comunmente aceptada unha estética branda e domesticada. O imaxinario das actividades de fichas de colorear transmite os valores de orde, compracencia, dependencia ou docilidade, tradicionalmente asociados ao xénero feminino.


Con todo, hai que ser conscientes, tal como nos di o feminismo, de que o xénero é unha construción social encamiñada a reafirmar a posición de dominio duns sobre outras. Fronte á estética pasiva propomos unha estética feminista que cuestiona tanto as etiquetas do masculino como do feminino e lles permite aos suxeitos explorar a súa personalidade e identidade sen esas limitacións.


Ímolo explicar a través do téxtil, unha arte considerada menor, na cal podemos atopar un corpo importante de mulleres artistas, xa que, en moitos casos, era a única opción de desenvolveren o seu proxecto artístico. Fronte o ideal do feminino asociado á sensibilidade e a afectividade dos labores domésticos e das manualidades (Figura 1), as obras de artistas como Gunta Stölz ou Anni Albers, desenvolvidas no taller téxtil da escola Bauhaus [*] a principios do século XX, son o reflexo dunha estética feminista que subverte ese rol pasivo por un activo para liberarse das imaxes estereotipadas e expandirse nas súas formas e significados. Esa actitude de loita, de cuestionamiento e de procura de formas de expresión persoais ao marxe de modelos impostos, é a que, como docentes, deberiamos trasladar ás aulas.

Figura 1: manualidad estereotipada

Obras de Gunta Stölz


Obras de Annie Albers


[*] O taller téxtil da Bauhaus, dirixido inicialmente por Gunta Stölz, e posteriormente por Anni Albers, foi un referente no deseño téxtil do século XX. Caracterizábase pola experimentación constante con materiais e formas, co fin de integrar o traballo artístico no proceso industrial.


 

Hacia una estética feminista


En el mundo educativo, especialmente en la educación infantil, está comúnmente aceptada una estética blanda y domesticada. El imaginario de las actividades de fichas de colorear transmite los valores de orden, complacencia, dependencia o docilidad, tradicionalmente asociados al género femenino.


Sin embargo, hay que ser conscientes, tal como nos dice el feminismo, que el género es una construcción social encaminada a reafirmar la posición de dominio de unos sobre otras. Frente a esta estética pasiva proponemos una estética feminista que cuestiona tanto las etiquetas del masculino como del femenino y les permite a los sujetos explorar su personalidad e identidad sin esas limitaciones.


Lo vamos a explicar a través del textil, un arte considerado menor, en el cual podemos encontrar un cuerpo importante de mujeres artistas, ya que, en muchos casos, era a única opción de desarrollar su proyecto artístico. Frente el ideal del femenino asociado a la sensibilidad y la afectividad de las labores domésticas y de las manualidades (Figura 1), las obras de artistas como Gunta Stölz o Anni Albers, desarrolladas en el taller textil de la escuela Bauhaus [*] a principios del siglo XX, son el reflejo de una estética feminista que subvierte ese rol pasivo por un activo para liberarse de las imágenes estereotipadas y expandirse en sus formas y significados. Esa actitud de lucha, de cuestionamiento y de búsqueda de formas de expresión personales al margen de modelos impuestos, es la que, como docentes, deberíamos trasladar a las aulas.

Figura 1: manualidad estereotipada

Obras de Gunta Stölz


Obras de Annie Albers


[*] El taller textil de la Bauhaus, dirigido inicialmente por Gunta Stölz, y posteriormente por Anni Albers, fue un referente en el diseño textil del siglo XX. Se caracterizaba por la experimentación constante con materiales y formas, con el fin de integrar el trabajo artístico en el proceso industrial.

210 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page