top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Debuxar nun anaco de papel /Dibujar en un trozo de papelAproveitando a retrospectiva dedicada ao artista, deseñador e pedagogo Bruno Munari (Milán 1907-1998) decidimos levar á aula unha das súas propostas para desenvolver a creatividade na infancia.

Para Munari a creatividade está nun constante proceso de formación e transformación que esixe unha intelixencia alerta e elástica, unha mente libre de prexuízos. Isto implica unha formación nos docentes, en técnicas, materiais, procesos, que permita darlle oportunidades á infancia para desenvolver a súa creatividade. Nas súas propias palabras:


"O individuo en idade infantil non debe sentirse sufocado polas imposicións, encorsetado por esquemas que non sexan os seus, limitado a copiar modelos preestablecidos. Unha das maneiras máis estendidas na sociedade de anular os actos de creatividade na infancia consiste, por exemplo en mandarlles facer un debuxo sobre un tema preestablecido, igual para todos (...). Case nunca se lles dan explicacións técnicas, senón que se deixa que se apañen eles sós, sen ningunha axuda. Moitos mestres de primaria e infantil din: "Nós deixamos aos nenos completamente libres, para que fagan o que queiran, poñemos ás súas disposición cores e plastilina para que se expresen libremente". Moi ben, pero se a estes nenos non se lles ensanche o coñecemento con xogos creativos, non poderán establecer relacións entre as cousas que coñecen, ou as establecerán dunha maneira moi limitada, co cal non poderá desenvolverse a súa fantasía".


Para esta proposta levamos papeis á aula e pedímos ao alumnado que os rachen en diferentes anacos de tamaños diferentes. A continuación dicimos que elixan o anaco que prefiran e que debuxen o que lle suxire esa forma.


Os debuxos xorden da observación atenta da forma elixida espontaneamente e estimulan unha produción de imaxes distinta á acostumada porque cada anaco póde facer pensar en moitas cousas dependendo de como a miramos, horizontal ou vertical, dun lado ou doutro... O xogo, e indispensable para achegar procesos creativos á infancia.


"Efectivamente, resulta comprensible que un anaco de papel estreito e alongado, visto horizontalmente, poida facernos pensar en moitas cousas que teñen esa forma; por exemplo, nunha serpe, unha carreira de coches, un tren, un camiño con árbores, un submarino...Pero se o neno ve en sentido vertical o mesmo papel estreito e alongado, entón a imaxe obtida será probablemente un mísil, unha torre, un rañaceos... Pódese dicir con total seguridade que se observamos a un neno mentres pensa que vai debuxar no folio elixido, pola expresión do seu rostro diriamos que estamos a ver nacer nel a creatividade (...)". 

Dibujar en un trozo de papel


Aprovechando la retrospectiva dedicada al artista, diseñador y pedagogo Bruno Munari (Milán 1907-1998) decidimos llevar al aula una de sus propuestas para desarrollar la creatividad en la infancia.

Para Munari la creatividad está en un constante proceso de formación y transformación que exige una inteligencia alerta y elástica, una mente libre de prejuicios. Esto implica una formación en los docentes, en técnicas, materiales, procesos, que permita darle oportunidades a la infancia para desarrollar su creatividad. En sus propias palabras:


"El individuo en edad infantil no debe sentirse sofocado por las imposiciones, encorsetado por esquemas que no sean los suyos, limitado a copiar modelos preestablecidos. Una de las maneras más extendidas en la sociedad de anular los actos de creatividad en la infancia consiste, por ejemplo en mandarles hacer un dibujo sobre un tema preestablecido, igual para todos (...). Casi nunca se les dan explicaciones técnicas, sino que se deja que las apañen ellos solos, sin ninguna ayuda. Muchos maestros de primaria e infantil dicen: "Nosotros dejamos a los niños completamente libres, para que hagan lo que quieran, ponemos a sus disposición colores y plastilina para que se expresen libremente". Muy bien, pero si a estos niños no se les ensancha el conocimiento con juegos creativos, no podrán establecer relaciones entre las cosas que conocen, o las establecerán de una manera muy limitada, con lo cual no podrá desarrollarse su fantasía".


Para esta propuesta llevamos papeles al aula y les pedimos al alumnado que los rasgaran en diferentes trozos de tamaños diferentes. A continuación se les dice que elijan el trozo que prefieran y que dibujen lo que le sugiere esa forma.


Los dibujos surgen de la observación atenta de la forma elegida espontáneamente y estimulan una producción de imágenes distinta a la acostumbrada porque cada trozo nos puede hacer pensar en muchas cosas dependiendo de cómo la miramos, horizontal o vertical, de un lado o de otro... El juego es indispensable para desarrollar los procesos creativos a la infancia.


"Efectivamente, resulta comprensible que un trozo de papel estrecho y alargado, visto horizontalmente, pueda hacernos pensar en muchas cosas que tienen esa forma; por ejemplo, en una serpiente, una carrera de coches, un tren, un camino con árboles, un submarino...Pero si el niño ve en sentido vertical el mismo papel estrecho y alargado, entonces la imagen obtenida será probablemente un misil, una torre, un rascacielos... Se puede decir con total seguridad que si observamos a un niño mientras piensa qué va a dibujar en el folio elegido, por la expresión de su rostro diríamos que estamos viendo nacer en él la creatividad (...)".
740 visualizaciones0 comentarios

Comentarios


bottom of page