top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Un campo de flores

Actualizado: 22 may 2020

O 20 de maio é o día mundial das abellas, así que é un bo momento para lembrarnos da importancia destes insectos para a polinización das flores e o ciclo da vida.

Un campo de flores é unha proposta de debuxo colaborativo baseada nun taller de Hervé Tullet.

Estendemos en primeiro lugar un papel de gran tamaño no chan para facer o mural. Despois escollemos as pinturas que imos empregar. Podemos empregar rotuladores, ceras ou pintura á auga.

No caso de empregar pinturas á auga (témperas, xeralmente) aproveitamos para que coñezan as cores primarias (ciano, maxenta e amarelo) e, a partir delas, que as mesturen e creen as súas propias cores.

Dividimos as persoas participantes en dous grupos. Un grupo ten a pintura ou útil trazador e o outro situase de pé no papel. A premisa é que, por quendas e intercambiando os roles, imos debuxar círculos ao redor das distintas partes do corpo: primeiro dos dous pés, despois á pata coxa só dun pé, do puño, da cachola, dun dedo... ata conseguir un mural cheo de círculos de diferentes tamaños e cores.

A continuación, introducimos a segunda parte: transformar todos os círculos en flores ata converter o noso mural nun campo.


El 20 de mayo es el día mundial de las abejas, así que es un buen momento para recordar la importancia de estos insectos para la polinización de las flores y el ciclo de la vida.

Un campo de flores es una propuesta de dibujo colaborativo basada en un taller de Hervé Tullet. Extendemos en primer lugar un papel de gran tamaño en el suelo para hacer el mural. Después escogemos las pinturas que vamos a emplear. Podemos emplear rotuladores, ceras o pintura al agua. En el caso de emplear pinturas al agua (témperas, generalmente) aprovechamos para que conozcan los colores primarios (cian, magenta y amarillo) y, a partir de ellos, que los mezclen y creen sus propios colores.

Dividimos las personas participantes en dos grupos. Un grupo tiene la pintura o útil trazador y el otro se sitúa de pie en el papel. La premisa es que, por turnos e intercambiando los roles, dibujemos círculos alrededor de las distintas partes del cuerpo: primero de los dos pies, después a la pata coja solo de un pie, del puño, de la cabeza, de un dedo... hasta conseguir un mural lleno de círculos de diferentes tamaños y colores. A continuación, introducimos la segunda parte: transformar todos los círculos en flores hasta convertir nuestro mural en un campo.


Cando realizamos esta proposta con nenos e nenas dunha aula de primaria que adoitaban empregar o caderno de campo para documentar as plantas e os animais que vían polo patio, xurdiu a pregunta: que falta no campo de flores? Así, de forma espontánea, os nenos e nenas empezaron a debuxar os insectos que coñecían e observaran, facendo fincapé na importancia das abellas para a polinización das flores. Destacamos, polo tanto, a observación como ferramenta imprescindible para ampliar o noso coñecemento.

Con esta proposta traballamos en grupo; experimentamos con materiais, formas, cores e tamaños; desenvolvemos a nosa capacidade de observación e creación; fomentamos a elaboración dun imaxinario persoal e traballamos de forma interdisciplinar.

Por último destacar que, normalmente, o debuxo adóitase levar a cabo en formatos de papel pequeno. Non obstante, cando debuxamos en papeis de gran tamaño todo o corpo se involucra de tal xeito que a acción de debuxar convértese nunha prolongación do corpo, do xesto, da persoa, un espazo onde acción e pensamento conflúen. E, precisamente, expresarse a través da acción, da experiencia, ao mesmo tempo que compartimos e coidamos o que nos rodea, é o que conforma unha educación valiosa.


Cuando realizamos esta propuesta con niños y niñas de un aula de primaria que solían emplear el cuaderno de campo para documentar las plantas y los animales que veían por el patio, surgió la pregunta: ¿qué falta en el campo de flores?

Así, de forma espontánea, los niños y niñas empezaron a dibujar los insectos que conocían y habían observado, haciendo hincapié en la importancia de las abejas para la polinización de las flores. Destacamos, por lo tanto, la observación como herramienta imprescindible para ampliar nuestro conocimiento.

Con esta propuesta trabajamos en grupo; experimentamos con materiales, formas, colores y tamaños; desarrollamos nuestra capacidad de observación y creación; fomentamos la elaboración de un imaginario personal y trabajamos de forma interdisciplinar.

Por último destacar que, normalmente, el dibujo se suele llevar a cabo en formatos de papel pequeño. No obstante, cuando dibujamos en papeles de gran tamaño todo el cuerpo se involucra de tal manera que la acción de dibujar se convierte en una prolongación del cuerpo, del gesto, de la persona, un espacio donde acción y pensamiento confluyen. Y, precisamente, expresarse a través de la acción, de la experiencia, al mismo tiempo que compartimos y cuidamos lo que nos rodea, es lo que coforma una educación valiosa.

Alumnado de terceiro de Primaria, CEIP A Ponte. Profesora Mari Blanco


421 visualizaciones0 comentarios

コメント


bottom of page