top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Microproxecto: Os cogomelos / Las setas

Actualizado: 9 ene 2022


Este microproxecto levouse a cabo nunha aula de infantil, con nenos e nenas de 5 anos, para traballar a importancia da biodiversidade. Os cogomelos son indicadores do outono e xorden nun chan rico en nutrientes que non está degradado.

Iniciouse cunha asemblea onde se presentaron unha serie de cogomelos e pediuse ás crianzas que os observaran desde distintas perspectivas e que os tocaran con coidado para sentir a súa textura e as sensacións que lles producían. Tamén se lles fixeron preguntas sobre os seus coñecementos sobre eles: que formas teñen?, onde nacen?, cando aparecen? e falouse de que existen cogomelos velenosos e outros comestibles.

A continuación, leváronse a cabo tres propostas con técnicas gráficas e volume:


1. Debuxo de observación dos cogomelos Comezamos cun debuxo de observación dos cogomelos reflectindo as formas, cores e texturas que observaban. Para facelo, empregáronse rotuladores de distintas cores.


2. Estampación Posteriormente, explicóuselles unha nova técnica: a estampación. A estampación gráfica é un medio inmediato que permite realizar copias de forma fácil, para que os nenos e nenas deseñen que queren trasladar aos demais, creando á vez o seu propio imaxinario.

É importante darlle ao que facemos un propósito real para que a infancia sinta que forma parte do mundo. Neste caso, coas nosas copias, queriamos anunciar aos outros nenos e nenas da escola que estabamos no outono, a época na que se fan visíbeis a maior parte dos cogomelos, especialmente cando quenta o sol despois dunha choiva intensa.

A técnica que se lles explicou foi moi sinxela: debuxar o cogomelo sobre unha cartolina e despois recortalo para pegalo nunha tablilla de cartón máis grosa. Seguidamente tintáronos cun rodete impregnado de tinta á auga para linóleo e pasáronos polo tórculo*, colocando un papel enriba para crear así a impresión. Cando viron o resultado, quedaron asombrados polo feito de que... agora, en vez de ter un só cogomelo, tiñan dous! Por iso quixeron seguir facendo máis copias.


*Se non temos un tórculo, tamén podemos exercer a presión cunha culler, un rodete ou o peso do noso corpo.


3. Modelado para crear os seus propios cogumelos. A última das propostas consistiu en realizar con arxila os seus propios cogomelos e valorar as posibilidades creativas do volume. Respecto ás producións dos nenos e nenas, observamos que non estaban afeitos a traballar co material nin con conceptos espaciais polo que empregaron a arxila de forma plana, case como un medio gráfico. Tomar conciencia desta problemática foi importante para deseñar, no futuro, máis propostas en relación coa creación en tres dimensións.


 

Microproyecto: las setas


Este microproyecto se llevó a cabo en un aula de infantil, con niños y niñas de 5 años, para trabajar la importancia de la biodiversidad. Las setas son indicadores del otoño y surgen en un suelo rico en nutrientes que no está degradado.

Se inició con una asamblea donde se presentaron una serie de setas y se les pidió que las observaran desde distintas perspectivas y las tocaran con cuidado para sentir su textura y las sensaciones que les producían. También se les hicieron preguntas sobre sus conocimientos sobre ellas: ¿qué formas tienen?, ¿dónde nacen?, ¿cuándo aparecen? y se habló de que existen setas venenosas y otras comestibles.

A continuación, se llevaron a cabo tres propuestas con técnicas gráficas y volumen:


1. Dibujo de observación de las setas

Comenzamos con un dibujo de observación de las setas reflejando las formas, colores y texturas que observaban. Para hacerlo, se emplearon rotuladores de distintos colores.


2. Estampación

Posteriormente, se les explicó una nueva técnica: la estampación. La estampación gráfica es un medio inmediato que permite realizar copias de forma fácil, para que los niños y niñas diseñen qué quieren trasladar a los demás, creando a su vez su propio imaginario.

Es importante darle a lo que hacemos un propósito real para que la infancia sienta que forma parte del mundo. En este caso, con nuestras copias, queríamos anunciar a los otros niños y niñas de la escuela que estábamos en otoño, la época en la que se hacen visibles la mayor parte de las setas, especialmente cuando calienta el sol después de una lluvia intensa.


La técnica que se les explicó fue muy sencilla: dibujar la seta sobre una cartulina y después recortarla para pegarla en una tablilla de cartón más gruesa. Seguidamente las tintaron con un rodillo impregnado de tinta al agua para linóleo y los pasaron por el tórculo*, colocando un papel arriba para crear así la impresión. Cuando vieron el resultado quedaron asombrados por el hecho de que... ahora, en vez de tener una sola seta, ¡tenían dos! Por lo que quisieron seguir haciendo más copias.


*Si no tenemos un tórculo, también podemos ejercer la presión con una cuchara, un rodillo o el peso de nuestro cuerpo.


3. Modelado para crear sus propias setas

La última de las propuestas consistió en realizar con arcilla sus propias setas y valorar las posibilidades creativas del volumen. Respeto a las producciones de los niños, observamos que no estaban acostumbrados a trabajar con el material ni con conceptos espaciales, por lo que emplearon la arcilla de forma plana, casi como un medio gráfico. Tomar conciencia de esta problemática fue importante para diseñar, en el futuro, más propuestas en relación con la creación en tres dimensiones.657 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page