top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Debuxos murais / Dibujos murales

Actualizado: 5 dic 2021

Estas propostas de debuxo mural xurdiron dun convite para realizar talleres nuns institutos de secundaria, aínda que tamén se poden adaptar para levar a cabo con nenos e nenas de primaria.


Para motivar ao alumnado adolescente pensouse en materiais e técnicas que fosen do seu interese: grafiti, adhesivos, sprays de acrílico, rotuladores fluorescentes, etc.


A formulación inicial consistía nunha asemblea onde comentaban as súas afeccións. Como non estaban afeitos a crear por si mesmos –e como as súas afeccións centrábanse no estereotipo e nun imaxinario moi pobre e mediatizado (fútbol, coches de carreiras, corazóns)– optamos por derivalo á idea do outro, do retrato.


A partir do retrato debuxaban sobre un papel de gran formato e logo recortaban cun cutter as diferentes partes e facían os padróns. A continuación, trasládase ese retrato ao muro, utilizando técnicas máis inmediatas, propias das artes gráficas.Elaboráronse padróns con acetato e papel que servían para as diferentes partes dos retratos (narices, ollos) e logo volvían intervilas con rotuladores. Convidábaselles a que non se centrasen só no seu debuxo, senón que se expandisen nos debuxos dos demais, nunha contaminación de xestos e estilos.


As plantillas convivían co resultado final porque tiñan unha carga gráfica interesante. Tamén creaban unha especie de adhesivos, coa técnica de recortes de papeis (cut out), utilizando papeis de cores e adhesivo. Aquí, no canto de utilizar o spray, a colaxe pegábase en dous soportes diferentes.Noutro taller (Debuxo Mural II) fixemos unha posta en común relativa aos seus gustos persoais: marcas, grupos de música, cómics, televisión, etc. Con materiais e técnicas similares ao taller anterior, incluíndo o proxector, debuxamos un retrato xeracional contaminado no que a superposición de referentes producía unha mancha de "extrañamento" onde as imaxes iniciais se diluían e xurdían outras lecturas. 

Dibujos murales


Estas propuestas de dibujo mural surgieron de una invitación para realizar talleres en unos institutos de secundaria, aunque también se pueden adaptar para llevar a cabo con niños y niñas de primaria.


Para motivar al alumnado adolescente se pensó en materiales y técnicas que fueran de su interés: graffiti, pegatinas, sprays de acrílico, rotuladores fluorescentes, etc.

El planteamiento inicial consistía en una asamblea donde comentaban sus aficiones. Como no estaban acostumbrados a crear por si mismos –y como sus aficiones se centraban en el estereotipo y en un imaginario muy pobre y mediatizado (fútbol, coches de carreras, corazones)– optamos por derivarlo a la idea del otro, del retrato.


A partir del retrato, dibujaban sobre un papel de gran formato y luego recortaban con un cutter las diferentes partes y hacían las plantillas. A continuación, se traslada ese retrato al muro, utilizando técnicas más inmediatas, propias de las artes gráficas.Se elaboraron plantillas con acetato y papel que servían para las diferentes partes de los retratos (narices, ojos) y luego volvían a intervenirlas con rotuladores. Se les invitaba a que no se centraran solo en su dibujo, sino que se expandieran en los dibujos de los demás, en una contaminación de gestos y estilos.


Las plantillas convivían con el resultado final porque tenían una carga gráfica interesante. También creaban una especie de pegatinas, con la técnica de papeles recortados (cut-out), utilizando papeles de colores y adhesivos. Aquí, en vez de utilizar el spray, el collage se pegaba en dos soportes diferentes.En otro taller (Dibujo mural II) hicimos una puesta en común relativa a sus gustos personales: marcas, grupos de música, cómics, televisión, etc. Con materiales y técnicas similares al taller anterior, incluyendo el proyector, dibujamos un retrato generacional contaminado en el que la superposición de referentes producía una mancha de "extrañamiento" donde las imágenes iniciales se diluían y surgían otras lecturas.


245 visualizaciones0 comentarios

コメント


bottom of page