• escola imaxinada

As Bolsas da Natureza / Las Bolsas de la Naturaleza

Actualizado: 17 de dic de 2019

Durante un paseo polo bosque, os nenos e nenas colleron espontáneamente follas, pólas e outros obxectos que chamaron a súa atención. Como os petos e as mans xa estaban cheas de materiais, xurdiu a necesidade dun obxecto para transportalos. Xuntos decidimos facer unha bolsa, que chamamos "Bolsa da Natureza", para levar e gardar os elementos e, moi importante, cando non se van usar máis na aula, devolver á natureza todo o que tiñamos recollido. Introducimos entón o concepto de ciclo da vida e de humus –substrato natural que se vai conformando a través das follas e os paus descompostos por microorganismos como fungos e bacterias–, que mellora a fertilidade dos solos. Trátase de ser conscientes do noso impacto na natureza para coidala.

Durante un paseo por el bosque, los niños y niñas cogieron espontáneamente hojas, ramas y otros objetos que llamaron su atención. Como los bolsillos y las manos ya estaban llenas de materiales, surgió la necesidad de un objeto para transportarlos. Juntos decidimos hacer una bolsa, que llamamos "Bolsa de la Naturaleza", para llevar y guardar los elementos y, muy importante, cuando no se van a usar más en el aula, devolver a la naturaleza todo lo que habíamos recogido. Introducimos entonces el concepto de ciclo de la vida y de humus –sustrato natural que se va conformando a través de las hojas y los palos descompuestos por microorganismos como hongos y bacterias–, que mejora la fertilidad de los suelos. Se trata de hacernos conscientes de nuestro impacto en la naturaleza para cuidarla.


Os nenos e nenas personalizaban a súa bolsa a partir da experiencia vivida polo bosque, debuxando aqueles elementos que viran no paseo.

Los niños y niñas personalizaban su bolsa a partir de la experiencia vivida por el bosque, dibujando aquellos elementos que habían visto en el paseo.


Para a confección da bolsa da natureza empregamos como materiais teas, que pegabamos con pegamento de tea, e cintas ou cordas.

Para la confección de la bolsa de la naturaleza empleamos como materiales telas, que pegábamos con pegamento de tela, y cintas o cuerdas.Tamén podemos facer diferentes versións, por exemplo, empregando papel ríxido, tipo cartón.

También podemos hacer distintas versiones, por ejemplo, empleando papel rígido, tipo cartón.

119 vistas0 comentarios