top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O estrañamento / El extrañamiento


Debuxo de Fabian, 11 anos

Unha das funcións máis importantes que nos pode ofrecer a arte é a de producir «estrañamento». Rodari –a partir do concepto de Viktor Sklowsky– definíao como aquel proceso a través do cal tentamos ver algo coma se fose a primeira vez, o que axuda a saírse da convención. Para Malaguzzi tratábase de ver o cotián a través das lentes do inaudito, unha forma de saír da rutina e a clonación estereotipada.


Moitas obras artísticas caracterízanse por producir estrañamento, isto é, preséntannos aquilo que nos resulta familiar desde a distancia. Ten que ver coa mirada do outro, do estranxeiro que observa a través da súa experiencia o que para nós resulta natural e descóbrenos detalles, historias ou significados inadvertidos, que convidan á reflexión.


O «estrañamento» é un concepto moi valioso tamén no eido educativo. Permítenos transcender os estereotipos do que é considerado socialmente unha "boa creación" ou "bo debuxo" –na nosa tradición occidental é o realismo– para valorar as nosas producións ou as dos nosos estudantes como expresións propias, persoais e por tanto valiosas. Sen esa mirada que acolla á diversidade, acabaremos penalizando, ocultando ou negando as creacións da infancia por non encaixar nos canons aceptados pola convención. Así, debuxos como o de Fabián que mostramos na imaxe, serían rexeitados sen reparar na riqueza expresiva de formas, cores, trazos, xestos e narrativas que nos descobren.


A miúdo o estraño asústanos. Ese medo é unha defensa cara ao que non coñecemos. O estrañamento implica, en primeiro lugar, recoñecer ao outro. O receptor ten que estar aberto a esa diferenza. Conleva, por tanto, unha actitude de curiosidade; de aprender a ver, no que é distinto a nós e ao noso mundo, a beleza.


 

El extrañamiento


Dibujo de Fabián, 11 años

Una de las funciones más importantes que nos puede ofrecer la creación artística es la de producir «extrañamiento». Rodari –a partir del concepto de Viktor Sklowsky– lo definía como aquel proceso a través del cual intentamos ver algo como si fuese la primera vez, lo que ayuda a salirse de la convención. Para Malaguzzi se trataba de ver lo cotidiano a través de las lentes de lo inaudito, una forma de salir de la rutina y la clonación estereotipada.


Muchas obras artísticas se caracterizan por producir extrañamiento, esto es, nos presentan aquello que nos resulta familiar desde la distancia. Tiene que ver con la mirada del otro, del extranjero que observa a través de su experiencia lo que para nosotros resulta natural y nos descubre detalles, historias o significados inadvertidos, que invitan a la reflexión.


El «extrañamiento» es un concepto muy valioso también en el ámbito educativo. Nos permite trascender los estereotipos de lo que es considerado socialmente una "buena creación"o un "buen dibujo" –en nuestra tradición occidental es el realismo– para valorar nuestras producciones o las de nuestros estudiantes como expresiones propias, personales y por lo tanto valiosas. Sin esa mirada que acoge a la diversidad, acabaremos penalizando, ocultando o negando las creaciones de la infancia por no encajar en los cánones aceptados por la convención. Así, dibujos como el de Fabián que mostramos en la imagen, serían rechazados sin reparar en la riqueza expresiva de formas, colores, trazos, gestos y narrativas que nos descubren.


A menudo lo extraño nos asusta. Ese miedo es una defensa ante lo que no conocemos. El extrañamiento implica, en primer lugar, reconocer al otro. El receptor tiene que estar abierto a esa diferencia. Conlleva, por lo tanto, una actitud de curiosidad; de aprender a ver, en lo que es distinto a nosotros y a nuestro mundo, la belleza.

361 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page