top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

"Repasar" os debuxos / "Repasar" los dibujos

Actualizado: 3 abr 2022

Nunha entrada anterior falamos da problemática das fichas –os debuxos comercializados de copia e de colorear de imaxes predeseñadas–. Este tipo de exercicios afectan a expresión infantil e levan á infancia a unha conduta imitativa que inhibe a súa creatividade.


Nesta entrada queremos destacar como esta conduta imitativa pervive na idade adulta, condicionando a nosa expresividade e limitando a creación de formas persoais.


Un exemplo deste condicionamento, que observamos no noso alumnado, futuros docentes, é a necesidade do que eles denominan "repasar" os seus debuxos. Por "repasar" refírense a contornear cun rotulador negro o seu debuxo unha vez acabado. Así nos atopamos que a maioría de producións feitas con outros materiais como lapis ou ceras, acaban sendo perfiladas con rotulador.

É importante cuestionar o silueteado en rotulador que se percibe nos debuxos, influencia das fichas, xa que parcela as partes do debuxo e dificulta a relación entre as diferentes técnicas que empregan (os debuxos poden ser perfilados, a condición de que ese xesto xurda dunha decisión consciente, non dunha reprodución de hábitos aprendidos).

Nesta proposta de exploración de texturas, todas as creacións foron "repasadas" en rotulador

A acción de repasar, naturalizada e inconsciente, é un claro reflexo da estética das fichas que pon de manifesto numerosas problemáticas. Destacamos catro:

- pon o acento no resultado final, non no proceso,

- uniformiza o noso imaxinario,

- frea a exploración dun estilo persoal (só as imaxes perfiladas parecerán adecuadas para o mundo educativo),

- dificulta o goce estético das calidades de formas, xestos, cores, texturas... dos nosos debuxos.


Para contrarrestar esta situación, como profesores, debemos formarnos con diferentes materiais e técnicas (carboncillos, tintas, colaxe, frottage...) que permitan á infancia construír outros procesos, sen recorrer sempre ao debuxo silueteado.

O concepto de "repasar" está moi presente no ámbito escolar. Úsase como unha especie de adestramento para medir a psicomotricidade, esquecendo que, ao mesmo tempo, nega a riqueza expresiva e creativa da infancia. Como numerosas actitudes naturalizadas na escola, necesítase dun esforzo de deconstrución que nos permita reflexionar sobre as súas implicacións. Só así poderemos axudar aos nenos e nenas a recoñecer a súa diferenza e darlles seguridade para construír un estilo persoal que parta dos seus intereses.


 

"Repasar" los dibujos


En una entrada anterior hablamos de la problemática de las fichas –los dibujos comercializados de copia y de colorear de imágenes prediseñadas–. Este tipo de ejercicios afectan a la expresión infantil y llevan a la infancia a una conducta imitativa que inhibe su creatividad.


En esta entrada queremos destacar como esta conducta imitativa pervive en la edad adulta, condicionando nuestra expresividad y limitando la creación de formas personales.


Un ejemplo de este condicionamiento, que observamos en nuestro alumnado, futuros docentes, es la necesidad de lo que ellos denominan "repasar" sus dibujos. Por "repasar" se refieren a contornear con un rotulador negro su dibujo una vez acabado. Así nos encontramos que la mayoría de los dibujos hechos con otros materiales como lápices o ceras, acaban siendo perfilados con rotulador.

Es importante cuestionar el silueteado en rotulador que se percibe en las producciones, influencia de las fichas, ya que parcela las partes del dibujo y dificulta la relación entre las diferentes técnicas que emplean (los dibujos pueden ser perfilados, siempre y cuando ese gesto surja de una decisión consciente, no de una reproducción de hábitos aprendidos).

En esta propuesta de exploración de texturas, todas las creaciones fueron "repasadas" en rotulador

La acción de repasar, naturalizada e inconsciente, es un claro reflejo de la estética de las fichas que pone de manifiesto numerosas problemáticas. Destacamos cuatro:

- pone el acento en el resultado final, no en el proceso,

- uniformiza nuestro imaginario,

- frena la exploración de un estilo personal (solo las imágenes perfiladas parecerán adecuadas para el mundo educativo),

- dificulta el disfrute estético de las cualidades de formas, gestos, colores, texturas... de nuestros dibujos.


Para contrarrestar esta situación, como profesores, debemos formarnos con diferentes materiales y técnicas (carboncillos, tintas, collage, frottage...) que permitan a la infancia construir otros procesos, sin recurrir siempre al dibujo silueteado.


El concepto de "repasar" está muy presente en el ámbito escolar. Se usa como una especie de entrenamiento para medir la psicomotricidad, olvidando que, al mismo tiempo, niega la riqueza expresiva y creativa de la infancia. Como numerosas actitudes naturalizadas en la escuela, se necesita de un esfuerzo de deconstrucción que nos permita reflexionar sobre sus implicaciones. Solo así podremos ayudar a los niños y niños a reconocer su diferencia y darles seguridad para construir un estilo personal que parte de sus intereses.474 visualizaciones0 comentarios

Comentarios


bottom of page