top of page
 • Foto del escritorescola imaxinada

O panel documental /El panel documental

Actualizado: 14 mar 2022


Exemplo de panel documental realizado por alumnado en formación

Nesta entrada queremos incidir na importancia de documentar as propostas que levamos a cabo coa infancia. Como nos di Carla Rinaldi, "a documentación é como unha especie de avaliación en proceso, no sentido de que recollemos e nos detemos sobre as cousas ás que lles damos valor".

A documentación na escola ten varias funcións:

 • Permitir ao profesorado reflexionar con máis profundidade (entender mellor aos nenos e nenas e valorar os seus procesos);

 • Facer conscientes ás familias das experiencias dos nenos e nenas;

 • Facilitar a comunicación e cambio de ideas entre educadores;

 • Crear un arquivo que traza a historia da escola e o pracer de aprender pola infancia e os seus docentes.

Existen moitos medios cos que documentar unha proposta: textos, imaxes, fotografías, debuxos, vídeos...Tamén numerosos formatos: revistas, blogues, paneis, películas... Agora imos centrarnos nos "paneis documentais": carteis impresos de gran formato que recollen e comunican principalmente información fotográfica e escrita.


Documentar unha proposta que levamos a cabo coa infancia é, en primeiro lugar, unha invitación para observar o que está a pasar: que exploracións levan a cabo, que procesos xorden, que relacións se establecen... Son situacións rápidas e cambiantes, o que nos obriga a tomar decisións inmediatas, moitas veces intuitivas e inconscientes, sobre que información é relevante de ser recollida.


Dous pequenos consellos sobre a recollida de información durante os talleres:


Observación escrita: Non teñen que ser notas completas nin organizadas. Nós utilizamos moitas veces un papel pegado na parede que nos permite apuntar rapidamente frases, palabras, diagramas etc. para ser analizados posteriormente. Utilizamos un papel de gran formato porque cada proposta adoita ser realizada por un grupo de alumnado en formación, permitindo que as distintas miradas se integren na observación, enriquecéndoa, case como un debuxo colaborativo.


Observación fotográfica: incidir nos procesos da infancia, no que fan. Centrarse no detalle e non nunha imaxe estetizada dos nenos e nenas .

Exemplos de fotografías centradas nos procesos das crianzas


De acordo con Beatriz Trueba no seu libro Espacios en Armonía (2020), algúns consellos para a realización dun panel de documentación serían:

 1. Presentación clara e coidada. Nós utilizamos fondo branco.

 2. Evitar estereotipos e imaxes predeseñadas. O panel non necesita "decoracións" externas, o propio rexistro do proceso da infancia xa ten unha carga estética propia e valiosa e non debe ser disfrazado.

 3. Predominio das imaxes fronte ao texto.

 4. Respectar os baleiros e evitar o sobrecargamento de imaxes e textos. Isto implica ter sempre unha mirada global do panel a medida que o compoñemos.

Finalmente, dunha forma máis técnica, explicamos como facer un panel desde un programa de presentación. Neste caso o Power Point.


O primeiro é definir o tamaño. No menú Deseño, aparécenos a opción Tamaño de Diapositiva e aí escollemos Personalizar. O tamaño que adoitamos empregar é 120cm de ancho x 90cms de alto.


A continación, decidimos a tipografía do título e o tamaño. Neste caso tipografía Arial tamaño 100. Evitamos tipografías rechamantes e de cores


Incorporamos as imaxes que imos utilizar no panel. Isto implica un traballo previo de síntese, onde seleccionamos aquelas imaxes representativas de cada fase do proceso que imos documentar, e así evitar o sobrecargamento.


Engadimos os pés de páxina. Utilizamos diferentes tamaños para establecer unha xerarquía visual. Neste caso cada imaxe leva debaixo unha frase que sintetiza o que estamos a ver a modo de título (Arial Black 24) e a continuación unha descrición máis detallada (Arial 18)


Podemos incluír a maiores outros textos explicativos como obxectivos, autores, datos do centro...


Acabado o panel, exportámolo en formato pdf para a súa impresión.

E xa podemos presentalo á comunidade educativa, convidando ás familias a compartir as nosas experiencias. 

El panel documental


Ejemplo de panel documental realizado por alumnado en formación

En esta entrada queremos incidir en la importancia de documentar las propuestas que llevamos a cabo con la infancia. Como nos dice Carla Rinaldi, "la documentación es como una especie de evaluación en proceso, en el sentido de que recogemos y nos detenemos sobre las cosas a las que les damos valor".

La documentación en la escuela tiene varias funciones:

 • Permitir al profesorado reflexionar con más profundidad (entender mejor a los niños y niñas y valorar sus procesos);

 • Hacer conscientes a las familias de las experiencias de los niños y niñas;

 • Facilitar la comunicación y cambio de ideas entre educadores;

 • Crear un archivo que traza la historia de la escuela y el placer de aprender por la infancia y sus docentes.

Existen muchos medios con los que documentar una propuesta: textos, imágenes, fotografías, dibujos, vídeos...También numerosos formatos: revistas, blogs, paneles, películas... Ahora vamos a centrarnos en los paneles documentales: carteles impresos de gran formato que recogen y comunican principalmente información fotográfica y escrita.


Documentar una propuesta que llevamos a cabo con la infancia es, en primer lugar, una invitación a observar lo que está pasando: qué exploraciones llevan a cabo, qué procesos surgen, que relaciones se establecen... Son situaciones rápidas y cambiantes, lo que nos obliga a tomar decisiones inmediatas, muchas veces intuitivas e inconscientes, sobre qué información es relevante de ser recogida.


Dos pequeños consejos sobre la recogida de información


Observación escrita: No tiene que ser notas completas ni organizadas. Nosotros utilizamos muchas veces un papel pegado en la pared que nos permite apuntar rápidamente frases, palabras, diagramas, para ser analizados posteriormente. Utilizamos un papel de gran formato porque cada propuesta suele ser realizada por un grupo de alumnado en formación, lo que permite que las distintas miradas se integren en la observación, enriqueciéndola, casi como un dibujo colaborativo.


Observación fotográfica: incidir en los procesos de la infancia, en lo que hacen. Centrarse en el detalle y no en una imagen estetizada de los niños y niñas.

Ejemplos de fotografías centradas en los procesos de la infancia


De acuerdo con Beatriz Trueba en su libro Espacios en armonía (2020), algunos consejos para la realización de un panel de documentación serían:

 1. Presentación clara y cuidada. Nosotros utilizamos fondo blanco.

 2. Evitar estereotipos e imágenes prediseñadas. El panel no necesita "decoraciones" externas, el propio registro del proceso de la infancia ya tiene una carga estética propia y valiosa y no debe ser disfrazado.

 3. Predominio de las imágenes frente al texto.

 4. Respetar los vacíos y evitar el abigarramiento de imágenes y textos. Esto implica tener siempre una mirada global del panel a medida que lo componemos.

Finalmente, de una forma más técnica, explicamos cómo hacer un panel desde un programa de presentación. En este caso el Power Point.


Lo primero es definir el tamaño. En el menú Diseño, nos aparece la opción Tamaño de Diapositiva y ahí escogemos Personalizar. El tamaño que solemos emplear es 120cm de ancho x 90cms de alto.


A continación, decidimos la tipografía del título y el tamaño. En este caso tipografía Arial tamaño 100. Evitamos tipografías llamativas y de colores


Incorporamos las imágenes que vamos a utilizar en el panel. Esto implica un trabajo previo de síntesis, donde seleccionamos aquellas imágenes representativas de cada fase del proceso que vamos a documentar, y así evitar el abigarramiento.


Añadimos los pies de página. Utilizamos diferentes tamaños para establecer una jerarquía visual. En este caso cada imagen lleva debajo una frase que sintetiza lo que estamos viendo a modo de título (Arial Black 24) y a continuación una descripción más detallada (Arial 18)


Podemos incluir a mayores otros textos explicativos como objetivos, autores, datos del centro...


Acabado el panel, lo exportamos en formato pdf para su impresión.

Y ya podemos presentarlo a la comunidad educativa, invitando a familias a compartir nuestras experiencias.

846 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page