• escola imaxinada

Xogar a ser outro / Jugar a ser otro

Updated: Jun 8, 2020

Adaptamos a proposta do Entroido a unha aula de primaria. Neste caso, a realización da máscara propónse desde a fantasía. O disfrace como un xogo de posibilidades para ser algo diferente a nós mesmos: animais, personaxes reais ou inventados...

Trátase de posibilitar que os nenos e nenas leven a cabo procesos creativos que dean lugar a formas significativas persoais.


Adaptamos la propuesta de “el carnaval” a un aula de primaria. En este caso, la realización de la máscara se planteó desde la fantasía. El disfraz como un juego de posibilidades para ser algo diferente a nosotros mismos: animales, personajes reales o inventados...

Se trata de posibilitar que los niños y niñas lleven a cabo procesos creativos que den lugar a formas significativas personales.Realizan a máscara coa mesma técnica que a empregada no entroido: utilizando grampas e papel. Como era un grupo de diferentes idades axudábanse entre eles, principalmente co manexo da grampadora.

Realizan la máscara con la misma técnica que en la de el carnaval, utilizando grapas y papel. Como era un grupo de diferentes edades se ayudaban entre ellos, principalmente con el manejo de la grapadora.A medida que finalizan as formas, empezamos a introducir outros materiais como cartolinas de cores e distintos tipos de cintas e papeis. Outro material que incorporamos son as témperas, en pincel e en barra, así como ceras e rotuladores.

A medida que finalizan las formas, empezamos a introducir otros materiales como cartulinas de colores y distintos tipos de cintas y papeles. Otro material que incorporamos son las témperas, en pincel y en barra, así como ceras y rotuladores.Os nenos viven ese cambio de identidade, esa transformación, con todo o corpo, por iso acompañan a construción da máscara con accións e narracións do seu personaxe. Empezamos a observar como os nenos e nenas comezan a realizar outros elementos e a interactuar entre eles a través desa nova identidade.

Los niños viven ese cambio de identidad, esa transformación, con todo el cuerpo, por eso acompañan la construcción de la máscara con acciones y narraciones de su personaje. Empezamos a observar como los niños y niñas comienzan a realizar otros elementos y a interactuar entre ellos a través de esa nueva identidad.


A partir destas narracións espontáneas, propoñemos que as representen, en grupos, aos seus compañeiros e compañeiras. Estendemos papeis grandes no chan, onde debuxan os distintos escenarios e situacións. O debuxo mural permítelles ir construíndo e estruturando, entre todos, a historia.

A partir de estas narraciones espontáneas, proponemos que las representen, en grupos, a sus compañeros y compañeras.Extendemos papeles grandes en el suelo, donde dibujan los distintos escenarios y situaciones. El dibujo mural les permite ir construyendo y estructurando, entre todos, la historia.A máscara xera un xogo de identidades que vai máis aló da construción dun disfrace. É unha forma de establecer novas relacións, desde a imaxinación e a fantasía, co outro e cun mesmo.

La máscara genera un juego de identidades que va más allá de la construcción de un disfraz. Es una forma de establecer nuevas relaciones, desde la imaginación y la fantasía, con el otro y con uno mismo.


#mascara #entroido #carnaval

51 views0 comments
 

©2020 escola imaxinada