top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Conto en tres actos / Cuento en tres actos

Continuamos investigando formas de narrar unha historia partindo da acción con técnicas de debuxo tal como iniciamos nos contos de tinta. Nesta ocasión seguimos co álbum ilustrado de Nadarín. Estruturamos a historia en tres partes e deseñamos unha acción para cada unha cunha técnica diferente para ser levada a cabo co alumnado de infantil.

Continuamos investigando formas de narrar una historia partiendo de la acción con técnicas de dibujo tal como iniciamos en los cuentos de tinta. En esta ocasión seguimos con el álbum ilustrado de Nadarín. Estructuramos la historia en tres partes y diseñamos una acción para cada una con una técnica diferente para ser llevada a cabo con el alumnado de infantil.


Esta narración da historia lévase a cabo en tres accións, ou actos, diferenciados no tempo e no espazo. En cada un deles, unha técnica de estampaxe ten o protagonismo. Cada acción desenvólvese horizontalmente sobre grandes papeis dispostos en tres mesas continuas, que conforman un gran mesado.

Esta narración de la historia se lleva a cabo en tres acciones, o actos, diferenciados en el tiempo y en el espacio. En cada uno de ellos, una técnica de estampación tiene el protagonismo. Cada acción se desarrolla horizontalmente sobre grandes papeles dispuestos en tres mesas continuas, que conforman un gran mesado.

Acto 1: Estampación de sellos de linóleo.

O primeiro acto lévase a cabo mediante estampaxes de selos elaborados con linóleo (podemos empregar cartón liso no seu lugar) sobre tacos de madeira. Como era unha historia sobre animais mariños (unha reinterpretación do álbum ilustrado Nadarín, de Leo Leonni) os cuños fanse con formas que representan cada animal: diferentes aletas, colas, ou outras partes que convidaban o xogo simbólico.

Sobre unha superficie de papel grande os nenos realizan as súas estampaxes. Para facilitar o acceso á pintura – témpera– esténdense as cores sobre un cartón. Ao terminar esa parte da historia, un gran peixe engole toda a escena. Cos nenos e nenas lévase a cabo arrastrando os restos de pinturas que utilizan para a estampaxe.

El primer acto se lleva a cabo mediante estampaciones de sellos elaborados con linóleo (podemos emplear cartón liso en su lugar) sobre tacos de madera. Como era una historia sobre animales marinos (una reinterpretación del álbum ilustrado Nadarín, de Leo Leonni) los cuños se hacen con formas que representan cada animal: diferentes aletas, colas, u otras partes que invitaban al juego simbólico.

Sobre una superficie de papel grande los niños realizan sus estampaciones. Para facilitar el acceso a la pintura –témpera– se extienden los colores sobre un cartón. Al terminar esa parte de la historia, un gran pez engulle toda la escena. Con los niños y niñas se lleva a cabo arrastrando los restos de pinturas que utilizan para la estampación.


Acto 1: Arraste das pinturas empleadas nas estampaxes. / Arraste de las pinturas empleadas en las estampaciones.

No segundo acto preséntase a técnica do frottage (ou fregado). Dispóñense diferentes materiais con texturas debaixo do papel, que se van descubrindo ou rexistrando co fregado do material -neste caso varras de grafito- que van xerando un fondo mariño cheo de matices.

En el segundo acto se presenta la técnica del frottage (frotado). Se disponen diferentes materiales con texturas debajo del papel, que se van descubriendo o registrando con el frotado del material -en este caso barras de grafito- que van generando un fondo marino lleno de matices.

Acto 2: Fondo marino realizado con frottage.

No terceiro acto, os nenos e nenas debuxan con acuarela moi densa, de tons azuis, os distintos animais do mar. Unha gran tormenta, xerada por medio dun trapo mollado, libera aos peixes dos seus depredadores, arrastrando en todas as direccións a acuarela que se expande coa auga.

En el tercer acto, los niños y niñas dibujan con acuarela muy densa, de tonos azules, los distintos animales del mar. Una gran tormenta, generada por medio de un trapo mojado, libera a los peces de sus depredadores, arrastrando en todas las direcciones la acuarela que se expande con el agua.


Acto 3: Animales do mar. Debuxo con acuarela e trapo mollado / Animales del mar. Dibujo con acuarela y trapo mojado
Resultado final proceso

186 visualizaciones0 comentarios
bottom of page