• escola imaxinada

Facemos cine / Hacemos cine

Unha película de cinema é unha secuencia de fotogramas onde as accións sucédense unhas antes que outras confluíndo cuestións temporais e narrativas. Nese sentido cada fotograma funciona como unha páxina dun álbum ilustrado.

Esta proposta levouse a cabo nunha clase de infantil de 4 anos. Comezamos contándolles un conto, neste caso A horta de Simón. A continuación, dividimos o libro en catro partes e, por grupos, realizaron os fotogramas de cada unha das partes da historia, desde a súa achega persoal. Dispuxemos materiais, acetatos reutilizados e pasteis ao óleo, para que debuxasen a súa propia escena. Unha vez terminadas, uníronse todas as secuencias de debuxos, a modo de fotogramas conformando unha película de celuloide.

Una pelicula de cine es una secuencia de fotogramas donde las acciones se suceden unas antes que otras confluyendo cuestiones temporales y narrativas. En ese sentido cada fotograma funciona como una página de un álbum ilustrado.

Esta propuesta se realizo con una clase de infantil de 4 años. Comenzamos contándoles un cuento, en este caso La huerta de Simón. A continuación, dividimos el libro en cuatro partes y, por grupos, se realizaron los fotogramas de cada una de las partes de la historia, desde su aportación personal. Dispusimos materiales, acetatos reutilizados y pasteles al óleo, para que dibujaran su propia escena. Una vez terminadas, se unieron todas las secuencias de dibujos, a modo de fotogramas conformando una película de celuloide.


Chegada a hora da proxección, convidamos a outra clase e improvisamos un pequeno despacho de billetes onde repartimos as entradas. Enrolamos todos os debuxos, a modo de bobina, e utilizamos un retroproxector para proxectar a película. Mentres iamos contando a historia desenrolabamos a película sobre o retroproxector. A secuencia de acetatos íase desprazando sobre a pantalla, xerando movemento.

LLegada la hora de la proyección, invitamos a otra clase e improvisamos una pequeña taquilla donde repartimos las entradas. Enrollamos todos los dibujos, a modo de bobina, y utilizamos un retroproyector para proyectar la película. Mientras íbamos contando la historia desenrollábamos la película sobre el retroproyector. La secuencia de acetatos se iba desplazando sobre la pantalla, generando movimiento.

A película é un recurso sinxelo que permite traballar aspectos narrativos, non só a partir de contos, senón tamén de vivencias e experiencias persoais ou colectivas. Podemos facer "documentais" de "a excursión ao parque" ou de "cando unha bolboreta entrou en clase", e telas gardadas na aula conformando unha colección de películas, a modo de recurso creado polos nenos que pode ser narrado en calquera momento.

La película es un recurso sencillo que permite trabajar aspectos narrativos, no solo a partir de cuentos, sino también de vivencias y experiencias personales o colectivas. Podemos hacer "documentales" de "la excursión al parque" o de "cuando una mariposa entró en clase", y tenerlas guardadas en el aula conformando una colección de películas, a modo de recurso creado por los niños que puede ser narrado en cualquier momento.

NOTA: Como materiais para debuxar , neste caso traballamos con pasteles ao óleo, xa que permiten o agarre na lámina de acetato.

NOTA: Como materiales para dibujar, en este caso trabajamos con pasteles al óleo, ya que permiten el agarre en la lámina de acetato.

223 views
 

©2020 escola imaxinada