top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Estruturas colaborativas /Estructuras colaborativas

Actualizado: 9 sept 2021


Deseñamos esta proposta para traballar conceptos relacionados coa creación en tres dimensións: estrutura, volume, baleiro, espazo e módulo, co obxectivo de investigar e experimentar coas formas e crear relacións entre elas.


Individualmente, comezamos construíndo unha estrutura en tres dimensións a partir dun elemento modular –paus planos–, e empregando como material de unión silicona quente. O límite que establecimos foi que tiñan que ser estruturas en tres dimensións, que tivesen volume, é dicir, que se mantiveran de pé e que puideramos rodealas. Desta forma queriamos traballar a espacialidade da mirada, ao poderse ver as nosas creacións desde múltiples ángulos, perdendo así o protagonismo a mirada frontal coa que adoitamos mirar as nosas creacións.


Unha vez que construímos a nosa propia estrutura, debuxámola con carboncillo desde diferentes ángulos. Levamos a cabo debuxos de observación (debuxo que xorde da mirada atenta ante aquilo que temos presente e queremos debuxar) ou simbólicos (debuxar aquilo que nos evoca a nosa forma). Os debuxos axúdannos a apreciar aspectos estéticos moi importantes, como o equilibrio, ou a valorar o baleiro como parte constituínte da forma.

Estruturas individuais e debuxo de observación
Estrutura individual e debuxo simbólico

A continuación, dividímonos en grupos (nesta ocasión en tres). Cada grupo une as estruturas individuais para conformar unha única estrutura colectiva. De novo, incidimos na espacialidade, en observar a nosa forma desde diferentes ángulos para apreciar os cambios e valorala esteticamente.


Estrutura colectiva

Finalmente, situamos as tres estruturas distanciadas entre si, cada unha sobre unha mesa, e unímolas todas empregando máis paus de madeira. Trátase de crear camiños que as conecten, de xeito que estean intercomunicadas. Así, os nenos e nenas empezan a relacionarse entre si e a traballar cooperativamente, potenciando as habilidades comunicativas e as destrezas necesarias para improvisar e resolver problemas de forma activa e crítica, facendo e reflexionado sobre o que acontece.


Con este proceso, aumenta a experiencia do espazo, ao facerse consciente das distancias entre unhas formas e outras e tratar de crear estruturas que se expanden no baleiro cara aos outros, e poder así, encontrarse.

Conexións espaciais ente as estruturas

 

ESTRUCTURAS COLABORATIVAS

Diseñamos esta propuesta para trabajar conceptos relacionados con la creación en tres dimensiones: estructura, volumen, vacío, espacio y módulo, con el objetivo de investigar y experimentar con las formas y crear relaciones entre ellas.


Individualmente, comenzamos construyendo una estructura en tres dimensiones a partir de un elemento modular, palos planos, y empleando como material de unión silicona caliente. El límite que establecimos fue que tenían que ser estructuras en tres dimensiones, es decir, que se mantuvieran de pie para poder rodearlas. De esta forma queríamos trabajar la espacialidad de la mirada, al ver nuestras creaciones desde múltiples ángulos, perdiendo así el protagonismo la mirada frontal con la que solemos mirar nuestras creaciones.


Una vez que construimos nuestra propia estructura, la dibujamos con carboncillo desde diferentes ángulos. Podemos llevar a cabo un dibujo de observación (dibujo que surge de la mirada atenta ante aquello que tenemos presente y queremos dibujar) o simbólico (dibujar aquello que nos evoca nuestra forma). Los dibujos nos ayudan a apreciar aspectos estéticos muy importantes, como el equilibrio, o a valorar el vacío como parte constituyente de la forma.


Estructuras individuales y dibujo de observación

A continuación, nos dividimos en grupos (en esta ocasión en tres). Cada grupo une estructuras individuales para conformar una única estructura. De nuevo, incidimos en la espacialidad, en observar nuestra forma desde diferentes ángulos para apreciar los cambios y valorarla estéticamente.


Estructura colectiva

Finalmente, situamos las tres estructuras distanciadas entre sí, cada una sobre una mesa, y las unimos todas empleando más palos de madera. Se trata de crear caminos que las conecten, de manera que estén intercomunicadas. Así, los niños y niñas empiezan a relacionarse entre sí y a trabajar cooperativamente, potenciando las habilidades comunicativas y las destrezas necesarias para improvisar y resolver problemas de forma activa y crítica, haciendo y reflexionado sobre lo que sucede.


Con este proceso, aumenta la experiencia del espacio, al hacerse conscientes de las distancias entre unas formas y otras y tratar de crear estructuras que se expanden en el vacío hacia los otros, y poder así, encontrarse.


Conexiones espaciales entre las estructuras


530 visualizaciones0 comentarios

コメント


bottom of page