top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Todo o que lle podemos preguntar a un obxecto/ Todo lo que le podemos preguntar a un objeto

Actualizado: 26 feb 2021Normalmente, apenas reparamos nos obxectos de uso cotián. Estamos tan afeitos á súa presenza que moitas veces esquecemos que poden ser un punto de partida moi importante para iniciar proxectos na aula. Só se trata de facer a pregunta adecuada, pero..., que lle podemos preguntar a un obxecto?

O artista Tom Friedman, escribiu en 1990 un texto que se titulaba Ingredientes e que consistía nunha listaxe de preguntas que se poden aplicar a calquera obxecto. Presentámolo adaptado, pensando nas súas posibilidades educativas.

Antes de empezar a lelo, busca ao teu redor algún obxecto e teno presente para contestar as preguntas. Trátase de facernos conscientes das enormes posibilidades que temos ao noso alcance para investigar e descubrir, partindo de calquera elemento cotián, sen necesidade de empregar grandes recursos. A creatividade consiste máis en facer a pregunta adecuada, que en dar a resposta correcta.


Nome e tipo do obxecto

Función:

Que fai?

Como se usa?

Por que se usa?

Historia:

De onde vén? (de que lugar xeográfico?, de que cultura?)

Onde foi feito?

Quen o fixo ou fai?

É unha parte dun obxecto maior?

Necesita ser ensamblado noutro lugar distinto onde foi construído?

É feito a man, a máquina ou unha combinación de ambos?

Evolucionou á súa forma actual? Como? Por que?

Cando foi feito?

De que está feito?

É único ou hai máis como el?

Propiedade:

Perténcelle a alguén?

Por que o ten?

Como o conseguiu?

Valor:

Económico?

Outros indicadores de valor pertinentes? Cultural? Natural? Persoal?

Observacións empíricas

Propiedades físicas:

Que forma ten?

Que cor?

Que textura?

Que cheiro?

Fai son?

Móvese?

Se se move, a que velocidade, que patrón de movemento segue?

Observacións usando instrumentos de medida:

Dimensións?

Peso?

Temperatura?

Observacións subxectivas:

Que che fai sentir?

Adxectivos para describir o estado de ánimo?

Que referencias e asociacións che produce?

Vulnerabilidade do obxecto?

Status do obxecto?

Valor persoal?

Lugar

Onde está o obxecto?

Por que está aí?

Observador

Quen o mira?

...


 

TODO LO QUE LE PODEMOS PREGUNTAR A UN OBJETO


Normalmente, apenas reparamos en los objetos de uso cotidiano. Estamos tan acostumbrados a su presencia que muchas veces olvidamos que pueden ser un punto de partida muy importante para iniciar proyectos en el aula. Sólo se trata de hacer la pregunta adecuada, pero..., ¿qué le podemos preguntar a un objeto?

El artista Tom Friedman, escribió en 1990 un texto que se titulaba Ingredientes y que consiste en un listado de preguntas que se pueden aplicar a cualquier objeto. Lo presentamos adaptado, pensando en sus posibiliades educativas.

Antes de empezar a leerlo, busca a tu alrededor algún objeto y tenlo presente para contestar las preguntas. Se trata de hacernos conscientes de las enormes posibilidades que tenemos a nuestro alcance para investigar y descubrir partiendo de cualquier elemento cotidiano, sin necesidad de emplear grandes recursos. La creatividad consiste más en hacer la pregunta adecuada, que en dar la respuesta correcta.


Nombre y tipo del objeto

Función:

¿Qué hace?

¿Cómo se usa?

¿Por qué se usa?

Historia:

¿De dónde viene? (de qué lugar geográfico?, de qué cultura?)

¿Dónde fue hecho?

¿Quién lo hizo o hace?

¿Es una parte de un objeto mayor?

¿Necesita ser ensamblado en otro lugar distinto a donde fue construido?

¿Es hecho a mano, a máquina o una combinación de ambos?

¿Evolucionó a su forma actual? Cómo? Por qué?

¿Cuándo fue hecho?

¿De qué está hecho?

¿Es único o hay más como él?

Propiedad:

¿Le pertence a alguien?

¿Por qué lo tiene?

¿Cómo lo consisguió?

Valor:

¿Económico?

¿Otros indicadores de valor pertinentes? ¿Cultural? ¿Natural? ¿Personal?

Observaciones empíricas

Propiedades físicas:

¿Qué forma tiene?

¿Qué color?

¿Qué textura?

¿Qué olor?

¿Hace sonido?

¿Se mueve?

Si se mueve, ¿a qué velocidad, qué patrón de movimiento sigue?

Observaciones usando instrumentos de medida:

¿Dimensiones?

¿Peso?

¿Temperatura?

Observaciones subjetivas:

¿Qué te hace sentir?,

¿Adjetivos para describir el estado de ánimo?

¿Qué referencias y asociaciones te produce?

¿Vulnerabilidad del objeto?

¿Estatus del objeto?

¿Valor personal?

Lugar

¿Dónde está el objeto?

¿Por qué está ahí?

Observador:

¿Quién lo mira?


294 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page