top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Recursos: Docentes de infantil. Luthiers del futuro

Actualizado: 5 nov 2023"Non hai, pois, unha dimensión política da educación, senón que esta é un acto político en si mesma. O educador é un político e un artista; o que non pode ser é un técnico frío. Iso significa que ten que ter unha certa opción: a educación para que, a educación en favor de quen, a educación contra que".

Paulo Freire, 1978. La educación es siempre un quehacer político.


Estas palabras de Paulo Freire estiveron moi presentes durante toda a lectura do novo libro das mestras Ángeles e Isabel Abelleira Bardanca Docentes de Infantil. Luthiers del futuro (Octaedro Editorial), que completan así a súa triloxía didáctica (aínda que esperamos que nos sigan ofrecendo novas lecturas). Sería inxusto dicir que este é o seu libro máis político porque todos os seus libros o son. A súa forma de achegarse á infancia e á educación non foi nunca nin técnica nin fría. Fálannos sempre desde a propia experiencia e desde o compromiso por unha escola de calidade que "arroupa á infancia" (Os fíos de infantil, Ed. Galaxia, 2017) e que a acompaña nesa pulsión dos nenos e nenas por "querer saber máis de si mesmos, dos outros e do mundo que se abre entre eles" (O latexo dunha aula de infantil, Ed. Galaxia 2019). En definitiva, e retomando a frase de Freire, fálannos da educación para que e a educación en favor de quen.


É agora, neste novo texto no que as autoras nos interpelan sobre como ser e estar na escola onde ten maior protagonismo a terceira opción: a educación contra que. Toda unha declaración de intencións que parte dunha pregunta fundamental: cal é a función da educación, da docencia e das escolas? e ofrécenos unha lección sobre unha escola humanista e motor do cambio social que se revela contra os intereses do mercado e posiciónase a favor das loitas sociais.


Como as autoras afirman, é un libro de empoderamento do profesorado que nos pode axudar a atopar unha voz colectiva para facer fronte ao ruído interesado co que se menoscaba o labor docente. Por iso, recalcan "necesitamos boas persoas que se dediquen ao ensino, boa acción docente e boa reflexión sobre a práctica". É, en definitiva, un libro indispensable para reflexionar sobre nós mesmos desde todos os ámbitos: como docentes na aula ou en formación, como alumnado na facultade, como formadores de formadores... Ademais, temos o orgullo de formar parte del cun pequeno texto, acompañados por outros profesionais da educación, onde compartimos o noso empeño profesional e os nosos intereses como docentes.


Para terminar, sinalar que, do mesmo xeito que Freire cando afirma que o educador é un político e un artista, as autoras parten do oficio da Luthería para enlazar arte e educación nunha fermosa e sostida metáfora que nos introduce en cada capítulo. Porque como artistas e educadores compartimos un compromiso por un mundo diverso, onde a utopía, en canto visión esperanzada da humanidade –mesmo no convulso agora–, é o material co que se constrúen as nosas profesións. Grazas por axudarnos a que sexa posible. 

Recursos: Docentes de infantil. Luthiers del futuro


"No hay, pues, una dimensión política de la educación, sino que ésta es un acto político en sí misma. El educador es un político y un artista; lo que no puede ser es un técnico frío. Ello significa que tiene que tener una cierta opción: la educación para qué, la educación en favor de quiénes, la educación contra qué".

Paulo Freire, 1978. La educación es siempre un quehacer político.


Estas palabras de Paulo Freire han estado muy presentes durante la lectura del nuevo libro de las maestras Ángeles e Isabel Abelleira Bardanca Docentes de Infantil. Luthiers del futuro, que completan así su trilogía didáctica (aunque esperamos que nos sigan ofreciendo nuevas lecturas). Sería injusto decir que este es su libro más político porque todos sus libros lo son. Su forma de acercarse a la infancia y a la educación no ha sido nunca ni técnica ni fría. Nos hablan siempre desde la propia experiencia y desde el compromiso por una escuela de calidad que "arropa a la infancia" (Los hilos de infantil, Octaedro 2017) y que la acompaña en esa pulsión de los niños y niñas por "querer saber más de sí mismos, de los otros y del mundo que se abre entre ellos" (El latido de un aula de infantil, Octaedro 2019). En definitiva, y retomando la frase de Freire, nos hablan de la educación para qué y la educación en favor de quiénes.


Es ahora, en este nuevo texto en el que las autoras nos interpelan sobre cómo ser y estar en la escuela donde tiene mayor protagonismo la tercera opción: la educación contra qué. Toda una declaración de intenciones que parte de una pregunta fundamental: cuál es la función de la educación, de la docencia y de las escuelas? y nos ofrece una lección sobre una escuela humanista y motor del cambio social que se revela contra los intereses del mercado y se posiciona a favor de las luchas sociales.


Como las autoras afirman, es un libro de empoderamiento del profesorado que nos puede ayudar a encontrar una voz colectiva para hacer frente al ruido interesado con el que se menoscaba la labor docente. Por eso, recalcan "necesitamos buenas personas que se dediquen a la enseñanza, buena acción docente y buena reflexión sobre la práctica". Es, en definitiva, un libro indispensable para reflexionar sobre nosotros mismos desde todos los ámbitos: como docentes en el aula o en formación, como alumnado en la facultad, como formadores de formadores... Además, tenemos el orgullo de formar parte de él con un pequeño texto, acompañados por otros profesionales de la educación, donde compartimos nuestro empeño profesional y nuestros intereses como docentes.


Para terminar, señalar que, al igual que Freire cuando afirma que el educador es un político y un artista, las autoras parten del oficio de la Lutheria para enlazar arte y educación en una hermosa y sostenida metáfora que nos introduce en cada capítulo. Porque como artistas y educadores compartimos un compromiso por un mundo diverso, donde la utopía, en cuanto visión esperanzada de la humanidad –incluso en el convulso ahora–, es el material con el que se construyen nuestras profesiones. Gracias por ayudarnos a que sea posible.
316 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page