top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O caderno de experiencias / El cuaderno de experiencias

Actualizado: 8 jun 2020O debuxo é unha ferramenta moi valiosa para documentar as experiencias que os nenos e nenas viven na natureza. Emulando os cadernos de ilustración científica como os realizados por Maria Sybilla Merian, tentamos trasladar esa actitude de abraio ante a Natureza. Dun xeito moi sinxelo, unindo ou grampando follas de papel, cada crianza realiza o seu caderno para rexistrar todo aquelo que observa e lle chama a atención do seu entorno. Con esta proposta buscamos educar a mirada, prestar atención aos detalles para valorar a biodiversidade ao noso redor e decatarnos da importancia do coidado e da fraxilidade da natureza.


El dibujo es una herramienta muy valiosa para documentar las experiencias que los niños y niñas viven en la naturaleza. Emulando los cuadernos de ilustración científica como los realizados por Maria Sybilla Merian, intentamos trasladar esa actitud de asombro ante la Naturaleza. De un modo muy sencillo, uniendo o grapando hojas de papel, cada crianza realiza su cuaderno para registrar todo aquello que observa y le llama la atención de su entorno. Con esta propuesta buscamos educar la mirada, prestar atención a los detalles para valorar la biodiversidad a nuestro alrededor y darnos cuenta de la importancia del cuidado y de la fragilidad de la naturaleza.


Debuxos de observación / Dibujos de observación


Ademais de levar a cabo debuxos de observación, os nosos cadernos sérvennos tamén para rexistrar experiencias, é dicir, rexistrar acontecementos vividos e reconstruílos en experiencias significativas. O debuxo de experiencias ten que ver co recordo, pero non só; mediante o proceso de debuxo a propia experiencia transfórmase e, con ela, nós.


Además de llevar a cabo dibujos de observación, nuestros cuadernos nos sirven también para registrar experiencias, es decir, registrar acontecimientos vividos y reconstruirlos en experiencias significativas. El dibujo de experiencias tiene que ver con el recuerdo, pero no solo; mediante el proceso de dibujo la propia experiencia se transforma y, con ella, nosotros.Na imaxe, debuxo como rexistro de experiencias de Sofía (4 anos): paseo pola fraga e refuxio nun alpendre coa chegada da choiva.

En la imagen, dibujo como registro de experiencias de Sofía (4 anos): paseo por el bosque y refugio en un alpendre con la llegada de la lluvia.
539 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page