top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Aprender xogando/ Aprender jugando

Actualizado: 5 dic 2021


Nesta entrada recollemos a experiencia inspirada no Taller de Formas e adaptada a un aula de infantil de tres anos. Como explicamos anteriormente, deseñamos uns patróns de cartón que os nenos e nenas empregan para debuxar con xices sobre unha superficie de gran tamaño, desencadeando procesos de exploración e xogo simbólico. Neste caso, engadimos tamén pezas máis pequenas de madeira.


Moitas veces, xustificar cales son os obxectivos deste tipo de propostas ante as familias ou o resto de profesorado resulta complicado nun sistema educativo onde se normalizou o uso de fichas predeseñadas que se encamiñan cara a un resultado dirixido e uniforme para todos os nenos e nenas.


Pola contra, queremos incidir en que a aprendizaxe na infancia xorde a través do xogo, onde esta investiga, experimenta cos materiais e leva a cabo procesos persoais que acaban conformando unha mirada persoal e propia do mundo do que forman parte. O xogo permite ademais relacionarnos cos demais nun espazo de acción común. Lémbranos así que todo proxecto educativo é un proxecto compartido porque xogar, é xogar con.


Se observamos con atención o seguinte vídeo, poderemos ver diferentes procesos: relacións sensoriais cos obxectos, amontoamentos, xogo simbólico, trazados e esfumados, accións en grupo etc. Todos eses procesos dan conta da importancia de explorar de forma autónoma nun contexto adecuado e cuns límites en canto a recursos e materiais para evitar a sobre estimulación, tan habitual hoxe en día.Crear as condicións adecuadas para o xogo é moi importante. Valoramos diferentes espazos e démonos de conta que é necesario focalizar o lugar de acción e acoutalo, para que non haxa interferencias con outros estímulos coñecidos (xoguetes, imaxes predeseñadas etc.). Esta proposta, finalmente, levámola a cabo no exterior, nas pistas de fútbol, aproveitando para incorporar outras dinámicas e significados a ese espazo. 

Aprender jugado


En esta entrada recogemos la experiencia inspirada en el Taller de formas y adaptada a un aula de infantil de tres años. Como explicamos anteriormente, diseñamos unos patrones de cartón que los niños y niñas emplean para dibujar con tizas sobre una superficie de gran tamaño, desencadenando procesos de exploración y juego simbólico. En este caso añadimos también piezas más pequeñas de madera.


Muchas veces, justificar cuáles son los objetivos de este tipo de propuestas ante las familias o el resto de profesorado resulta complicado en un sistema educativo donde se ha normalizado el uso de fichas prediseñadas que se encaminan hacia un resultado dirigido y uniforme para todos los niños y niñas.


Por el contrario, queremos incidir en que el aprendizaje en la infancia surge a través del juego, donde esta investiga, experimenta con los materiales y lleva a cabo procesos personales que acaban conformando una mirada personal y propia del mundo del que forman parte. El juego permite además relacionarnos con los demás, en un espacio de acción común. Nos recuerda así que todo proyecto educativo es un proyecto compartido porque jugar, es jugar con.


Si observamos con atención el siguiente vídeo, podremos ver diferentes procesos: relaciones sensoriales con los objetos, apilamientos, juego simbólico, trazados y difuminados, acciones en grupo, etc. Todos esos procesos dan cuenta de la importancia de explorar de forma autónoma en un contexto adecuado y con unos límites en cuanto a recursos y materiales para evitar la sobre

estimulación, tan habitual hoy en día.Crear las condiciones adecuadas para el juego es muy importante. Valoramos diferentes espacios y nos dimos cuenta que es necesario focalizar el lugar de acción y acotarlo, para que no haya interferencias con otros estímulos conocidos (juguetes, imágenes prediseñadas, etc). Esta propuesta, finalmente, la llevamos a cabo en el exterior, en las pistas de fútbol, aprovechando para incorporar otras dinámicas y significados a ese espacio.

562 visualizaciones0 comentarios

Commentaires


bottom of page