top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Formas que crean formas

Actualizado: 5 dic 2021

Como vimos sinalando en diferentes entradas deste blogue, unha das problemáticas máis importantes á que nos enfrontamos na área de expresión plástica é a dos estereotipos. Por estereotipos referímonos ás imaxes e esquemas predeseñados que proveñen do mundo adulto. O problema dos estereotipos nas primeiras etapas educativas defínese como «o uso e abuso de esquematismos gráficos, cromáticos ou plásticos que, sendo alleos á expresividade singular e natural das experiencias infantís, poboan a xeneralidade das súas producións plásticas» (Aguirre, 2005).


É moi habitual observar como a infancia interioriza ese tipo de imaxes (corazóns, estrelas, animais esquemáticos etc.) e as reproduce de forma automática, anulando a creación dun imaxinario propio.

Cando deseñamos os nosos talleres, un dos retos que sempre se nos presenta é o de crear contextos e ferramentas de traballo que dificulten a reprodución desas imaxes estereotipadas para dar paso a un imaxinario persoal que xurda do propio proceso creativo: da experiencia cos materiais, da acción xestual, da observación atenta... e non da imposición dun imaxinario comercial alleo.


Un recurso que deseñamos para este fin son uns padróns de cartón que os nenos e nenas empregan para debuxar en grandes superficies. Estes padróns non representan elementos concretos, todo o contrario, son formas orgánicas indeterminadas, coas que tratamos de fomentar o xogo simbólico. Por xogo simbólico definimos aquela actividade lúdica onde os nenos e nenas simulan situacións, obxectos e personaxes, que se atopan ausentes no momento do xogo, nun proceso que vai do real ao imaxinado.


Comezamos os talleres cunha pequena acción de debuxo do contorno e, a continuación, os nenos e nenas comezan a debuxar nun papel de gran formato, no chan ou na parede. Os padróns de cartón están pensados para que os nenos e nenas creen formas abertas que se superpoñen e se mesturan, iniciando un campo enorme de posibilidades de creación. As formas poden contaminarse unhas coas outras, dando lugar tamén a debuxos colaborativos.Empregamos xiz ou carboncillo sobre o papel porque son materiais que permiten, non só debuxar, senón tamén desdebuxarse –ben en accións casuais co propio arrastre do corpo sobre a superficie ou en accións intencionadas–. Así, os trazos esvaécense e os debuxos contamínanse abríndose a novos imaxinarios que se descobren na propia acción. Os papeis de gran formato, no chan ou na parede, permiten a expresión con todo o corpo desafiando o debuxo estático tan presente no contexto escolar. É sempre marabilloso observar como a infancia crea os seus propios procesos de maneiras que nunca pensaramos antes, desenvolvendo unha sensibilidade e afinidade cara ao medio e un imaxinario rico e diverso. 


Formas que crean formas


Como venimos señalando en diferentes entradas de este blog, una de las problemáticas más importantes a la que nos enfrentamos en el área de expresión plástica es la de los estereotipos. Por estereotipos nos referimos a las imágenes y esquemas prediseñados que provienen del mundo adulto. El problema de los estereotipos en las primeras etapas educativas se define como «el uso y abuso de esquematismos gráficos, cromáticos o plásticos que, siendo ajenos a la expresividad singular y natural de las experiencias infantiles, pueblan la generalidad de sus producciones plásticas» (Aguirre, 2005).


Es muy habitual observar como la infancia interioriza ese tipo de imágenes (corazones, estrellas, animales esquemáticos, etc.) y las reproduce de forma automática, anulando la creación de un imaginario propio. Cuando diseñamos nuestros talleres, uno de los retos que siempre se nos presenta es el de crear contextos y herramientas de trabajo que dificulten la reproducción de esas imágenes estereotipadas para dar paso a un imaginario personal que surja del propio proceso creativo: de la experiencia con los materiales, de la acción gestual, de la observación atenta... y no de una imposición comercial externa.


Un recurso que diseñamos para este fin son unas plantillas de cartón que los niños y niñas emplean para dibujar en grandes superficies. Estas plantillas no representan elementos concretos, al contrario, son formas orgánicas indeterminadas con las que tratamos de fomentar el juego simbólico. Por juego simbólico nos referimos a aquella actividad lúdica donde los niños y niñas simulan situaciones, objetos y personajes que se encuentran ausentes en el momento del juego, en un proceso que va de lo real a lo imaginado.


Los talleres se inician ejemplificando una acción de dibujo con las plantillas y, a continuación, los niños y niñas comienzan a dibujar en un papel de gran formato, en el suelo o en la pared. Las plantillas de cartón están pensadas para que los niños y niñas creen formas abiertas que se superponen y se mezclan, iniciando un campo enorme de posibilidades de creación. Las formas pueden contaminarse unas con las otras, dando lugar también a dibujos colaborativos.Empleamos tiza o carboncillo sobre el papel porque son materiales que permiten, no solo dibujar, sino también "desdibujarse" –bien en acciones casuales con el propio arrastre del cuerpo sobre la superficie o en acciones intencionadas–. Así, los trazos se difuminan y los dibujos se contaminan abriéndose a nuevos imaginarios que se descubren en la propia acción. Los papeles de gran formato, en el suelo o en la pared, permiten la expresión con todo el cuerpo desafiando el dibujo estático tan presente en el contexto escolar. Es siempre maravilloso observar como la infancia crea sus propios procesos de maneras que nunca habíamos pensado antes, desarrollando una sensibilidad y afinidad hacia el medio y un imaginario rico y diverso.
640 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page