top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Referentes: Gaudiopolis

Actualizado: 6 feb 2022

A república infantil autoadministrada de Gaudiopolis (Cidade da alegría), fundada en Budapest despois da Segunda Guerra Mundial, existiu durante seis anos e proporcionou refuxio a centos de nenos e nenas orfos independentemente da súa afiliación relixiosa, clase social ou nacionalidade. O obxectivo da comunidade de Gaudiopolis era reaprender a democracia e formar “persoas independentes, seguras de si mesmas, formadas no facer e teoricamente educadas”.


O seu fundador, Gábor Sztehlo, era un pastor luterano en Budapest que salvara a centos de xudeus da persecución nazi e fascista húngara durante a Segunda Guerra Mundial. Tras os grandes danos e a destrución das propiedades utilizadas para albergar as persoas baixo a súa protección durante o asedio de Budapest, estableceu un fogar para nenos e nenas en marzo de 1945 utilizando unha vila abandonada en Budaskeszi Út, situada no distrito de Buda menos bombardeado. Alí proporcionou refuxio aos nenos e nenas xudeus que esperaban a que os membros da familia os reclamasen, pero tamén a outras crianzas desfavorecidas e abandonadas.


Debido ao crecente número de nenos e nenas que buscaban refuxio, tamén se ocuparon máis vilas abandonadas na mesma veciñanza. Aquí recibían refuxio e educación regular, proporcionada por profesorado idealista. O pastor Sztehlo quería que os nenos e nenas superasen as fronteiras sociais e crecesen para converterse en cidadáns independentes e críticos.


O "estado dos nenos", que existiu durante case cinco anos, estaba dirixido polos propios nenos baixo o liderado do seu propio goberno, que tamén tiña un "primeiro ministro" e unha constitución. Dita constitución debería garantir o dereito á educación e incluír a prohibición da guerra. A infancia realmente non tiña poder político, pero tiña un alto grao de responsabilidade e voz. En 1949, cando se tratou de negociar co goberno húngaro sobre a existencia continua de Gaudiopolis, sentáronse á mesa de negociación.


Había reunións regulares do gabinete, unha moeda chamada Gapo Dollar (vinculada en valor ao prezo dos boletos de tranvía en Budapest) e un xornal, chamado Gapo-Matyi, que informaba críticamente sobre os procedementos do goberno. Tamén se organizaron actividades regulares: bailes, películas e conferencias a cargo de membros prominentes da sociedade adulta, como escritores, directores de teatro e médicos.


Ademais da constitución, tamén se redactou un código de leis. Levaron a cabo eleccións para nomear aos xuíces, ao xefe de policía e representantes de cada habitación das vilas. As crianzas foron asignadas ás diferentes vilas segundo o seu sexo e idade. Os nenos maiores vivían na 'Vila dos lobos', mentres que outras vilas tiñan nomes como 'Vila das andoriñas', 'Vila arcos da vella' e 'Vila dos esquíos'; as nenas tiñan o seu aloxamento no "Castelo das nenas", pero non se lles permitía presentarse ás eleccións.


Unha das características máis importantes da vida en Gaudiopolis foi o traballo para a comunidade. Os cidadáns debían familiarizarse con diferentes campos profesionais en talleres adecuados. Todas as persoas debían contribuír aos esforzos por resolver os problemas que xurdían na vida común de toda a comunidade.


Imaxe do documental "Os nenos de Sztehlo", 2019

Os principais problemas que enfrontou Gaudiopolis foron a falta de fondos e alimentos para as crianzas, o que as levou a agregar por unanimidade unha emenda á constitución que permitía o roubo en situacións de necesidade. Coa intervención do pastor Sztehlo, recibiron algo de diñeiro do goberno provisional húngaro e en 1946 concedéuselles unha axuda da Cruz Vermella.


En 1950 ou 1951, baixo o réxime estalinista de Mátyás Rákosi, o fogar foi nacionalizado e o proxecto democratizador de Gaudiopolis abandonado e borrado da memoria colectiva.


Máis de 70 anos despois do seu peche, en 2017, Gaudiopolis foi a inspiración e a metáfora central dun proxecto de colaboración entre o Museo de Arte Contemporánea de Leipzig (GFZK) e a Bienal OFF de Budapest. En vista das disfuncionais sociedades civís, os gobernos autoritarios e a radicalización política de hoxe en día, Gaudiopolis representa unha comunidade sólida e solidaria. Este proxecto tivo como obxectivo presentar obras e ofrecer eventos educativos que exemplificasen e explorasen a idea de convivencia democrática. As preguntas centrais do proxecto foron: Que podemos facer para axudar á infancia e á mozidade a comprender mellor a democracia? Que papel pode xogar a arte e a educación artística nisto? Existen paralelismos entre o traballo artístico e os métodos de aprendizaxe exploratorio utilizados polos nenos e nenas?


"Gaudiopolis – Un intento dunha boa sociedade". Vista da exposición. Galería GFZK, Leipzig, 2018

O proxecto iniciouse cun simposio internacional en Leipzig que investigou a interacción da práctica artística, a educación artística e os enfoques pedagóxicos reformistas. O simposio serviu de base para novas obras de artistas internacionais que fixeron referencia ás comunidades urbanas de Leipzig e Budapest, presentadas xunto con obras existentes. Convidouse a artistas, crianzas e mocidade a participar en actividades pedagóxicas artísticas nun “Museo das Ideas” que abarca ambas as cidades e que se ofreceu posteriormente en institucións educativas e organizacións artísticas.


"Gaudiopolis – Un intento dunha boa sociedade". Vista da exposición. Galería GFZK, Leipzig, 2018
"Gaudiopolis – Un intento dunha boa sociedade". Vista da exposición. Galería GFZK, Leipzig, 2018

 

Referentes: Gaudiopolis


La república infantil autoadministrada de Gaudiopolis (Ciudad de la alegría), fundada en Budapest después de la Segunda Guerra Mundial, existió durante seis años y proporcionó refugio a cientos de niñas y niños huérfanos independientemente de su afiliación religiosa, clase social o nacionalidad. El objetivo de la comunidad de Gaudiopolis era reaprender la democracia y formar “personas independientes, seguras de sí mismas, formadas en el hacer y teóricamente educadas”.


Su fundador, Gábor Sztehlo, era un pastor luterano en Budapest que había salvado a cientos de personas judías de la persecución nazi y fascista húngara durante la Segunda Guerra Mundial. Tras los grandes daños y la destrucción de las propiedades utilizadas para albergarlas bajo su protección durante el asedio de Budapest, estableció un hogar para niños y niñas en marzo de 1945 utilizando una villa abandonada en Budaskeszi Út, situada en el distrito de Buda menos bombardeado. Aquí proporcionó refugio a los niños y niñas judíos que esperaban a que los miembros de la familia los reclamaran, pero también a menores desfavorecidos y abandonados.


Debido al creciente número de menores que buscaban refugio, también se ocuparon más villas abandonadas en el mismo vecindario. Aquí los niños y niñas recibieron refugio y educación regular, proporcionada por profesorado idealista. El pastor Sztehlo quería que las personas en edad infantil superaran las fronteras sociales y crecieran para convertirse en ciudadanos independientes y críticos.


El "estado de los niños", que existió durante casi cinco años, estaba dirigido por los propios niños y niñas bajo el liderazgo de su propio gobierno, que también tenía un "primer ministro" y una constitución. Dicha constitución debería garantizar el derecho a la educación e incluir la prohibición de la guerra. Los niños y niñas realmente no tenían poder político, pero tenían un alto grado de responsabilidad y voz. En 1949, cuando se trató de negociar con el gobierno húngaro sobre la existencia continua de Gaudiopolis, se sentaron a la mesa de negociación.


Había reuniones regulares del gabinete, una moneda llamada Gapo Dollar (vinculada en valor al precio de los boletos de tranvía en Budapest) y un periódico, llamado Gapo-Matyi, que informaba críticamente sobre los procedimientos del gobierno. También se organizaron actividades regulares: bailes, películas y conferencias a cargo de miembros prominentes de la sociedad adulta, como escritores, directores de teatro y médicos.


Además de la constitución, también se redactó un código de leyes. Se llevaron a cabo elecciones para nombrar a los jueces, al jefe de policía y representantes de cada habitación de las villas (a las niñas no se les permitía presentarse a las elecciones). Los niños y niñas fueron asignados a las diferentes villas según su sexo y edad. Los niños mayores vivían en la 'Villa de los lobos', mientras que otras villas tenían nombres como 'Villa de las golondrinas', 'Villa arcoíris' y 'Villa de las ardillas'; las niñas tenían su alojamiento en el "Castillo de las niñas".


Una de las características más importantes de la vida en Gaudiopolis fue el trabajo para la comunidad. Como ciudadanos, debían familiarizarse con diferentes campos profesionales en talleres adecuados. Todas las personas debían contribuir a los esfuerzos por resolver los problemas que surgían en la vida común de toda la comunidad.

Imagen del documental "Los niños de Sztehlo", 2019

Los principales problemas a los que se enfrentó Gaudiopolis fueron la falta de fondos y alimentos para los niños, lo que los llevó a agregar por unanimidad una enmienda a la constitución que permitía el robo en situaciones de necesidad. Con la intervención del pastor Sztehlo, recibieron algo de dinero del gobierno provisional húngaro y en 1946 se les concedió una ayuda de la Cruz Roja.


En 1950 o 1951, bajo el régimen estalinista de Mátyás Rákosi, el hogar fue nacionalizado y el proyecto democratizador de Gaudiopolis abandonado y borrado de la memoria colectiva.


Más de 70 años después de su cierre, en 2017, Gaudiopolis se convirtió en la inspiración y la metáfora central de un proyecto de colaboración entre el Museo de Arte Contemporáneo de Leipzig (GFZK) y la Bienal OFF de Budapest. En vista de las disfuncionales sociedades civiles, los gobiernos autoritarios y la radicalización política de hoy en día, Gaudiopolis representa una comunidad sólida y solidaria. Este proyecto tuvo como objetivo presentar obras y ofrecer eventos educativos que ejemplificaran y exploraran la idea de convivencia democrática. Las preguntas centrales del proyecto fueron: ¿Qué podemos hacer para ayudar a la infancia y a la juventud a comprender mejor la democracia? ¿Qué papel puede jugar el arte y la educación artística en esto? ¿Existen paralelismos entre el trabajo artístico y los métodos de aprendizaje exploratorio utilizados por la infancia?


Gaudiopolis – Un intento de una buena sociedad. Vista de la exposición. Galería GFZK, Leipzig, 2018

El proyecto se inició con un simposio internacional en Leipzig que investigó la interacción de la práctica artística, la educación artística y los enfoques pedagógicos reformistas. El simposio ha servido de base para nuevas obras de artistas internacionales que hicieron referencia a las comunidades urbanas de Leipzig y Budapest, presentadas junto con obras existentes. Se invitó a artistas, a personas en edad infantil y a jóvenes a participar en actividades pedagógicas artísticas en un “Museo de las Ideas” que abarca ambas ciudades, que se ha ofrecido posteriormente en instituciones educativas y organizaciones artísticas.

Gaudiopolis – Un intento de una buena sociedad. Vista de la exposición. Galeria GFZK, Leipzig, 2018
Gaudiopolis – Un intento de una buena sociedad. Vista de la exposición. Galería GFZK, Leipzig, 2018

193 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page