top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Microproxecto: Por que ulen as flores? / ¿Por qué huelen las flores?

Actualizado: 9 ene 2022

Con este microproxecto queremos achegar aos nenos e nenas de infantil ao proceso de polinización das flores. A polinización é a transferencia dos grans de pole das flores desde os estames até que chegan ao pistilo, onde xermolan, facendo posible a produción de sementes e froitos. É importante aclarar que o noso enfoque non se centra nos contidos (coñecer as partes da flor ou as fases do proceso), senón nos coidados. Isto é, incidimos nas relacións entre os diferentes seres vivos (plantas, animais, insectos), destacando a importancia da biodiversidade, para fomentar actitudes de coidado cara á natureza.


Asemblea

Na asemblea inicial partimos dun recurso, neste caso do libro Inventario ilustrado de flores (ed. Kalandraka) –outro recurso interesante pode ser o libro Abejas (ed. Maeva)–, para expor preguntas sobre o proceso reprodutivo das flores a través da polinización, tales como: por que arrecenden?, por que son de cores?, por que se achegan a elas os insectos?...

A partir das preguntas falamos de como se transporta o pole a través de diferentes axentes, principalmente o vento e os insectos (abellas e bolboretas na maioría de plantas con flor), pero tamén a través da auga e de animais vertebrados, como ratos, morcegos e paxaros. Todos os polinizadores, tanto os insectos como os animais vertebrados, visitan as flores porque necesitan algo para si. Isto pode ser néctar, pole ou ambos. Durante a súa visita o pole pégase ao seu corpo e despois pode caer accidentalmente sobre o pistilo doutra planta da mesma especie.

Exploración inicial

Levamos flores á aula (se a escola ten un horto ou zona verde, podemos recollelas previamente cos nenos e nenas, seleccionándoas con coidado sen estragar a planta) e exploramos as diferentes partes. Durante ese proceso podemos tamén traballar o sentido do olfacto e do tacto.

Na nosa proposta, observamos como algúns nenos utilizaban as distintas partes da flor para crear figuras/insectos nunha nova forma de traballar o material que non pensaramos inicialmente.


As flores máis formosas do mundo

Introducimos novos materiais como cartolinas de cores, tesoiras, folios e pegamento e propoñemos crear flores coa premisa de que sexan as flores máis bonitas do mundo para os insectos. Ademais destes materiais, pódense utilizar as partes das flores resultantes da exploración anterior. Como docentes debemos estar atentos á exploración do material; algúns nenos fregaban as follas contra o papel, tinguíndoo, o que implica un novo medio gráfico que podería dar paso a outras cuestións como as tintas naturais.


Os insectos

Reintroducimos o proceso de polinización, centrándonos nos insectos como principais axentes transportadores. Empregamos a arxila para crear os distintos insectos que participan neste proceso.

O campo de flores

Situadas as producións no chan, como nun campo de flores, expomos cuestións ao redor de como viaxan os insectos de flor en flor para que se produza a polinización. Os xices permiten trazar os percorridos dos insectos. Os nenos e as nenas, cos seus propios insectos de barro, percorren eses trazos e observan como queda pegado o xiz que simula o pole.


Proposta de continuación: Na asemblea final poderiamos conducir esta proposta con outros medios, a través da creación dun conto, dunha teatralización ou dun debuxo de todo o proceso.


 

Microproyecto: ¿Por qué huelen las flores?


Con este microproyecto queremos acercar a los niños y niñas de infantil al proceso de polinización de las flores. La polinización es la transferencia de los granos de polen de las flores desde los estambres hasta que llegan al pistilo, donde germinan, haciendo posible la producción de semillas y frutos. Es importante aclarar que nuestro enfoque no se centra en los contenidos (conocer las partes de la flor o las fases del proceso), sino en los cuidados. Esto es, incidimos en las relaciones entre los diferentes seres vivos (plantas, animales, insectos), destacando la importancia de la biodiversidad, para fomentar actitudes de cuidado hacia la naturaleza.


Asamblea

En la asamblea inicial partimos de un recurso, en este caso del libro Inventario ilustrado de flores (ed. Kalandraka) –otro recurso interesante puede ser el libro Abejas (ed. Maeva)–, para plantear preguntas sobre el proceso reproductivo de las flores a través de la polinización, tales como ¿por qué huelen?, ¿por qué son de colores?, ¿por qué se acercan a ellas los insectos?...

A partir de las preguntas hablamos de cómo se transporta el polen a través de diferentes agentes, principalmente el viento y los insectos (abejas y mariposas en la mayoría de plantas con flor), pero también a través del agua y de animales vertebrados, como ratones, murciélagos y pájaros. Todos los polinizadores, tanto los insectos como los animales vertebrados, visitan las flores porque necesitan algo para sí. Esto puede ser néctar, polen o ambos. Durante su visita el polen se pega a su cuerpo y después puede caer accidentalmente sobre el pistilo de otra planta de la misma especie.


Exploración inicial

Llevamos flores al aula (si la escuela tiene un huerto o zona verde, podemos recogerlas previamente con los niños y niñas, seleccionándolas con cuidado sin estropear la planta) y exploramos sus diferentes partes. Durante ese proceso podemos también trabajar el sentido del olfato y del tacto.

En nuestra propuesta, observamos como algunos niños utilizaban las distintas partes de la flor para crear figuras/insectos en una nueva forma de trabajar el material que no habíamos planteado inicialmente.


Las flores más bonitas del mundo

Introducimos nuevos materiales como cartulinas de colores, tijeras, folios y pegamento y proponemos crear flores con la premisa de que sean las flores más bonitas del mundo para los insectos. Además de estos materiales, se pueden utilizar las partes de las flores resultantes de la exploración anterior. Como docentes debemos estar atentos a la exploración del material; algunos niños frotaban las hojas contra el papel, tiñéndolo, lo que implica un nuevo medio gráfico que podría dar paso a otras cuestiones como los tintes naturales.


Los insectos

Reintroducimos el proceso de polinización, centrándonos en los insectos como principales agentes transportadores. Empleamos la arcilla para crear los distintos insectos que participan en este proceso.


El campo de flores

Situadas las producciones en el suelo, como en un campo de flores, planteamos cuestiones en torno a cómo viajan los insectos de flor en flor para que se produzca la polinización. Las tizas permiten trazar los recorridos de los insectos. Los niños y niñas, con sus propios insectos de barro, recorren esos trazos y observan como se queda pegada la tiza que simula el polen.


Propuesta de continuación: En la asamblea final podríamos conducir esta propuesta con otros medios, a través de la creación de un cuento, de una teatralización o de un dibujo de todo el proceso.

567 visualizaciones0 comentarios

Opmerkingen


bottom of page