top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Referentes: A arca de Noé de Tono

Actualizado: 12 nov 2023


En 1933, hai agora 90 anos, o debuxante Antonio De Lara Gavilán, coñecido como Tono, comeza a publicar por entregas a Arca de Noé, unha serie de animais recortados para os pequenos lectores da revista Crónicas. En total, deseña case 50 figuras nas que combina xeometría, xogo, arte moderna e pedagoxía. A idea destas figuras xurdiu mentres el estaba forrando con metal un mostrador do seu estudo. Xogando cos restos do material, xurdiron unhas pezas metálicas sinxelas, xeométricas e de liñas puras coas que, nun primeiro momento, realizou unha serie de figuras de chapa e posteriormente aplicou a técnica con papel, deseñando esta serie de animais para nenos.


A serie Arca de Noé foi rescatada na exposición do IVAM Infancia e Arte Moderna en 1998. En 2017, a editorial Morsa publicou este animalario en formato libro, recuperando 30 animais. Na recensión podemos ler "O autor, pertencente á outra "Xeración do 27", a dos humoristas, fixo para familias e crianzas este animalario decó inspirado nas achegas da vangarda para o goce de todos. Chegou tamén a convertelos en esculturas feitas inusualmente con placas de aluminio".


Gustaríanos destacar a importancia de como, con poucos recursos se pode desenvolver un imaxinario rico e diverso e ofrécenos técnicas de creación minimalistas, no sentido de que, con poucos materiais, incorpora procesos de xeometría, volume e tres dimensións. que favorecen a inventiva e a creatividade.

 

Referentes: El arca de Noé de Tono


En 1933, hace ahora 90 años, el dibujante Antonio De Lara Gavilán, conocido como Tono, empieza a publicar por entregas el Arca de Noé, unas serie de animales recortables para los pequeños lectores de la revista Crónicas. En total diseña casi 50 figuras en las que combina geometría, juego, arte moderno y pedagogía. La idea de hacer estas figuras surgió mientras forraba con metal un mostrador en su estudio. Jugando con los restos del material surgieron estas piezas metálicas simples, geométricas y de líneas puras con las que, inicialmente, realizó una serie de figuras de chapa y posteriormente aplicó la técnica con papel, diseñando esta serie de animales para la infancia.


La serie El arca de Noé fue rescatada en la exposición del IVAM, Infancia y arte moderno en 1998. En 2017 la editorial Morsa publica este animalario en formato libro recuperando 30 animales. En su reseña podemos leer "El autor, perteneciente a la otra “Generación del 27”, la de los humoristas, hizo llegar a las familias y a los niños y niñas este animalario decó inspirado en las aportaciones de la vanguardia para disfrute de todos. Llegó también a convertirlos en esculturas realizadas insólitamente con planchas de aluminio".


Desde escola imaxinada queremos destacar la importancia de cómo con pocos recursos se puede desarrollar un imaginario rico y diverso y nos ofrece técnicas de creación minimalistas, en el sentido que, con pocos materiales, incorpora procesos propios de la geometría, el volumen y las tres dimensiones, que favorecen la inventiva y la creatividad.
277 visualizaciones0 comentarios

Kommentarer


bottom of page