top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Creatividade e rebeldía /Creatividad y rebeldía...

Actualizado: 12 sept 2021

CREATIVIDADE E REBELDÍA: a educación artística fronte aos curriculos neoliberais


O discurso neoliberal da sociedade na que vivimos difunde con insistencia a idea de que a educación ten que ser “técnica”, entendida como a transmisión dun conxunto de coñecementos supostamente obxectivos. Todos aqueles saberes e aprendizaxes que escapan desta visión técnica e se aproximan a unha visión creativa –aquela que nos axuda a construír unha mirada persoal do mundo– son sinalados como ideolóxicos e, por tanto, son eliminados da escola.


Esquécese así que os “currículos técnicos” tamén son políticos, neste caso, reproducen a ideoloxía neoliberal dominante, onde prima unha visión individualista e materialista da vida. Os seus contidos están deseñados para afastar ás crianzas das súas propias experiencias e contextos co fin de convertelos en pequenos emprendedores que poidan continuar a maquinaria depredadora –de seres e recursos– do sistema.


Un claro exemplo é esta páxina dun libro de texto que denuncian na actualidade diferentes organizacións ecoloxistas. Nesa páxina ilústrase o concepto de bosque cunha plantación de eucaliptos, e por coidados do bosque refírese a prácticas de monocultivo dedicadas a obter o maior rendemento económico.


Non se menciona a función dos bosques en relación coa biodiversidade (a variedade de seres vivos e dos ecosistemas que o integran), un concepto clave para entender a grave crise ecolóxica e ambiental que vivimos, que ameaza mesmo a nosa propia supervivencia como especie. Como sinala Beatriz Trueba no precioso texto Bosque protector: corazón de ouro (2019, p.8) “Os eucaliptos, a modo de sucedáneos substitúen o verdadeiro bosque, anulan a diversidade, absorven a riqueza do chan, empobréceno e simplifícano” .


Tal como apuntan múltiples estudos, por causa da acción humana nas últimas décadas numerosas especies de plantas e animais desaparecen da face da Terra, a un ritmo tal que a fins do século XXI desaparecerían dous terzos de todas as especies. Dada a gravidade do problema parece evidente que desde o ámbito educativo é necesario reflexionar acerca desta perda e as súas consecuencias. Con todo, non é casualidade que o concepto de Biodiversidade se borrara no 2015 do curriculum escolar, tal como alertou a comunidade científica. A biodiversidade implica relacións entre seres, interdependencia, coidados, valores, ritmos naturais… e é incompatible co capitalismo.


Se lestes ata aquí, estarédesvos a preguntar: e que ten isto que ver cun blogue de educación artística? Pois todo. Porque a educación artística é, por definición, unha forma de pensamento creativo que nos axuda a construír unha visión persoal do mundo; e a escola é o espazo onde esa construción se leva a cabo cos demais, cos outros, con aquelas existencias diferentes ás nosas, porque teñen outros saberes e outras aprendizaxes.


A creatividade enfróntase, polo tanto, aos relatos únicos, aqueles que parecen falar en nome de todos, pero só defenden os intereses e privilexios duns poucos. Xeralmente, tal como sinala o feminismo, daqueles que se constrúen desde a visión masculina, occidental, capitalista, adulta, heterosexual, branca, especista, colonialista… que se perpetúa negando, penalizando e avergoñando outras voces e cosmovisións do mundo.


Fronte aos relatos únicos simplificadores, a creatividade é emancipadora porque nos axuda a ver críticamente, a escoitar outras voces que antes non escoitaramos ou tiveramos en conta e a tomar conciencia das opresións que nos rodean. Iso conleva comprometerse coas problemáticas do noso contexto, como a perda da biodiversidade, exemplificada no noso territorio coa eucaliptización.

Nos currículos neoliberais a situación da educación artística é moi fráxil. O ataque que sofre é desde varias frontes: négase a formación ao profesorado (en España non hai especialistas en infantil e primaria), devalúase socialmente fronte a outras materias “importantes” –técnicas– e, finalmente, ocúpase con materiais e produtos comerciais –fichas e manualidades– que fomentan a pasividade e a disciplina.


A creación artística, pola contra, fomenta o activismo. Fronte ao pensamento neoliberal dominante, que ofrece unha mirada depredadora da natureza (e das persoas), o pensamento creativo permítenos construír outras narrativas sobre pertenza, coidados, responsabilidade, memoria individual e colectiva etc, máis humanas e cívicas. Axudarlle á infancia a valorar en profundidade o seu contexto, coñecer a biodiversidade da súa contorna, aprender a coidala e a relacionarse con ela como espazo común e colectivo, apoiar o seu dereito para coñecer as historias e tradicións da súa cultura (ou culturas) que nutren unha identidade e darlles a oportunidade de imaxinar e crear as súas, son obxectivos que debemos ter sempre moi presentes nunha educación artística de calidade. Aínda que teñamos todo o sistema en contra.


Propostas deste blogue que inciden na importancia da biodiversidade

Hai uns días, morreu Nawal Ao Saadawi, unha das pensadoras feministas máis destacadas do século pasado en Exipto, despois dunha prolífica carreira como escritora e unha incansable loita polos dereitos da muller, que a levaron ao cárcere e ao exilio. En EEUU impartiu clases en distintas universidades. Unha das materias que creou chamábase: “Creatividade e rebeldía”. Un fermoso nome que sintetiza a natureza da creatividade e a súa forza transformadora e emancipadora. Desde aquí reivindicamos esa unión, cada vez máis necesaria. Con rebeldía e creatividade poderemos pensar e crear un mundo mellor.Trueba, Beatriz (2019) Bosque protector: corazón de ouro. En Abelleira, A; Abelleira, I. O latexo duha aula infantil, eloxio do cotián.Vigo: Editorial Galaxia


 

CREATIVIDAD Y REBELDÍA: la educación artística frente a los currículos neoliberales


El discurso neoliberal de la sociedad que vivimos difunde con insistencia la idea de que la educación tiene que ser “técnica”, entendida como la transmisión de un conjunto de conocimientos supuestamente objetivos. Todos aquellos saberes y aprendizajes que escapan de esta visión técnica y se aproximan a una visión creativa –aquella que nos ayuda a construir una mirada personal del mundo– son señalados como ideológicos y, por lo tanto, son eliminados de la escuela.

Se olvida así que los “currículos técnicos” también son políticos, en ese caso, reproducen la ideología neoliberal dominante, donde prima una visión individualista y materialista de la vida. Sus contenidos están diseñados para alejar a los niños y niñas de sus propias experiencias y contextos con el fin de convertirlos en pequeños emprendedores que puedan continuar la maquinaria depredadora –de seres y recursos– del sistema.

Un claro ejemplo es esta página de un libro de texto que denuncian en la actualidad diferentes organizaciones ecologistas. En esa página se ilustra el concepto de bosque con un plantación de eucaliptos, y por cuidado del bosque se refiere a prácticas de monocultivo dedicadas a obtener el mayor rendimiento económico.No se menciona la función de los bosques en relación con la biodiversidad (la variedad de seres vivos y de los ecosistemas que lo integran), un concepto clave para entender la grave crisis ecológica y medioambiental que vivimos, que amenaza incluso nuestra propia supervivencia como especie. Como señala Beatriz Trueba en el precioso texto Bosque Protector: corazón de oro, “Los eucaliptos, a modo de sucedáneos sustituyen el verdadero bosque, anulan la diversidad, absorven la riqueza del suelo, lo empobrecen y lo simplifican” (2019, p.8).


Tal como apuntan múltiples estudios, por causa de la acción humana, en las últimas décadas numerosas especies de plantas y animales desaparecen de la faz de la Tierra a un ritmo tal que a fines del siglo XXI habrán desaparecido dos tercios de todas las especies. Dada la gravedad del problema parece evidente que desde el ámbito educativo es necesario reflexionar acerca de esta pérdida y sus consecuencias. Sin embargo, no es casualidad que el concepto de Biodiversidad se hubiera borrado en 2015 del curriculum escolar, tal como alertó la comunidad científica. La biodiversidad implica relaciones entre seres, interdependencia, cuidados, valores, ritmos naturales… y es incompatible con el capitalismo.


Si habéis leído hasta aquí, os estaréis preguntado: ¿y que tiene esto que ver con un blog de educación artística? Pues todo. Porque la educación artística es, por definición, una forma de pensamiento creativo que nos ayuda a construir una visión personal del mundo; y la escuela es el espacio donde esa construcción se lleva a cabo con los demás, con los otros, con aquellas existencias diferentes a las nuestras, porque tienen otros saberes y otros aprendizajes.


La creatividad se enfrenta, por lo tanto, a los relatos únicos, aquellos que parecen hablar en nombre de todos, pero solo defienden los intereses y privilegios de unos pocos. Generalmente, tal como señala el feminismo, de aquellos que se construyen desde la visión masculina, occidental, capitalista, adulta, heterosexual, blanca, especista, colonialista… que se perpetúa negando, penalizando y avergonzando otras voces y cosmovisiones del mundo.


Frente a los relatos únicos simplificadores, la creatividad es emancipadora porque nos ayuda a ver críticamente, a escuchar otras voces que antes no habíamos escuchado o tenido en cuenta y a tomar conciencia de las opresiones que nos rodean. Eso conlleva comprometerse con las problemáticas de nuestro contexto, como la pérdida de la biodiversidad, ejemplificada en nuestro territorio con la eucaliptización.

En los currículos neoliberales la situación de la educación artística es muy frágil. El ataque que sufre se produce desde varios frentes: se niega la formación al profesorado (en España no hay especialistas en infantil y primaria), se devalúa socialmente frente a otras materias “importantes” y finalmente, se ocupa con materiales y productos comerciales –fichas y manualidades– que fomentan la pasividad y la disciplina.

La creación artística, por el contrario, fomenta el activismo. Frente al pensamiento neoliberal dominante, que ofrece una mirada depredadora de la naturaleza (y las personas), el pensamiento creativo nos permite construir otras narrativas sobre pertenencia, cuidados, responsabilidad, memoria individual y colectiva, etc., más humanas y cívicas. Ayudarle a la infancia a valorar en profundidad su contexto, conocer la biodiversidad de su entorno, aprender a cuidarlo y a relacionarse con él como espacio común, apoyar su derecho a conocer las historias y tradiciones de su cultura (o culturas) que nutren una identidad y darle la oportunidad de imaginar y crear las suyas, son objetivos que debemos tener siempre muy presentes en una educación artística de calidad. Aunque tengamos todo el sistema en contra.


Propuestas de este blog que inciden en el valor de la biodiversidad

Hace unos días, murió Nawal Al Saadawi, una de las pensadoras feministas más destacadas del siglo pasado en Egipto, después de una prolífica carrera como escritora y una incansable lucha por los derechos de la mujer que la llevaron a la cárcel y al exilio. En EEUU impartió clases en distintas universidades. Una de las asignaturas que creó se llamaba: “Creatividad y rebeldía”. Un hermoso nombre que sintetiza la naturaleza de la creatividad y su fuerza transformadora y emancipadora. Desde aquí reivindicamos esa unión, cada vez más necesaria. Con rebeldía y creatividad podremos pensar y crear un mundo mejor.Trueba, Beatriz (2019). Bosque protector: corazón de ouro. En Abelleira, A; Abelleira, I. O latexo duha aula infantil, eloxio do cotián.Vigo: Editorial Galaxia

505 visualizaciones2 comentarios

2 Comments


beayflor
beayflor
Mar 30, 2021

Muchas gracias Vicente y Salvador por este artículo espléndido, muchas gracias por vuestra referencia. Me siento muy honrada por esta cita en un blog como el vuestro de tal calidad y representación. No sé si merecerlo.

Este artículo me ha parecido una maravilla por su profundidad en el análisis y por su valiente exposición. Lúcido y necesario.

Plantear con tal claridad de argumentos la relación entre naturaleza, arte, educación e ideología, el estrecho vínculo que existe entre tecnicismo, rentabilidad, materia, homogeneidad, rigidez, sumisión, intransigencia, pensamiento único y neoliberalismo capitalista, en contraste con arte y creatividad, integración, espiritualidad, diversidad, tolerancia, flexibilidad, pensamiento libre ético y socio humanista, es soberbia.

Porque ya es hora de decir que tomar partido por una opción…

Like
escola imaxinada
escola imaxinada
Mar 30, 2021
Replying to

Gracias a ti Beatriz, por todo tu trabajo alertándonos de una naturaleza y una infancia suplantada. Y gracias por este maravilloso comentario que enriquece nuestra entrada. Un abrazo grande

Like
bottom of page