top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Deseñar a nosa tipografía / Diseñar nuestra tipografía

Actualizado: 23 mar 2021


As cousas que nos rodean, desde as máis sinxelas, teñen unha historia. Pararnos a pensar nelas e facernos preguntas pode ser moi útil para iniciar proxectos coa infancia, tal como vimos. Ademais, nestes tempos de exaltación do individual, coñecer as historias das cousas que utilizamos no noso día a día fainos reflexionar sobre a importancia do común e do colectivo, porque son o resultado da experiencia doutras persoas que viviron antes e das que nós recollemos o seu froito, sen sequera decatarnos.


Pensemos en algo tan cotián como os tipos de letras coas que escribimos. Cando foron deseñadas?, por que motivo? Sabías, por exemplo, que a tipografía Times New Roman foi deseñada para o diario londiniense The Times, de aí o seu nome, no ano 1931 e que tras 40 anos sendo usada de forma exclusiva, foi vendida e por iso pasou a ser tan habitual como é hoxe en día?, ou que a tipografía Futura, deseñada en 1927, foi a elixida para a gravación da placa de aluminio que se deixou na lúa en 1969 durante a Misión Apolo 11?


Con esta proposta, queremos crear unha tipografía propia, elaborada entre todos os nenos e nenas da aula de primaria. Para levala a cabo necesitamos follas de papel branco e unha serie de pezas de cartolina negra que teñan a mesma forma. Neste caso usamos rectángulos de 4 x 7 cm, pero poden ser doutras medidas e formas, como cadrados ou círculos.


Dividímonos en grupos e cada grupo encárgase do deseño dunha letra (tanto maiúscula como minúscula). Sobre o papel branco, comezamos a crealas. Imos colocando os rectángulos de cartolina por quendas. En cada quenda pódense realizar dous movementos: engadir unha peza ou, se se quere, mover outra xa colocada. Desta maneira incídese en ter unha visión de conxunto da nosa letra a medida que se vai conformando.


Nesta parte da actividade, co fin de garantir a experimentación, os rectángulos negros vanse colocando sobre o papel, pero non pegando. Unha vez construída a letra, e consensuado o resultado no grupo, péganse as pezas para fixar a produción. Por último, facemos unha posta en común de todas as letras creando a nosa propia tipografía completa con todo o abecedario. Unha vez rematada, a tipografía pódese dixitalizar para empregar nos documentos da aula ou en todo aquilo que sexamos capaces de imaxinar... como enviala tamén, nunha sonda, á lua ;).


 

DISEÑAR NUESTRA TIPOGRAFÍA


Las cosas que nos rodean, desde las más sencillas, tienen una historia. Pararnos a pensar en ellas y hacernos preguntas puede ser muy útil para iniciar proyectos con la infancia, como hemos visto. Además, en estos tiempos de exaltación de lo individual, conocer las historias de las pequeñas cosas que utilizamos en nuestro día a día, nos hace reflexionar sobre la importancia de lo común y lo colectivo, porque son el resultado de la experiencia de otras personas que vivieron antes y de las que nosotros recogemos su fruto, sin siquiera darnos cuenta.


Pensemos en algo tan cotidiano como los tipos de letras con las que escribimos. ¿Cuándo fueron diseñadas?, ¿por qué motivo? Sabías, por ejemplo, que la tipografía Times New Roman fue diseñada para el diario londinense The Times, de ahí su nombre, en el año 1931 y que tras 40 años siendo usada de forma exclusiva, fue vendida y por eso pasó a ser tan habitual como es hoy en día?, ¿o que la tipografía Futura, diseñada en 1927, fue la elegida para la grabación de la placa de aluminio que se dejó en la Luna en 1969 durante la Misión Apolo 11?


Con esta propuesta, queremos crear una tipografía propia, elaborada entre todos los niños y niñas del aula de primaria. Para llevarla a cabo necesitamos hojas de papel blanco y una serie de piezas de cartulina negra que tengan la misma forma. En este caso usamos rectángulos de 4 x 7 cm, pero pueden ser de otras medidas y formas, como cuadrados o círculos.


Nos dividimos en grupos y cada grupo se encarga del diseño de una letra (tanto mayúscula como minúscula). Sobre el papel blanco, comenzamos a crearlas, colocando los rectángulos de cartulina por turnos. En cada turno se pueden realizar dos movimientos: añadir una pieza o, si se quiere, mover otra ya colocada. De esta manera se incide en tener una visión de conjunto de nuestra letra a medida que se va conformando


En esta parte de la actividad, con el fin de garantizar la experimentación, los rectángulos negros se colocan sobre el papel, pero no se pegan. Una vez construida la letra, y consensuado el resultado en el grupo, se pegan las piezas para fijar la producción. Por último, hacemos una puesta en común de todas las letras creando nuestra propia tipografía completa con todo el abecedario. Una vez completada, la tipografía se puede digitalizar para emplearla en los documentos del aula, o en todo aquello que podamos imaginar... como enviarla también con una sonda, a la luna ;)
344 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page