• escola imaxinada

O debuxo de texturas / El dibujo de texturas

Updated: Jun 8, 2020

Os nenos e nenas comprenden o mundo a través da exploración dos sentidos. Bruno Munari sinalaba que o sentido do tacto é moi importante porque completa as sensacións visuais e sonoras e axúdanos a coñecer a nosa contorna. Con todo, é considerado pouco relevante para as persoas adultas, normalmente cunha educación que estivo limitada á vista e ao oído. Para reverter esta situación, deseñamos unha proposta de debuxo que explora o rexistro de texturas –frottage– e a súa posibilidades de narración, incidindo na educación do sentido do tacto a partir de experiencias que permitan aos nenos e nenas probar e descubrir a súa contorna.

Los niños y niñas comprenden el mundo a través de la exploración de los sentidos. Bruno Munari señalaba que el sentido del tacto es muy importante porque completa las sensaciones visuales y sonoras y nos ayuda a conocer nuestro entorno. Sin embargo, es considerado poco relevante para las personas adultas, cuya educación ha estado limitada a la vista y el oído. Para revertir esta situación, diseñamos una propuesta de dibujo que explora el registro de texturas –frottage– y sus posibilidades de narración, incidiendo en la educación del sentido del tacto a partir de experiencias que permitan a los niños y niñas probar y descubrir su entorno.


Durante o taller, ofréceselles aos nenos e nenas un campo de exploración –un papel mural branco que cobre unha gran variedade de texturas que están pegadas á parede–, a partir do cal, a medida que se desenvolve a acción de fregar cun útil trazador –neste caso, ceras de gran tamaño–, vaise improvisando un relato.

Durante el taller, se les ofrece a los niños y niñas un campo de exploración –un papel mural blanco que cubre la pared con una gran variedad de texturas que están pegadas a la pared–, a partir del cual, a medida que se desarrolla la acción de frotar con un útil trazador –en este caso, ceras de gran tamaño–, se va improvisando un relato.



É importante fabricar unhas boas ferramentas de estampaxe, adecuadas á idade dos participantes, atractivas e ergonómicas para o seu uso, tendo en conta a dureza e a presión que poden exercer a esas idades. Para esta ocasión, fabricáronse unhas ceras de gran tamaño, de distintas formas, derretendo restos de ceras. É interesante observar que a historia fragmentada fomenta a improvisación, a partir do elemento sorpresa que se descobre e xorde a modo de mosaico narrativo.

Es importante fabricar unas buenas herramientas de estampación, adecuadas a la edad de los participantes, atractivas y ergonómicas para su uso, teniendo en cuenta la dureza y la presión que pueden ejercer a esas edades. Para esta ocasión, se fabricaron unas ceras de gran tamaño, de distintas formas, derritiendo restos de ceras. Es interesante observar que la historia fragmentada fomenta la improvisación, a partir del elemento sorpresa que se descubre y surge a modo de mosaico narrativo.

A continuación, aos nenos e nenas ofrécenselles distintos materiais con texturas: redes, cartolinas rañuradas, malla téxtil, las, fíos ou a propia cartolina, para realizar composicións texturadas que permitan series de estampaxes e xerar as súas creacións a través do xogo.

A continuación, a los niños y niñas se les ofrecen distintos materiales con texturas: redes, cartulinas ranuradas, malla textil, lanas, hilos o la propia cartulina, para realizar composiciones texturadas que permitan series de estampaciones y generar sus creaciones a través del juego.





169 views0 comments
 

©2020 escola imaxinada