top of page
  • escola imaxinada

Facemos cine / Hacemos cine

Unha película de cinema é unha secuencia de fotogramas onde as accións sucédense unhas antes que outras confluíndo cuestións temporais e narrativas. Nese sentido cada fotograma funciona como unha páxina dun álbum ilustrado.

Esta proposta levouse a cabo nunha clase de infantil de 4 anos. Comezamos contándolles un conto, neste caso A horta de Simón. A continuación, dividimos o libro en catro partes e, por grupos, realizaron os fotogramas de cada unha das partes da historia, desde a súa achega persoal. Dispuxemos materiais, acetatos reutilizados e pasteis ao óleo, para que debuxasen a súa propia escena. Unha vez terminadas, uníronse todas as secuencias de debuxos, a modo de fotogramas conformando unha película de celuloide.

Chegada a hora da proxección, convidamos a outra clase e improvisamos un pequeno despacho de billetes onde repartimos as entradas. Enrolamos todos os debuxos, a modo de bobina, e utilizamos un retroproxector para proxectar a película. Mentres iamos contando a historia desenrolabamos a película sobre o retroproxector. A secuencia de acetatos íase desprazando sobre a pantalla, xerando movemento.

A película é un recurso sinxelo que permite traballar aspectos narrativos, non só a partir de contos, senón tamén de vivencias e experiencias persoais ou colectivas. Podemos facer "documentais" sobre "a excursión ao parque" ou de "cando unha bolboreta entrou en clase", e telas gardadas na aula conformando unha colección de películas, a modo de recurso creado polos nenos que pode ser narrado en calquera momento.

NOTA: Como materiais para debuxar, neste caso traballamos con pasteles ao óleo, xa que permiten o agarre na lámina de acetato.


 

Hacemos cine


Una película de cine es una secuencia de fotogramas donde las acciones se suceden unas antes que otras confluyendo cuestiones temporales y narrativas. En ese sentido cada fotograma funciona como una página de un álbum ilustrado.

Esta propuesta se realizo con una clase de infantil de 4 años. Comenzamos contándoles un cuento, en este caso La huerta de Simón. A continuación, dividimos el libro en cuatro partes y, por grupos, se realizaron los fotogramas de cada una de las partes de la historia, desde su aportación personal. Dispusimos materiales, acetatos reutilizados y pasteles al óleo, para que dibujaran su propia escena. Una vez terminadas, se unieron todas las secuencias de dibujos, a modo de fotogramas conformando una película de celuloide.


LLegada la hora de la proyección, invitamos a otra clase e improvisamos una pequeña taquilla donde repartimos las entradas. Enrollamos todos los dibujos, a modo de bobina, y utilizamos un retroproyector para proyectar la película. Mientras íbamos contando la historia desenrollábamos la película sobre el retroproyector. La secuencia de acetatos se iba desplazando sobre la pantalla, generando movimiento.

La película es un recurso sencillo que permite trabajar aspectos narrativos, no solo a partir de cuentos, sino también de vivencias y experiencias personales o colectivas. Podemos hacer "documentales" de "la excursión al parque" o de "cuando una mariposa entró en clase", y tenerlas guardadas en el aula conformando una colección de películas, a modo de recurso creado por los niños que puede ser narrado en cualquier momento.

NOTA: Como materiales para dibujar, en este caso trabajamos con pasteles al óleo, ya que permiten el agarre en la lámina de acetato.

450 visualizaciones2 comentarios
bottom of page