top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Construíndo robots / Construyendo robots

Actualizado: 21 ene 2022


Este obradoiro xurdiu para traballar aspectos construtivos e de volume a través de pezas de madeira. O reto inicial que se nos presentou para o deseño desta proposta foi pensar un método de ensamblado das pezas que fora accesible para a infancia. Queríamos evitar as colas e pegamentos (que teñen longos tempo de secado) e incidimos no concepto de ensamble, en canto unión de madeiras entre sí, que se emprega para fabricar mobles, estruturas ou outros elementos de madeira. Neste caso usamos espigas e un trade cunha punta do mesmo diámetro para facer os buracos. Este recurso permite procesos abertos, sinxelos e inmediatos onde os nenos e nenas poden crear as súas composicións, incorporando formas de facer propias e persoais que se descubren a través do facer.


espigas de madeira

Estruturamos o obradoiro nas seguintes partes, tendo en conta que esta estrutura é flexible e pode variar, modificarse e enriquecerse en función do grupo e dos procesos que van xurdindo das propias crianzas. Pero sempre animamos ao profesorado a ter formuladas previamente unha serie de propostas como punto de partida que permitan traballar de forma transversal.


1. Asemblea: Na asemblea presentamos a temática, xeralmente a través dalgún recurso: unha historia, unha nova, unha pregunta etc., que esperte o interese. Nesta ocasión empregamos un álbum ilustrado sobre diferentes tipos de robots para desenvolver preguntas sobre que é un robot? como os imaxinamos? que funcións teñen? onde podemos atopalos?...


2. Presentación dos materiais: Colocamos os materiais enriba da mesa para que os observen e se familiaricen con eles, resolvendo as dúbidas sobre aqueles que non recoñecían e a súa función. Ademais dos tacos de madeira, incluímos parafusos, arandelas, cordas, ganchos, chinchetas... Nesta presentación explicamos o método de ensamblado das pezas de madeira coas espigas e facemos unha pequena demostración.


3. Deseñando o noso robot: o bosquexo. Empregamos o debuxo para imaxinar como sería o noso robot e que funcións tería. O debuxo é un medio que permite trasladar o noso pensamento de forma inmediata, por iso adoita estar sempre presente en calquera proceso creativo. As persoas que se dedican ao deseño ou a arte emprégano nalgunha fase do proxecto como elemento xerador de ideas (para deseñar un vestido, un moble ou facer unha escultura ou unha pintura).


4. A montaxe dos robots: A partires dos bosquexos comezan a elaborar os seus propios robots empregando os tacos de madeira e as espigas para ensamblalos. Normalmente adoitan construír primeiro o corpo principal e, pouco a pouco, incorporan outros elementos que van enriquecendo e personalizando a súa creación. Os nenos e nenas empezan a desenvolver procesos propios e persoais (conexións con ganchos e cordas a modo de circuítos, combinacións de materiais para facer ollos ou bocas, etc), creando unha sensibilidade propia . Sempre é sorprendente descubrir como utilizan o material de formas que non tiñamos pensado.


5. Embalaxe: Loly, a nosa compañeira de matemáticas, suxeriunos que podiamos incorporar aspectos relacionados coa xeometría, como pode ser empregar o metro para medir, ou calcular superficies. Con esta idea na cachola, pensamos que unha vez rematado o noso robot deberíamos saber as súas medidas para facerlle unha embalaxe, en caso de que o tiveramos que enviar a outras persoas. Observamos primeiro como estaban feitas as caixas de cartón desmontando unha e, unha vez entendemos o proceso, tomamos as medidas dos nosos robots e as trasladamos a unha prancha de cartón para montar a nosa.


6. O conto: Finalmente, escribimos a historia dos nosos robots, ben con texto ou como comic, para pegar na caixa co noso debuxo. Así saberemos que hai dentro unha vez que a pechemos, e tamén poderemos trasladar a historia dos robots a outras persoas e compartila.Nota: Como autor de referencia neste obradoiro destacamos os robots totems de Luca Boscarsín, deseñador gráfico italiano de xoguetes e ilustracións infantís que teñen como obxectivo deixar medrar a imaxinación e a creativade da infancia


 


CONSTRUYENDO ROBOTSEste taller surgió para trabajar aspectos constructivos y de volumen a través de piezas de madera. El reto inicial que se nos presentó para el diseño de esta propuesta era pensar un método de ensamblado de las piezas accesible para la infancia. Queríamos evitar las colas y pegamentos (que tienen largos tiempo de secado) e incidimos en el concepto de “ensamble”, en cuanto unión de maderas entre sí, que se emplea para fabricar muebles, estructuras u otros elementos de madera. En este caso usamos espigas y un taladro con una punta del mismo diámetro para hacer los agujeros. Este recurso permite procesos abiertos, sencillos e inmediatos donde los niños y niñas pueden crear sus composiciones, incorporando formas de hacer propias y personales que se descubren a través del hacer.


espigas de madera

Estructuramos el taller en las siguientes partes, teniendo en cuenta que esta estructura es flexible y puede variar, modificarse y enriquecerse en función del grupo y de los procesos que van surgiendo de las propias niñas y niños. Pero siempre animamos al profesorado a tener planteadas previamente una serie de propuestas como punto de partida que permitan trabajar de forma transversal.


1. Asamblea: En la asamblea presentamos la temática, generalmente a través de algún recurso: una historia, una noticia, una pregunta, que despierte el interés. En esta ocasión empleamos un álbum ilustrado sobre diferentes tipos de robot para desarrollar preguntas sobre ¿qué es un robot? ¿cómo los imaginamos? ¿qué funciones tienen? ¿dónde podemos encontrarlos?...


2. Presentación de los materiales: Colocamos los materiales sobre la mesa para que los observen y se familiaricen con ellos, resolviendo las dudas sobre aquellos que no reconocenn su función. Además de los tacos de madera, incluimos tornillos, arandelas, cuerdas, alcayatas, chinchetas... En esta presentación explicamos el método de ensamblado de las piezas de madera con las espigas y hacemos una pequeña demostración.


3. Diseñando nuestro robot: el boceto. Empleamos el dibujo para imaginar como sería nuestro robot y que funciones tendría. El dibujo es un medio que permite trasladar nuestro pensamiento de forma inmediata, por eso suele estar siempre presente en cualquiera proceso creativo. Las personas que se dedican al diseño o el arte lo emplean en alguna fase del proyecto como elemento generador de ideas (para diseñar un vestido o un mueble o hacer una escultura o una pintura).


4. El montaje de los robots: A partir de los bocetos comienzan a elaborar sus propios robots empleando los tacos de madera y las espigas para ensamblalos. Normalmente costruyen primero el cuerpo principal y, poco a poco, incorporan otros elementos que van enriqueciendo y personalizando su creación. Los niños y niñas empiezan a desarrollar procesos propios y personales, creando una sensibilidad propia (conexiones con ganchos y cuerdas a modo de circuitos, combinaciones de materiales para hacer ojos o bocas, etc). Siempre es sorprendente descubrir como utilizan el material de formas que no habíamos pensado.5. Embalaje: Loly, nuestra compañera de matemáticas, nos sugirió que podíamos incorporar aspectos relacionados con la geometría, como puede ser emplear el metro para medir o calcular superficies. Con esta idea en la cabeza, pensamos que, una vez finalizado nuestro robot, deberíamos saber sus medidas para hacerle un embalaje, en caso de que tuvieramos que enviarlo a otras personas. Observamos primero como estaban hechas las cajas de cartón desmontando una y, una vez entendemos el proceso, tomamos las medidas de nuestros robots y las trasladamos a una plancha de tarjeta para montar la nuestra.


6. El cuento: finalmente, escribimos una historia de los robots, bien con texto o como comic, para pegar en la caja con nuestro dibujo. Así sabremos que hay dentro una vez que la cerremos y también podremos trasladar la historia de los robots a otras personas y compartirla.
Nota: Como autor de referencia para este taller destacamos los Robots Totems de Luca Boscarsín, diseñador gráfico italiano de juguetes e ilustraciones infantiles que tienen como objetivo dejar crecer la imaginación y la creatividad en la infancia.

409 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page