top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Manifesto polo Clima / Manifiesto por el Clima

Actualizado: 14 may 2023Atopámonos nun momento clave da nosa historia. Nos últimos meses, fomos testemuñas de como o planeta batía récords en concentracións atmosféricas de CO2, atopábanse montañas de plásticos a miles de metros de profundidade nos océanos e dos terribles resultados do informe do Panel Intergobernamental sobre Biodiversidade e Servizos dos Ecosistemas (IPBES) sobre a perda irreversible de biodiversidade global. É esta a historia que queremos contar aos nosos fillos? É este o legado que nos queredes deixar? Habemos de escoller entre políticas que non respectan os dereitos fundamentais das persoas e que agriden a nosa Terra ou ben dar un paso ao fronte valentemente e esixir medidas que respecten a dignidade dos pobos e a súa terra sen poñer o noso planeta na corda frouxa.


O pasado 15 de marzo marcouse un fito histórico na loita contra o cambio climático e, desde entón, en todo o mundo a mocidade organizada está a levantarse e saíndo a rúa semana tras semana esixindo aos seus respectivos gobernantes que actúen valentemente para parar o desastre ambiental. Necesitamos poñernos en marcha desde xa. As consecuencias do cambio climático no noso país son claramente visibles, a posibilidade de que o nivel global do mar suba tres metros de aquí ao ano 2100 é real, o 74 por cento do chan español está en proceso de desertificación e prevese que un 20% do que hoxe está a salvo verase en risco dentro de 50 anos. Á súa vez a acidificación do océano e o cambio que están a experimentar as correntes mariñas está a modificar a distribución das especies, e o impacto do aumento da temperatura e das emisións de CO2 está a desencadear alteracións no réxime de ventos, afloramentos ou evaporación da auga con resultados preocupantes. A entrada de especies invasoras está a destruír a biodiversidade do noso país debido ás novas condicións climatolóxicas. Moitos destes efectos, xa son irreversibles.


Por iso e moito máis, esiximos:


1) Que os novos gobernos declaren o Estado de Emerxencia Climática no Estado Español e o esixan na Unión Europea, así como que se comprometan a impulsar medidas concretas e urxentes para alcanzar, como mínimo, os obxectivos establecidos nos Acordos de París e cumprir as recomendacións establecidas polo IPCC. Así tamén, esiximos a implementación de políticas ambientais que aseguren o futuro das xeracións actuais e futuras, así como acordos políticos que estean ao nivel da emerxencia climática actual. Xa basta de políticas cortoplacistas. Os mozos queremos un futuro, non o panorama desolador que se nos presenta.


2) Esiximos máis fortaleza política e man firme ante as accións das grandes empresas e capitais económicos que reproducen dinámicas de crecementos económicos insustentables e leváronnos á decadente situación actual. A maioría destas grandes empresas perpetúan políticas extractivistas e ecocidas que van en contra da vida. Non aceptaremos estratégias de “greenwashing” nin discursos sobre “desenvolvismos verdes” a menos que vaia acompañado de xustiza social e global e dunha redución do consumo ata alcanzar os límites naturais. Débense implementar liñas políticas biocéntricas: é dicir, gobernar non só para as persoas, senón para todas as outras formas de vida. Queremos poñer a vida no centro.


Non todo son malas noticias, pois fomos testemuñas de feitos que, aínda que insuficientes, foron en boa dirección. No Estado Español, distintas Administracións sumáronse á declaración do Estado de Emerxencia, e espérase que moitas outras se unan nos próximos meses. Somos conscientes de que estas declaracións son simbólicas e inútiles se non van acompañadas de políticas vinculantes, pero consideramos que son un primeiro paso no camiño cara á transformación ecosocial que necesitamos.


O pasado abril de 2019 vimos como a comunidade europea e un gran número de entidades privadas reaccionaron rapidamente ante o tráxico incendio da catedral de Notre Dáme de Paris, poñéndose de acordo e facendo grandes achegas económicas para a súa restauración. Ante este tipo de feitos, somos conscientes de que cando hai vontade política, pódense cambiar as cousas. Sabemos que a loita contra o cambio climático e a transición cara a un novo modelo ecosocial será posible cando haxa maiorías sociais concienciadas que presionen a vontade política e que obriguen a afrontar medidas para combater o que posiblemente sexa a maior crise da historia da humanidade.


Xogámonolo todo, xogámonos o futuro. Aínda que a situación é extrema e o touro do cambio climático alcanzounos, aínda estamos a tempo para mitigar os seus efectos. O custo de ignoralo é demasiado alto como para sequera expolo. Fai falta cambios socioeconómicos profundos no conxunto da sociedade global para alcanzar un consumo en equilibrio coa natureza, sendo necesario para iso un decrecemento que priorice o benestar dos ecosistemas por encima do enriquecemento individual perpetuo.


Hai que deixar atrás dunha vez por todas modelos económicos que van en contra da vida e que priorizan o crecemento e os beneficios económicos por encima de todo. É o momento de impulsar economías sociais que aposten polo decrecemento e onde os ecosistemas e todas as súas formas de vida estean no centro.


Os cambios que require este sistema para lograr estes obxectivos non son sinxelos: falamos de cambios profundos na forma de vivir e na forma de usar e compartir os recursos. Por iso a mobilización social é imprescindible e necesaria para obrigar e esixir aos políticos que tomen as medidas urxentes, eficaces e profundas co obxectivo de frear a deterioración ecolóxica xerada que estamos a sufrir. O cambio climático é a maior ameaza á que se enfronta a humanidade en toda a súa historia, e para facer fronte a esta situación, debemos, máis que nunca, estar todas as persoas unidas.


Escola imaxinada con Greta no Cume do Clima. Manifesto da Xuventude Polo Clima España – #FridaysForFuture España.

 

MANIFIESTO POR EL CLIMA


Nos encontramos en un momento clave de nuestra historia. En los últimos meses, hemos sido testigos de cómo el planeta batía récords en concentraciones atmosféricas de CO2, se encontraban montañas de plásticos a miles de metros de profundidad en los océanos y de los terribles resultados del informe del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) sobre la pérdida irreversible de biodiversidad global. ¿Es esta la historia que queremos contar a nuestros hijos?¿Es este el legado que nos queréis dejar? Hemos de escoger entre políticas que no respetan los derechos fundamentales de las personas y que agreden nuestra Tierra o bien dar un paso al frente valientemente y exigir medidas que respeten la dignidad de los pueblos y su tierra sin poner nuestro planeta en la cuerda floja.


El pasado 15 de marzo se marcó un hito histórico en la lucha contra el cambio climático y, desde entonces, en todo el mundo la juventud organizada se está levantando y saliendo a las calles semana tras semana exigiendo a sus respectivos gobernantes que actúen valientemente para parar la debacle ambiental. Necesitamos ponernos en marcha desde ya. Las consecuencias del cambio climático en nuestro país son claramente visibles, la posibilidad de que el nivel global del mar suba tres metros de aquí al año 2100 es real, el 74 por ciento del suelo español está en proceso de desertificación y se prevé que un 20% de lo que hoy está a salvo se verá en riesgo dentro de 50 años. A su vez la acidificación del océano y el cambio que están experimentando las corrientes marinas está modificando la distribución de las especies, y el impacto del aumento de la temperatura y de las emisiones de CO2 está desencadenando alteraciones en el régimen de vientos, afloramientos o evaporación del agua con resultados preocupantes. La entrada de especies invasoras está destruyendo la biodiversidad de nuestro país debido a las nuevas condiciones climatológicas. Muchos de estos efectos, ya son irreversibles.


Por eso y mucho más, exigimos:


1) Que los nuevos gobiernos declaren el Estado de Emergencia Climática en el Estado Español y lo exijan en la Unión Europea, así como que se comprometan a impulsar medidas concretas y urgentes para alcanzar, como mínimo, los objetivos establecidos en los Acuerdos de París y cumplir las recomendaciones establecidas por el IPCC. Así también, exigimos la implementación de políticas ambientales que aseguren el futuro de las generaciones actuales y futuras, así como acuerdos políticos que estén al nivel de la emergencia climática actual. Ya basta de políticas cortoplacistas. Los jóvenes queremos un futuro, no el panorama desolador que se nos presenta.


2) Exigimos más fortaleza política y mano firme ante las acciones de las grandes empresas y capitales económicos que reproducen dinámicas de crecimientos económicos insostenibles y nos han llevado a la decadente situación actual. La mayoría de estas grandes empresas perpetúan políticas extractivistas y ecocidas que van en contra de la vida. No aceptaremos estratégias de “greenwashing” ni discursos sobre “desarrollismos verdes” a menos que vaya acompañado de justicia social y global y de una reducción del consumo hasta alcanzar los límites naturales. Se deben implementar líneas políticas biocéntricas: es decir, gobernar no sólo para las personas, sino para todas las otras formas de vida. Queremos poner la vida en el centro.


No todo son malas noticias, pues hemos sido testigos de hechos que, aunque insuficientes, han ido en buena dirección. En el Estado Español, distintas Administraciones se han sumado a la declaración del Estado de Emergencia, y se espera que muchas otras se unan en los próximos meses. Somos conscientes de que estas declaraciones son simbólicas e inútiles si no van acompañadas de políticas vinculantes, pero consideramos que son un primer paso en el camino hacia la transformación ecosocial que necesitamos.


El pasado abril de 2019 vimos cómo la comunidad europea y un gran número de entidades privadas reaccionaron rápidamente ante el trágico incendio de la catedral de Notre Dame de Paris, poniéndose de acuerdo y haciendo grandes aportaciones económicas para su restauración. Ante este tipo de hechos, somos conscientes de que cuando hay voluntad política, se pueden cambiar las cosas. Sabemos que la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo ecosocial será posible cuando haya mayorías sociales concienciadas que presionen la voluntad política y que obliguen a afrontar medidas para combatir el que posiblemente sea la mayor crisis de la historia de la humanidad.


Nos lo jugamos todo, nos jugamos el futuro. Aunque la situación es extrema y el toro del cambio climático nos ha alcanzado, aún estamos a tiempo para mitigar sus efectos. El coste de ignorarlo es demasiado alto como para siquiera plantearlo. Hace falta cambios socioeconómicos profundos en el conjunto de la sociedad global para alcanzar un consumo en equilibrio con la naturaleza, siendo necesario para ello un decrecimiento que priorice el bienestar de los ecosistemas por encima del enriquecimiento individual perpetuo.


Hay que dejar atrás de una vez por todas modelos económicos que van en contra de la vida y que priorizan el crecimiento y los beneficios económicos por encima de todo. Es el momento de impulsar economías sociales que apuesten por el decrecimiento y donde los ecosistemas y todas sus formas de vida estén en el centro.


Los cambios que requiere este sistema para lograr estos objetivos no son sencillos: hablamos de cambios profundos en la forma de vivir y en la forma de usar y compartir los recursos. Por ello la movilización social es imprescindible y necesaria para obligar y exigir a los políticos que tomen las medidas urgentes, eficaces y profundas con el objetivo de frenar el deterioro ecológico generado que estamos sufriendo. El cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad en toda su historia, y para hacer frente a esta situación, debemos, más que nunca, estar todas las personas unidas.Escola imaxinada con Greta en la Cumbre del Clima. Manifiesto De la Juventud Por el Clima – #FridaysForFuture España.


83 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page