top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Do plano ao volume / De plano a volumen

Actualizado: 15 nov 2020Esta proposta ten como obxectivo reflexionar sobre as formas bidimensionais e tridimensionais. É un exercicio de experimentación co volume e o espazo a partires de debuxos realizados sobre superficies planas.


Partimos dun papel en branco sobre o que debuxamos empregando unha técnica. Neste caso propuxemos a técnica do enmascarado. Esta técnica consiste en cubrir previamente partes da superficie do papel con anacos de papel ou cinta de pintor para debuxar no resto da superficie e, posteriormente, retirar dando lugar a formas en branco que interactúan coas partes debuxadas.


Os materiais empregados foron principalmente témperas, aínda que posteriormente tamén se incorporaron rotuladores e lapis de cores. Ademais do enmascarado, nesta ocasión, propuxemos dúas premisas de traballo:


- Realizar unha composición abstracta, non figurativa.

- Deixar máis partes en branco, enmascaradas, que con cor.


Tendo en conta isto, comézanse as composicións cubrindo o papel con formas diversas e significativas para cada estudante.


Tras finalizar as composicións, os papeis dóbranse e engúrranse, transformando a superficie plana nun volume. Esta nova acción permite explorar os debuxos desde unha perspectiva espacial, observando como as formas e as cores adquiren novas relacións, diferentes ás que se establecían inicialmente no plano.


Unha vez rematadas, colócanse no chan e contemplamos os nosos volumes desde diferentes ángulos para continuar a nosa experimentación no seguinte debuxo.


*Nota: esta actividade pódese volver facer cambiando algunha das dúas premisas marcadas ao inicio con resultados completamente diferentes. Por exemplo, utilizando outras técnicas como o frotagge, o debuxo experimental ou a colaxe. A súa vez, mantendo a técnica do enmascarado, poderíase pedir que houbese máis espazos do papel con cor que en branco, que fora figurativa, xogar cos ocos deixados no papel que se emprega para enmascarar etc.

 

DE PLANO A VOLUMEN


Esta propuesta tiene como objetivo reflexionar sobre las formas bidimensionales y tridimensionales. Es un ejercicio de experimentación con el volumen y el espacio a partir de dibujos realizados sobre superficies planas.


Partimos de un papel en blanco sobre el que dibujamos empleando una técnica. En este caso propusimos la técnica del enmascarado. Esta técnica consiste en cubrir previamente partes de la superficie del papel con trozos de papel o cinta de pintor para dibujar en el resto de la superficie y posteriormente, retirar dando lugar a formas en blanco que interactúan con las partes dibujadas.


Los materiales empleados fueron principalmente témperas, aunque posteriormente también se incorporaron rotuladores y lápices de colores. Además del enmascarado propusimos dos premisas de trabajo:


- Realizar una composición abstracta, no figurativa.

- Dejar más partes en blanco, enmascaradas, que de color.


Teniendo esto en cuenta, se comienzan las composiciones cubriendo el papel con formas diversas y significativas para cada estudiante.


Tras finalizar las composiciones, los papeles se doblan y se arrugan, transformando la superficie plana en un volumen. Esta nueva acción permite explorar los dibujos desde una perspectiva espacial, observando como las formas y los colores adquieren nuevas relaciones, diferentes a las que se establecían inicialmente en el plano.


Una vez finalizadas se colocan en el suelo y contemplamos nuestros volúmenes desde diferentes ángulos para continuar nuestra experimentación en el siguiente dibujo.


*Nota: esta actividad se puede volver a hacer cambiando alguna de las dos premisas marcadas al inicio con resultados completamente diferentes. Por ejemplo, utilizando otras técnicas como el frotagge, el dibujo experimental o el collage. A su vez, manteniendo la técnica del enmascarado, se podrían cambiar las indicaciones: que hubiera más espacios del papel con color que en blanco, que fuera figurativa, etc.


350 visualizaciones0 comentarios

Opmerkingen


bottom of page