• escola imaxinada

O museo dos animais fantásticos / El museo de los animales fantásticos

Actualizado: 8 de jun de 2020

Continuamos a experiencia do animalario fantástico desde perspectivas que foron xurdindo do propio proceso e que ampliaban e enriquecían a proposta inicial.

Continuamos la experiencia del animalario fantástico desde perspectivas que fueron surgiendo del propio proceso y que ampliaban y enriquecían la propuesta inicial.


Serie de animal fantástico: collage inicial e debuxos con distintas técnicas

Elaboramos, a continuación, os nosos aniamais fantásticos en volume, utilizando arxila ou pasta de modelar e coloreándoo con témperas. Modelalo implica imaxinalo no espazo, descubrindo e solucionando partes que no debuxo quedan ocultas.

Elaboramos, a continuación, nuestros animales fantásticos en volumen, utilizando arcilla o pasta de modelar y colorándolo con témperas. Modelarlo implica imaginarlo en el espacio, descubriendo y solucionando partes que en el dibujo quedan ocultas.

Animais en volume. Masilla e témpera

Unha alumna imaxinou como sería o animal por dentro utilizando papel transparente. A súa achega foi moi ben aceptada polos compañeiros e, a partir de aí, articulouse un proxecto de construción dun museo de animais fantásticos, aberto a toda a comunidade educativa, integrando a visión científica e artística.

Una alumna imaginó como sería el animal por dentro utilizando papel transparente. Su aportación fue muy bien aceptada por los compañeros y, a partir de ahí, se articuló un proyecto de construcción de un museo de animales fantásticos, abierto a toda la comunidad educativa, integrando la visión científica y artística.

O animal fantástico por dentro

Outra proposta que xurdiu dun alumno, foi imaxinar onde vivía ese animal. Para iso, o alumnado realizou fotografías da súa contorna e situaba ao seu animal nese hábitat. Desta forma incorporábase o concepto de escala e permitía imaxinar como serían as súas dimensións no mundo real.

Otra propuesta que surgió de un alumno, fue imaginar dónde vivía ese animal. Para ello, el alumnado realizó fotografías de su entorno y situaba a su animal en ese hábitat. De esta forma se incorporaba el concepto de escala y permitía imaginar cómo serían sus dimensiones en el mundo real.

habitats dos animais fantásticos. Collages

De cada animal, no museo expoñíase a colaxe inicial, os debuxos das distintas interpretacións, a ficha cos datos científicos, o volume de masilla pintado, o esquema do interior do animal e a composición do ecosistema creado.

De cada animal, en el museo se exponía el collage inicial, los dibujos de las distintas interpretaciones, la ficha con los datos científicos, el volumen de masilla pintado, el esquema del interior del animal y la composición del ecosistema creado.Vista de exposición


144 vistas0 comentarios