top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

1.000 formas de pensar unha A

Actualizado: 24 mar 2023

A tipografía (do grego “typos”, que significa forma e impresión e “graphia”, que significa escritura) é a arte e a técnica de organizar tipos ou moldes en relevo que, entintados, se aplican sobre o papel permitindo que a linguaxe escrita sexa efectiva á hora de ser impresa. A aparición da imprenta permitiu organizar e mecanizar os tipos de letras podendo ser posible a reprodución de textos en serie. En occidente, a imprenta moderna creouse no ano 1440, pero xa os romanos tiveron selos que imprimían inscricións sobre obxectos de arxila e entre 1041 e 1048, inventouse en China o primeiro sistema de imprenta de tipos móbiles, a base de complexas pezas de porcelana nas que se tallaban os caracteres chineses.


No mundo do deseño, eses diferentes estilos de tipos ou moldes de letras que podemos elixir para imprimir un texto denomínanse "fontes". Algunhas fontes habituais, que recoñecemos o seu nome, son Arial, Helvética, Times New Roman, Impact ou Courier. Cada tipo de letra ten a súa historia e podemos utilizalas grazas a que diferentes persoas, antes que nós, as deseñaron e as puxeron ao noso alcance. Por exemplo, a primeira fonte dixital, foi creada en 1968 por Rudolf Hell e chamouse Digi Grotesk.


Cada fonte é unha forma de pensar as letras e, ao selecionada ou creala, amosamos como queremos que as palabras e os textos sexan vistas polos demais. Non debemos esquecer que as letras tamén poden ser consideradas como debuxos e cando escribimos, aínda que sexa dixitalmente, debuxamos.


Esta proposta xurdiu a partir dun traballo anterior de deseño de carteis. Observamos que o alumnado non reparaba na importancia das tipografías e rotulaba as mensaxes dos carteis rapidamente, de forma descoidada, sen establecer unha relación entre a estética das letras e a mensaxe. A partir de aí quixemos ver as distintivas posibilidades dos trazos á hora de crear un tipo.


O punto de partida foi a A. Con distintos materiais e técnicas (lapis, carboncillo, colaxe, rotuladores, tinta, frottage...) cada participante deseñaba a súa propia letra. Pegadas na parede para a súa observación conxunta, apreciabamos a variedade e riqueza de propostas e tomabamos decisións sobre a que contido podería corresponder cada tipo de letra, valorando estética e funcionalidade.


Esta proposta pódese continuar coa creación dun tipo de letra ou fonte para o deseño de carteis ou frases e trasladar as nosas preocupacións ou reivindicacións fóra da aula, fomentando actitudes de activismo.


Con esta proposta tamén queremos incidir na importancia do deseño, e a súa presenza en todos os ámbitos da nosa vida: desde o deseño de espazo de aula ata o lapis co que debuxamos. Cada deseño axunta estética e funcionalidade e proporciona unha experiencia diferente a cada persoa. O deseño inflúe, moitas veces de forma inconsciente no noso pensamento ou estado de ánimo, por iso debemos ofrecer sempre á infancia materiais, recursos e espazos de calidade.

 

1.000 formas de pensar unha A


La tipografía (del griego “typos”, que significa forma e impresión y “graphia”, que significa escritura) es el arte y la técnica de organizar tipos o moldes en relieve que, entintados, se aplican sobre el papel permitiendo que el lenguaje escrito sea efectivo a la hora de ser impreso. La aparición de la imprenta permitió organizar y mecanizar los tipos de letras pudiendo ser posible la reproducción de textos en serie. En occidente, la imprenta moderna se creó en el año 1440, pero ya los romanos tuvieron sellos que imprimían inscripciones sobre objetos de arcilla y entre 1041 y 1048, se inventó en China el primer sistema de imprenta de tipos móviles, a base de complejas piezas de porcelana en las que se tallaban los caracteres chinos.


En el mundo del diseño, esos diferentes estilos de tipos o moldes de letras que podemos elegir para imprimir un texto se denominan "fuentes". Algunas fuentes habituales, que reconocemos su nombre, son Arial, Helvética, Times New Roman, Impact o Courier. Cada tipo de letra tiene su historia, y podemos utilizarlas gracias a que diferentes personas, antes que nosotros, las han diseñado y hecho posibles. Por ejemplo, la primera fuente digital, fue creada en 1968 por Rudolf Hell y se llamó Digi Grotesk.


Cada fuente es una forma de pensar las letras y cuando la seleccionamos, o creamos, mostramos como queremos que las palabras y los textos sean vistas por los demás. No debemos olvidar que las letras también pueden ser consideradas como dibujos, y al escribir, aunque sea digitalmente, dibujamos.


Esta propuesta surgió a partir de un trabajo anterior de diseño de carteles. Observamos que el alumnado no reparaba en la importancia de las tipografías y rotulaba los mensajes de los carteles rapidamente, de forma descuidada, sin establecer una relación entre la estética de las letras y el mensaje. A partir de ahí quisimos ver las distintivas posibilidades en los trazos a la hora de crear un tipo.


El punto de partida fue la A. Con distintos materiales y técnicas (lápices, carboncillo, collage, rotuladores, tinta, frottage...) cada participante diseñaba su propia letra. Pegadas en la pared para su observación conjunta, apreciábamos la variedad y riqueza de propuestas y tomábamos decisiones sobre a qué contenido podría corresponder cada tipo de letra, valorando estética y funcionalidad.


Esta propuesta se puede continuar con la creación de un tipo de letra o fuente para el diseño de carteles o frases y trasladar nuestras preocupaciones o reivindicaciones fuera del aula, fomentando actitudes de activismo.Con esta propuesta también queremos incidir en la importancia del diseño, y su presencia en todos los ámbitos de nuestra vida: desde el diseño de espacio de aula hasta el lápiz con el que dibujamos. Cada diseño aúna estética y funcionalidad y proporciona una experiencia diferente a cada persona. El diseño influye, muchas veces de forma inconsciente en nuestro pensamiento o estado de ánimo, por eso debemos ofrecer siempre a la infancia materiales, recursos y espacios de calidad.

958 visualizaciones1 comentario

1 Kommentar


beayflor
beayflor
21. März 2023

Viva la diversidad,

la estética en lo cotidiano y la coherencia entre forma y fondo. gracias por esta nueva

propuesta nueva tan sugerente.


Gefällt mir
bottom of page