top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O móbil de Bruno Munari / El móvil de Bruno Munari

Actualizado: 2 nov 2021


Bruno Munari presentábase como "inventor, artista, escritor, deseñador, arquitecto, gráfico, que xoga cos nenos", poñendo de manifesto a importancia de implicarse co mundo da infancia. O seu obxectivo era formar a nenos e nenas creativos e con espírito critico, capaces de construír unha sociedade mellor. Para iso levou a cabo numerosos laboratorios baseados no xogo e afastados de metodoloxías directivas. Entre as súas numerosas propostas para a infancia, imos centrarnos no móbil que deseñou para bebés, con formas xeométricas e unha gama de cores grises.O que queremos destacar é a importancia da investigación que conleva o deseño dun obxecto e que, moitas veces, pasa desapercibida. Detrás dun bo xoguete ou material para a infancia, hai unha investigación en canto a forma, cor, uso, funcionalidade, simplicidade, adecuación á idade etc. Telo en conta é importante para que, cando seleccionemos materiais para levar á aula, recorramos sempre a materiais de calidade e non a outros que nos poden parecer máis atractivos desde a nosa perspectiva adulta pero que, finalmente, responden a unha lóxica comercial ou decorativa que anula a creatividade das crianzas.


No caso do móbil, Munari explica o seu deseño tendo en conta os sentidos do bebé. Utilizou formas en branco e negro e en escala de grises porque quería que o móbil se axustase á visión do meniño, que chega ao mundo desde o útero escuro. Isto fai que lle gusten os contrastes de luz e escuridade xa que os seus ollos son capaces de facer unha imaxe en branco e negro con matices grises. Con respecto á utilización de formas xeométricas sinxelas observou que a infancia as atopa interesantes. As formas xeométricas equilíbranse cunha esfera de vidro que reflicte a luz. Os móbiles son lixeiros para que se movan co aire e, ao facelo, atraian a atención do bebé. A observación destas formas xeométricas en movemento fomenta a súa investigación da contorna, o desenvolvemento da concentración e ofrécenlle unha experiencia agradable aos sentidos,


Tendo isto en conta fixemos un taller co alumnado de maxisterio de deseño dun móbil para un aula de infantil seguindo as premisas de Bruno Munari: formas xeométricas, cores planas, simplicidade na composición, equilibrio, movemento... Empregamos paus de madeira e cartolinas. Neste caso introducimos a cor, porque non ían ser para bebés, senón para xerar un ambiente nun aula de nenos e nenas de tres anos.


O que máis nos costa, como persoas adultas, é a simplicidade; non recargar o obxecto e entender que cando traballamos coa infancia podemos, cunha sinxela intervención, estimular a exploración de formas, cores, deseños, ritmos, que impulsan a imaxinación e accións creativas. Pola contra, os ambientes e obxectos sobrecargados, fomentan a pasividade, xa que non dan lugar a que as crianzas incorporen a súa propia forma de ver e expresarse. Introducimos así cuestións sobre a importancia da educación do sentido estético, tan esquecida no sistema educativo e tan necesaria en tódolos ámbitos da vida. 

El móvil para bebés de Bruno Munari


Bruno Munari se presentaba como "inventor, artista, escritor, diseñador, arquitecto, gráfico, que juega con los niños", poniendo de manifiesto la importancia de implicarse con el mundo de la infancia. Su objetivo era formar a niños y niñas creativos y con espíritu critico, capaces de construir una sociedad mejor. Para ello llevó a cabo numerosos laboratorios basados en el juego y alejados de metodologías directivas. Entre sus numerosas propuestas para la infancia, vamos a centrarnos en el móvil que diseñó para bebés, con formas geométricas y una gama de colores grises.
Lo que queremos destacar es la importancia de la investigación que conlleva el diseño de un objeto y que muchas veces nos pasa desapercibida. Detrás de un buen juguete o material para la infancia, hay una investigación en cuanto a forma, color, uso, funcionalidad, simplicidad, adecuación a la edad, etc. Tenerlo en cuenta es importante para que, cuando seleccionemos materiales para llevar al aula, recurramos siempre a materiales de calidad y no a otros que nos pueden parecer más atractivos desde nuestra perspectiva adulta pero que, finalmente, responden a una lógica comercial o decorativa que anula la creatividad de la infancia.


En el caso del móvil, Munari explica su diseño teniendo en cuenta los sentidos del bebé. Utilizó formas en blanco y negro y escala de grises porque quería que el móvil se ajustara a la visión del recién nacido, que llega al mundo desde el útero oscuro. Esto hace que le gusten los contrastes de luz y oscuridad ya que sus ojos son capaces de hacer una imagen en blanco y negro con matices grises.

Con respecto a la utilización de formas geométricas sencillas observó que la infancia las encuentra interesantes. Las formas geométricas se equilibran con una esfera de vidrio que refleja la luz. Los móviles son ligeros para que se muevan con el aire y, al hacerlo, atraigan la atención del bebé. La observación de estas formas geométricas en movimiento fomenta su investigación del entorno, el desarrollo de la concentración y le ofrecen una experiencia agradable a los sentidos.


Teniendo esto en cuenta, con el alumnado de magisterio hicimos un taller de diseño de un móvil para un aula de infantil siguiendo las premisas de Bruno Munari: formas geométricas, colores planos, simplicidad en la composición, equilibrio, movimiento... Empleamos palos de madera y cartulinas. En este caso introducimos el color, porque no iban a ser para bebés, sino para generar un ambiente en un aula de niños y niñas de tres años.


Lo que más nos cuesta, como personas adultas, es la simplicidad; no recargar el objeto y entender que cuando trabajamos con la infancia podemos, con una sencilla intervención, estimular la exploración de formas, colores, diseños, ritmos, que impulsan la imaginación y las acciones creativas. Por el contrario, los ambientes y objetos sobrecargados, fomentan la pasividad, ya que no dan lugar a que los niños y niñas incorporen su propia forma de ver y expresarse. Introducimos así cuestiones sobre la importancia de la educación del sentido estético, tan olvidada en el sistema educativo y tan necesaria en todos los ámbitos de la vida.


574 visualizaciones1 comentario

1 Kommentar


beayflor
beayflor
21. Juni 2021

Que interesante propuesta de diseño desde la perspectiva de la complejidad y la diversidad. Bruno Munari como inspiración de un desarrollo pensado para la provocación inteligente. Cada entrada a vuestro blog es una apasionante sorpresa. ¡Gracias Vicente y Salvador! : Beatriz Trueba

Gefällt mir
bottom of page