top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Sobre as fichas / Sobre las fichas

Actualizado: 9 feb 2022


Desde os profesionais da área existe un acordo xeral en que os exercicios que promoven as fichas –os debuxos de copia e de colorear de imaxes predeseñadas– son prexudiciais para a expresión creativa da infancia. Desde hai máis de 100 anos podemos atopar voces formadas e autorizadas que se mostran críticas con este tipo de metodoloxías.


Rousseau, no seu famoso libro Emilio, publicado en 1762, introduce o debuxo como ferramenta indispensable para o desenvolvemento da percepción na infancia e rexeita os debuxos de copia de láminas na educación infantil, un método que ata o momento fora empregado no debuxo académico. Dicía: “Moi ben gardarei (ao neno Emilio) dun mestre que só imitacións lle dea a imitar. Quero que non teña outro mestre que a natureza, que teña presente o orixinal mesmo, non o papel que lle representa, para que así se afaga a observar ben os corpos e a súa aparencia, non a crer que mentiras e imitacións convencionais son imitacións verdadeiras”.


A mediados do século XX, Lowenfeld, un referente da educación artística, alertaba dos perigos dos debuxos de copia: a copia anula a creatividade, impide incorporar a experiencia persoal dos nenos e nenas ante o que están a debuxar, anula o seu imaxinario persoal, frustra os seus procesos persoais e fainos dependentes destes modelos adultos.


Lowenfeld exemplifica de forma gráfica como os libros para colorear afectan á expresión infantil a través desta serie de debuxos realizados por un neno antes e despois de colorear unha imaxe predeseñada.


O primeiro, mostra a expresión dun paxaro dun neno antes de traballar cos libros de colorear.


Despois o neno tivo que colorear a seguinte ficha dun dos cadernos.


Esta imaxe foi realiza despois de colorear a ficha dos paxaros. O neno perdeu a súa sensibilidade creativa e a confianza na súa propia creatividade.


Lowenfeld é moi claro respecto das fichas: «o ensino artístico que inclúe este tipo de actividades é peor que a carencia de arte. Tales actividades predixeridas levan aos nenos e nenas a unha conduta imitativa e inhiben a súa expresión creativa».


Na nosa área de coñecemento, a educación artística, a estas imaxes predeseñadas importadas a través de imaxes comerciais denomínanse «estereotipos» e é un dos principais problemas ao que nos enfrontamos. O problema dos estereotipos nas primeiras etapas educativas defínese como «o uso e abuso de esquematismos gráficos, cromáticos ou plásticos que, sendo alleos á expresividade singular e natural das experiencias infantís, poboan a xeneralidade das súas producións plásticas» (Agirre, 2005). Nenos e nenas precisarán do noso coñecemento, apoio e seguridade para transcender modelos estereotipados e atopar un estilo persoal que parta dos seus propios intereses.


Para estimular traballos máis persoais, é necesario desbotar do imaxinario infantil estes esquemas configurados que proceden, na maioría dos casos, do mundo adulto. Con todo, desterrar a metodoloxía de fichas do sistema educativo é máis complexo do que parece (en parte porque fomos educados nela), e é necesario un cambio profundo na formación docente. Para darnos conta das dimensións do problema, sinalar que os estudos apuntan a que o 95% do profesorado de educación infantil utiliza o sistema de fichas como método educativo.


Os debuxos de copia e colorear poñen o acento no produto final, non nos procesos mentais de creación. Unha copia é un mero duplicado que non activa a resolución de problemas. Temos que facer que os nenos e nenas teñan confianza na súa propia expresión, non na reprodución de modelos prediseñados que establecen formas "correctas" ou "incorrectas" de debuxar.


A escola debe ser unha contorna que proporcione referentes diversos e de calidade, contrarrestando a inevitable mercadotecnia infantil presente nos medios e na contorna familiar. Nun programa educativo de calidade non hai sitio para a copia irracional dos debuxos doutras persoas.


Para saber máis:

Agirre, I. (2005). Teorías y prácticas en educación artística. Barcelona: Octaedro.

Lowenfeld, V. y Brittain, L. W. (2008). Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa. Madrid: Síntesis.


 

SOBRE LAS FICHAS


Desde los profesionales del área existe un acuerdo general en que los ejercicios que promueven las fichas –los dibujos de copia y de colorear de imágenes prediseñadas– son perjudiciales para la expresión creativa de la infancia. Desde hace más de 100 años podemos encontrar voces formadas y autorizadas que se muestran muy críticas con este tipo de metodologías.


Rousseau, en su famoso libro Emilio, publicado en 1762, introduce el dibujo como herramienta indispensable para el desarrollo de la percepción en la infancia y rechaza los dibujos de copia de láminas en la educación infantil, un método que hasta el momento había sido empleado en el dibujo académico. Decía: “Muy bien guardaré (al niño Emilio) de un maestro que solo imitaciones le dé a imitar. Quiero que no tenga otro maestro que la naturaleza, que tenga presente el original mismo, no el papel que le representa, para que así se acostumbre a observar bien los cuerpos y su apariencia, no a creer que mentiras e imitaciones convencionales son imitaciones verdaderas”.


A mediados del siglo XX, Lowenfeld, un referente de la educación artística, alertaba de los peligros de los dibujos de copia: la copia anula la creatividad, impide incorporar la experiencia personal de los niños y niñas ante lo que están dibujando, anula su imaginario personal, frustra sus procesos personales y los hace dependientes de estos modelos adultos.


Lowenfeld ejemplifica de forma gráfica cómo los libros para colorear afectan a la expresión infantil a través de esta serie de dibujos realizados por un niño antes y después de colorear una imagen prediseñada.


El primero, muestra la expresión de un pájaro de un niño antes de haber trabajado con los libros de colorear.


Después el niño tuvo que colorear la siguiente ficha de uno de los cuadernos.


Esta imagen fue realiza después de colorear la ficha de los pájaros. El niño ha perdido su sensibilidad creativa y la confianza en su propia creatividad.


Lowenfeld es muy claro al respecto de las fichas: «la enseñanza artística que incluye este tipo de actividades es peor que la carencia de arte. Tales actividades predigeridas llevan a los niños y niñas a una conducta imitativa e inhíben su expresión creativa».


En nuestra área de conocimiento, la educación artística, a estas imágenes prediseñadas importadas a través de imágenes comerciales se denominan «estereotipos» y es uno de los principales problemas al que nos enfrentamos. El problema de los estereotipos en las primeras etapas educativas se define como «el uso y abuso de esquematismos gráficos, cromáticos o plásticos que, siendo ajenos a la expresividad singular y natural de las experiencias infantiles, pueblan la generalidad de sus producciones plásticas» (Agirre, 2005). Niños y niñas precisarán de nuestro conocimiento, apoyo y seguridad para trascender modelos estereotipados y encontrar un estilo personal que parta de sus propios intereses.


Para estimular trabajos más personales, es necesario expulsar del imaginario infantil estos esquemas configurados que proceden, en la mayoría de los casos, del mundo adulto. Sin embargo, desterrar la metodología de fichas del sistema educativo es más complejo de lo que parece (en parte porque hemos sido educados en ella), y es necesario un cambio profundo en la formación docente. Para darnos cuenta de las dimensiones del problema, señalar que los estudios apuntan a que el 95% del profesorado de educación infantil utiliza el sistema de fichas como método educativo.


Los dibujos de copia y colorear ponen el acento en el producto final, no en los procesos mentales. Una copia es un mero duplicado que no activa la resolución de problemas. Tenemos que hacer que los niños y niñas tengan confianza en su propia expresión, no en la reproducción de modelos prediseñados que establecen formas "correctas" o "incorrectas" de dibujar.


La escuela debe ser un entorno que proporcione referentes diversos y de calidad, contrarrestando la inevitable mercadotecnia infantil presente en los medios y el entorno familiar. En un programa educativo de calidad no hay sitio para la copia irracional de los dibujos de otras personas.


Para saber más:

Agirre, I. (2005). Teorías y prácticas en educación artística. Barcelona: Octaedro.

Lowenfeld, V. y Brittain, L. W. (2008). Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa. Madrid: Síntesis.1346 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page