• escola imaxinada

Un museo na escola I / Un museo en la escuela I

Updated: Nov 15, 2020

A nosa compañeira de Escola Imaxinada, Rocío Modia, levou a cabo esta proposta nunha aula de infantil con nenos e nenas de 3 anos co obxectivo de achegar procesos creativos en tres dimensións á infancia. Para iso partiu do traballo de artistas contemporáneas, cuxas producións recollen e exploran formas, procesos, técnicas e materiais próximos ao mundo do alumnado.


En primeiro lugar, realizouse unha asemblea en gran grupo. O punto de partida foron imaxes de esculturas de artistas (podemos tamén empregar un álbum ilustrado, como El museo de Tronquito) e iniciar así unha asemblea que desemboque na explicación dos talleres. As artistas seleccionadas foron Rebeca Warren, John Bock, Carlos Bunga, Alexandra Bircken, Gabriel Kuri e Gedi Sibony. As obras amosadas foron as que aparecen nas imaxes de primeiras.


É necesario analizar como achegamos as obras de arte aos nenos e nenas. Nunca como un modelo a copiar, senón coma un xeito de ampliar os seus procesos de creación e o seu imaxinario persoal. Ampliar os nosos referentes artísticos é necesario tamén para nós como docentes para educar o noso sentido estético. A educación estética implica coñecer múltiples referentes que acollan a diversidade e permitan recoñecer as producións da infancia como un valor en si mesmo e non como un cúmulo de erros que deben ser corrixidos desde a perspectiva adulta.


Os materiais empregados son variados e en consonancia co contexto ambiental (recollidos da contorna, de refugallo para reutilizar...); dispostos para o seu uso, é dicir, accesibles; adecuados á idade e de estética coidada.


Deseñamos distintas propostas con diferentes materiais. A continuación presentamos a realizada o primeiro día, partindo de pasta de modelar branca, paus de tamaños diversos e pedras. Finalmente presentamos as nosas producións. É moi importante coidar como se presentan aos demais as nosas esculturas. Para que os nenos e nenas sexan conscientes da tridimensionalidade das súas producións, situámolas nun espazo limpo e coidado e rodeámolas para apreciar todos os seus detalles.


Esta proposta continuará en máis sesións, ata, finalmente, conformar un museo na aula con todas as obras realizadas.UN MUSEO EN LA ESCUELA I


Nuestra compañera de Escuela Imaginada, Rocío Modia, llevó a cabo esta propuesta en un aula de infantil con niños y niñas de 3 años con el objetivo de acercar procesos creativos en tres dimensiones a la infancia. Para eso partió del trabajo de artistas contemporáneas, cuyas producciones recogen y exploran formas, procesos, técnicas y materiales próximos al mundo del alumnado.


En primer lugar se realizó una asamblea en gran grupo. El punto de partida fueron imágenes de esculturas de artistas (podemos también emplear un álbum ilustrado, como El museo de Tronquito) e iniciar así una asamblea que desemboque en la explicación de los talleres. Las artistas seleccionadas fueron Rebeca Warren, John Bock, Carlos Bunga, Alexandra Bircken, Gabriel Kuri y Gedi Sibony. Las obras mostradas fueron las que aparecen en las fotografías de primeras.


Es necesario analizar como acercamos las obras de arte a los niños y niñas. Nunca como un modelo a copiar, sino como una manera de ampliar sus procesos de creación y su imaginario personal. Ampliar nuestros referentes artísticos es necesario también para nosotros como docentes para educar nuestro sentido estético. La educación estética implica conocer múlitples referentes que acojan la diversidad y permitan reconocer las producciones de la infancia como un valor en sí mismo y no como un cúmulo de errores que deben ser corregidos desde la perspectiva adulta.


Los materiales empleados son variados y en consonancia con el contexto ambiental (recogidos del entorno, de desecho para reutilizar...); dispuestos para su uso, es decir, accesibles; adecuados a la edad y de estética cuidada.


Diseñamos distintas propuestas con diferentes materiales. A continuación presentamos la realizada el primer día, partiendo de pasta de modelar blanca, palos de tamaños diversos y piedras. Finalmente presentamos nuestras producciones. Es muy importante cuidar cómo se presentan a los demás nuestras esculturas. Para que los niños y niñas sean conscientes de la tridimensionalidad de sus producciones, las situamos en un espacio limpio y cuidado y las rodeamos para apreciar todos sus detalles.


Esta proposta continuará en más sesiones, hasta, finalmente, conformar un museo en el aula con todas las obras realizadas.


Obras de artistas presentadas na asemblea / Obras de artistas presentadas en la asamblea


Presentación dos materiais/ Presentación de los materiales:


Proposta de creación de esculturas con pasta branca, paus e pedras/ Propuesta de creación de esculturas con pasta blanca, palos y piedras97 views0 comments

©2021 escola imaxinada